Daugiau profesionalių kūrybinių darbuotojų gaus socialinę paramą
Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no Kom­pen­sa­ci­nių iš­mo­kų tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų kū­ry­bi­niams dar­buo­to­jams sky­ri­mo ap­ra­šą įtrau­kiant į jį dau­giau ga­vė­jų.

Nuo šiol kom­pen­sa­ci­nės iš­mo­kos bus ski­ria­mos vi­siems – ne tik pu­čia­mai­siais gro­jan­tiems mu­zi­kan­tams, ba­le­to ar­tis­tams, šo­kė­jams, so­lis­tams vo­ka­lis­tams, ir kt. – jos bus mo­ka­mos cir­ko nu­me­rių at­li­kė­jams, cho­ro ar­tis­tams, di­ri­gen­tams ir ak­to­riams, vi­siems or­kes­trų ir an­samb­lių mu­zi­kan­tams. Dau­ge­liui at­li­kė­jų su­ma­žin­tas kū­ry­bi­nio dar­bo sta­žo rei­ka­la­vi­mas, pa­vyz­džiui, ba­le­to ar­tis­tas, sie­kian­tis gau­ti kom­pen­sa­ci­nę iš­mo­ką, tu­ri bū­ti iš­dir­bęs pro­fe­sio­na­lio­je sce­no­je ne 20, o 18 me­tų. Šias iš­mo­kas tu­ri tei­sę gau­ti pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įstai­gų – na­cio­na­li­nių, vals­ty­bi­nių, sa­vi­val­dy­bių ir ki­tų tea­trų, kon­cer­ti­nių įstai­gų ir cir­ko – kū­ry­bi­niai dar­buo­to­jai, ku­rie dėl sa­vo pro­fe­si­jos spe­ci­fi­kos ne­ga­li dirb­ti pa­gal įgy­tą spe­cia­ly­bę, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

„Šiuo spren­di­mu mes sie­kia­me už­ti­krin­ti di­des­nę me­no kū­rė­jų ir pro­fe­sio­na­lių kū­ry­bi­nių dar­buo­to­jų so­cia­li­nę ap­sau­gą, kaip ir nu­ma­tė­me Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je“,– pa­brė­žia Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

2016 me­tais kom­pen­sa­ci­nes iš­mo­kas ga­vo 153 pro­fe­sio­na­lūs kū­ry­bi­niai dar­buo­to­jai, tam pa­nau­do­ta 367,16 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Vi­du­ti­nis iš­mo­kos dy­dis sie­kia 200 eu­rų.

Nu­ma­to­ma, kad 2017 m. vi­du­ti­nis iš­mo­kų ga­vė­jų skai­čius pa­di­dės iki 240 as­me­nų, joms iš­mo­kė­ti su­pla­nuo­ta 760 tūkst. eu­rų. Prog­no­zuo­ja­ma, jog 2018 me­tais kom­pen­sa­ci­nes iš­mo­kas gaus 289 pro­fe­sio­na­lūs kū­ry­bi­niai dar­buo­to­jai ir tai kai­nuos apie 926 tūks­tan­čius eu­rų.