Daugės merų be daugumos palaikymo
Sa­vi­val­do­je ti­kriau­siai dau­gės at­ve­jų, kai iš­rink­ti me­rai ne­be­tu­rės ta­ry­bos dau­gu­mos pa­lai­ky­mo, sa­ko BNS kal­bin­ti po­li­to­lo­gai.

„Ne­ma­ty­čiau, kad tai yra ko­kia nors nau­ja ten­den­ci­ja, kad vie­tos sa­vi­val­da pa­te­ko į ne­sta­bi­lu­mo ruo­žą: at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se to­kių at­ve­jų, kai koa­li­ci­ja per­for­muo­ja­ma yra ir bus, bus sa­vi­val­dy­bių, kur me­rai ne­tu­rės dau­gu­mos par­amos ta­ry­bo­je. To­kių at­ve­jų, kai pa­da­lin­ta val­džia, ti­krai at­si­ras“, – sa­ko Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to de­ka­nas Al­gis Kru­pa­vi­čius.

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to moks­li­nin­ko Maž­vy­do Jas­trams­kio, si­tua­ci­jos, kai sa­vi­val­dy­bės me­ras dir­ba opo­zi­ci­jo­je, yra užp­rog­ra­muo­tos ins­ti­tu­ciš­kai, įve­dus tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, ta­čiau ne­išp­lė­tus me­rų ga­lių.

Per pa­sta­rą­sias ke­lias sa­vai­tes nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­si­da­rė Šiau­liuo­se, kur me­ras ne­te­ko val­dan­čio­sios dau­gu­mos pa­lai­ky­mo, Anykš­čiuo­se nau­ja koa­li­ci­ja ga­li bū­ti for­muo­ja­ma po to, kai val­dan­čią­ją dau­gu­ma pa­lik­ti ruo­šia­si me­rą iš­kė­lu­si Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­ja. Anks­čiau dėl Ra­sei­nių me­ro at­sta­ty­di­ni­mo šios sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos at­sto­vai krei­pė­si į Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą, ta­čiau šis kons­ta­ta­vo, jog me­ras prie­sai­kos ne­su­lau­žė.

M.Jas­trams­kio tei­gi­mu, apie to­kias si­tua­ci­jas po­li­to­lo­gai įspė­jo dar svars­tant tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų įve­di­mą.

„Mū­sų par­ti­nis pei­za­žas yra ga­na frag­men­tuo­tas ir vie­na par­ti­ja, iš­ėju­si iš dau­gu­mos, ga­li tą dau­gu­mą pa­nai­kin­ti. Sa­vi­val­dos įsta­ty­me bu­vo pa­keis­ta tik vie­na ei­lu­tė – kad tie­sio­giai ren­ka­mi me­rai, nie­kaip ne­kei­čiant ins­ti­tu­ci­nių struk­tū­rų, ne­kei­čiant pa­čių me­rų vaid­mens. Jau ta­da bu­vo kal­ba­ma, kad konf­lik­tas yra užp­rog­ra­muo­tas ins­ti­tu­ciš­kai“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

A.Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, tie­sio­giai ren­ka­mų me­rų fak­to­rius su­tei­kia ne­apib­rėž­tu­mo ir to­kių at­ve­jų sa­vi­val­do­je „ga­li bū­ti ir dau­giau nei bu­vo­me įpra­tę“, ta­čiau, jo ver­ti­ni­mu, jie nė­ra grės­min­gi. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad tai pa­na­šu į si­tua­ci­ją na­cio­na­li­nė­je po­li­ti­ko­je, kai pre­zi­den­tas at­sto­vau­ja ki­to­kiai po­li­ti­nei ideo­lo­gi­jai nei Sei­mas, o jų Lie­tu­vo­je yra bu­vę ne kar­tą.

Ta­čiau M.Jas­trams­kio po­žiū­riu, to­kios si­tua­ci­jos sa­vi­val­do­je ga­li tap­ti rim­ta prob­le­ma.

„Ma­nau, kad kaž­ką rei­kės su tuo da­ry­ti, nes tai bus rim­ta prob­le­ma. Vie­na iš­ei­tis – at­šauk­ti tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus, an­tra – keis­ti ins­ti­tu­ci­nį mo­de­lį ar­ba leis­ti sa­vi­val­dy­bėms pa­čioms pa­si­rink­ti“, – kal­bė­jo jis.

Po­li­to­lo­gai ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad per­mai­nas sa­vi­val­dos po­li­ti­ko­je ga­lė­jo pa­ska­tin­ti ir įvy­kę Sei­mo rin­ki­mai.

„Šie Sei­mo rin­ki­mai aki­vaiz­džiai lė­mė ga­lių lau­ko tarp par­ti­jų pa­si­kei­ti­mą na­cio­na­li­nia­me lyg­me­ny­je. (...) Tai ga­lė­jo siųs­ti sig­na­lą, kad kai ku­rios par­ti­jos į vie­nos ki­tas pra­dė­jo žiū­rė­ti ki­taip. Tai vi­sai lo­giš­ka“, – sa­kė M.Jas­trams­kis.

Pa­sak A.Kru­pa­vi­čiaus, esa­ma ten­den­ci­jos, kad po Sei­mo rin­ki­mų kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se ko­re­guo­ja­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„Vyks­ta vie­tos val­džios pri­si­tai­ky­mas po Sei­mo rin­ki­mų, kai koa­li­ci­jos yra ko­re­guo­ja­mos, daž­niau­siai į val­džią įsi­lei­džia­mos Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sios par­ti­jos ar­ba tų par­ti­jų at­sto­vai vie­tos sa­vi­val­do­je. To­kia ko­rek­ci­ja vyks­ta, bet daž­niau­siai ji nė­ra vi­sa api­man­ti ir itin daž­na ar vi­suo­ti­nė“, – sa­kė jis.

Tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai per­nai me­tais Lie­tu­vo­je vy­ko pir­mą kar­tą.