Daugiau išmokų vaikų turinčioms šeimoms
Šia­met ple­čia­si ra­tas šei­mų, ga­lin­čių gau­ti vai­ko iš­mo­kas, skel­bia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM).

Ne vien tu­rin­tys tris ir dau­giau vai­kų, bet ir au­gi­nan­tys (glo­bo­jan­tys) vie­ną ar du vai­kus nuo 7 iki 18 me­tų gaus pe­rio­di­nę vai­ko iš­mo­ką (va­di­na­muo­sius „vai­ko pi­ni­gus“), ku­ri šiuo me­tu yra 15,2 Eur. Iki 2017 m. bu­vęs pa­ja­mų ver­ti­ni­mas iš­liks, tad ši iš­mo­ka bus ski­ria­ma, jei­gu vi­du­ti­nės bend­rai gy­ve­nan­čių žmo­nių pa­ja­mos vie­nam žmo­gui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės ne­gu 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio (153 Eur), ra­šo­ma SADM pra­ne­ši­me spau­dai.

Šei­mų, au­gi­nan­čių ar glo­bo­jan­čių tris ir dau­giau vai­kų, kaip tei­kia SADM, lau­kia ge­ra nau­jie­na: iš­mo­ka vai­kui nuo gi­mi­mo iki 18 me­tų bus ski­ria­ma ne­ver­ti­nant šei­mos gau­na­mų pa­ja­mų. Šiais pa­kei­ti­mais sie­kia­ma par­em­ti šei­mas, au­gi­nan­čias vai­kus, ir iš­mo­kos vai­kui mo­kė­ji­mą laips­niš­kai grą­žin­ti į prieš­kri­zi­nį ly­gį. Pla­nuo­ja­ma, kad 2017 m. iš­mo­ką vai­kui gaus apie 167 tūkst. vai­kų.

SADM skel­biam jog at­si­ran­da ir dvi nau­jos iš­mo­kos: iš­mo­ka be­si­mo­kan­čio ar stu­di­juo­jan­čios as­mens vai­ko prie­žiū­rai ir iš­mo­ka gi­mus vie­nu me­tu dau­giau kaip vie­nam vai­kui.

Iš­mo­ka be­si­mo­kan­čio ar stu­di­juo­jan­čio as­mens vai­ko prie­žiū­rai bus 152 Eur dy­džio (4 BSI). Ji mo­ka­ma vai­ko tė­vams iki 26 me­tų, be­si­mo­kan­tiems pa­gal for­ma­lio­jo pro­fe­si­nio mo­ky­mo prog­ra­mą ar stu­di­juo­jan­tiems aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je pa­gal nuo­la­ti­nę stu­di­jų for­mą, ar­ba iki 30 me­tų stu­di­juo­jan­tiems dok­to­ran­tū­ro­je ar me­di­ci­nos re­zi­den­tū­ro­je, ir ku­rie ne­tu­ri tei­sės gau­ti vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kos pa­gal Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą. Ši iš­mo­ka bus mo­ka­ma vai­ko prie­žiū­ros lai­ko­tar­piu nuo vai­ko gi­mi­mo die­nos iki vai­kui su­kaks vie­ne­ri me­tai. Pla­nuo­ja­ma, kad 2017 m. iš­mo­ką gaus apie 4,3 tūkst. tė­vų.

Kai vie­nu me­tu gims­ta du ar dau­giau vai­kų, vie­nam iš vai­ko tė­vų bus ski­ria­ma iš­mo­ka gi­mus vie­nu me­tu dau­giau kaip vie­nam vai­kui. Ji bus mo­ka­ma nuo vai­kų gi­mi­mo die­nos iki jiems su­kaks 2 me­tai. Gi­mus dvy­nu­kams, bus ski­ria­ma 152 Eur dy­džio iš­mo­ka per mė­ne­sį. Jei gims try­nu­kai ar dau­giau vai­kų, iš­mo­kos dy­dis di­di­na­mas 152 Eur už kiek­vie­ną vai­ką. Ti­ki­ma­si, kad 2017 m. šią iš­mo­ką gaus per 400 žmo­nių.

Dar vie­na nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­sian­ti nau­jo­vė – mo­ti­nys­tės iš­mo­kai aps­kai­čiuo­ti ne­be­bus tai­ko­mos va­di­na­mo­sios „lu­bos“, t.y. mak­si­ma­lus kom­pen­suo­ja­ma­sis už­dar­bis mo­ti­nys­tės iš­mo­kai aps­kai­čiuo­ti. Va­di­na­si ma­my­tės, esan­čios nėš­tu­mo ir gim­dy­mo at­os­to­go­se, ga­lės gau­ti di­des­nes iš­mo­kas.

2017 taip pat dau­gės so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, dir­ban­čių su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, tai­gi, šei­mos, ku­rioms trūks­ta so­cia­li­nių įgū­džių, gaus dau­giau pa­gal­bos ir kon­sul­ta­ci­jų. Nuo 2017 m. vie­nam so­cia­li­niam dar­buo­to­jui tu­ri tek­ti ne dau­giau kaip 10 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Sie­kiant su­ma­žin­ti dar­bo krū­vius ir ge­rin­ti tei­kia­mų so­cia­li­nių pa­slau­gų ko­ky­bę, pa­pil­do­mai sa­vi­val­dy­bė­se tu­rės bū­ti įsteig­ta apie 330 par­ei­gy­bių. Nau­jų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiams, so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms ir iš da­lies pro­fe­si­nės kom­pe­ten­ci­jos to­bu­li­ni­mui pa­pil­do­mai skir­ta apie 2,6 mln. eu­rų.

Pra­dės veik­ti Bend­ruo­me­ni­niai šei­mos namai

Bend­ra­dar­biau­jant su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, sa­vi­val­dy­bė­se bus pra­dė­ti steig­ti Bend­ruo­me­ni­niai šei­mų na­mai, ku­riuo­se šei­mos su­lauks įvai­ria­pu­sės pa­gal­bos: po­zi­ty­vios tė­vys­tės mo­ky­mų, psi­cho­so­cia­li­nės pa­gal­bos, šei­mos įgū­džių ug­dy­mo ir so­cio­kul­tū­ri­nių pa­slau­gų.

Nu­ma­to­ma, jog per ar­ti­miau­sius 3 me­tus to­kios pa­slau­gos bus su­teik­tos apie 15 tūks­tan­čių žmo­nių.