Daugiau kaip pusė gyventojų pritaria šauktinių grąžinimui
Dau­giau kaip pu­sė gy­ven­to­jų pri­ta­ria šauk­ti­nių grą­ži­ni­mui ir dau­gu­ma jų siųs­tų sa­vo vai­kus bei vai­kai­čius į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.

Tai ro­do del­fi.lt už­sa­ky­mu at­lik­ta apk­lau­sa.

Anot apk­lau­sos, 51,9 proc. lie­tu­vių pri­ta­ria šauk­ti­nių tar­ny­bos grą­ži­ni­mui Lie­tu­vo­je, 27,9 proc. tam ne­pri­ta­ria, o 20,2 proc. ne­ži­no ar­ba ne­at­sa­kė į klau­si­mą.

Šauk­ti­nių tar­ny­bos grą­ži­ni­mui daž­niau pri­ta­ria vy­rai, vi­du­ti­nio ir vy­res­nio am­žiaus (nuo 35 m.) res­pon­den­tai.

Tų, ku­rie pri­ta­ria šauk­ti­nių tar­ny­bos grą­ži­ni­mui Lie­tu­vo­je, klaus­ta, ar jie į pra­di­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą siųs­tų sa­vo vai­kus ir vai­kai­čius. Dau­giau nei 80 proc. res­pon­den­tų tvir­ti­no, kad su tuo su­tik­tų. Daž­niau su­ti­ki­mą iš­reiš­kė vy­rai, aukš­tes­nio iš­si­moks­li­ni­mo at­sto­vai.

Pa­klau­sus, ko­kios ka­riuo­me­nės rei­kia Lie­tu­vai, apk­lau­sos da­ly­vių nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė. 38 proc. jų sa­kė, kad miš­rios, kur di­džią­ją da­lį su­da­ro šauk­ti­niai, o da­lį – pro­fe­sio­na­lai. 37,3 proc. apk­laus­tų­jų no­ri pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės, ku­rio­je tar­nau­tų tik pro­fe­sio­na­lai. Už šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę, kai tar­ny­bą at­lie­ka vi­si pi­lie­čiai, bu­vo tik 4,7 proc. apk­laus­tų­jų.

Apk­lau­są ba­lan­džio 17–25 die­no­mis at­li­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“. Apk­laus­ti 1007 res­pon­den­tai. Ty­ri­mo re­zul­ta­tų pa­klai­da 3,1 proc.

At­siž­velg­da­mas į su­si­da­riu­sią geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį ko­vą Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­są ir grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.