Daugiau kaip pusė atvykstančių užsieniečių nakvoja Vilniuje
Šių me­tų an­trą­jį ket­vir­tį Lie­tu­vos ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se ap­sis­to­jo 663,4 tūkst. sve­čių, ar­ba 4,8 proc. dau­giau pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai. Dau­giau nei pu­sė (58,6 proc.) už­sie­nie­čių rin­ko­si nak­vy­nę Vil­niu­je.

To­kius iš­anks­ti­nius duo­me­nis pa­tei­kė Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gų pa­slau­go­mis an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį nau­do­jo­si 229,7 tūkst. tu­ris­tų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių (5,9 proc. dau­giau nei 2014 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį) ir 148,6 tūkst. – iš ne ES ša­lių (6,1 proc. ma­žiau).

Dau­giau­sia sve­čių at­vy­ko iš Vo­kie­ti­jos (54,5 tūkst.), Len­ki­jos (38,9 tūkst.), Bal­ta­ru­si­jos (37,6 tūkst.), Ru­si­jos (37 tūkst.), Lat­vi­jos (30,9 tūkst.), Ukrai­nos (14,9 tūkst.), Es­ti­jos (14,7 tūkst.), Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (14,4 tūkst.) ir Nor­ve­gi­jos (12,4 tūkst.).

Be­veik ket­vir­ta­da­lis sve­čių (23,9 proc.) ap­sis­to­jo ku­ror­ti­nių mies­tų ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se – Drus­ki­nin­kuo­se – 70,6 tūkst. tu­ris­tų, ar­ba 8,6 proc. dau­giau nei 2014 m. an­trą­jį ket­vir­tį, Pa­lan­go­je – 59,8 tūkst., ar­ba 2,9 proc. dau­giau, Ne­rin­go­je – 15,2 tūkst., ar­ba 4,2 proc. dau­giau, Birš­to­ne – 13,2 tūkst., ar­ba 15,8 proc. dau­giau.

Per šių me­tų pir­mus še­šis mė­ne­sius Lie­tu­vos ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­gos su­lau­kė be­veik 1,1 mln. tu­ris­tų, ar­ba 5 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai. Iš jų už­sie­nie­čių – 587,7 tūkst., ar­ba 0,2 proc. dau­giau.