Daugelyje savivaldybių – paralelinė realybė
Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je – du­kart dau­giau dar­buo­to­jų nei Pa­ne­vė­žio ar Šiau­lių me­ri­jo­je, nors gy­ven­to­jų skai­čius šio­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­na­šus. Šal­či­nin­kų, Pa­sva­lio, Ši­la­lės, Va­rė­nos ar Pa­gė­gių me­ri­jo­se triū­sian­čių as­me­nų pul­kai taip pat su­nkiai pa­aiš­ki­na­mi. Ša­ly­je iš vi­so yra ke­lio­li­ka iš­si­pū­tu­sių me­ri­jų.

Val­džia jau daug me­tų skel­bia, kad vie­ša­sis sek­to­rius trau­kia­si, dar­buo­to­jų ma­žė­ja, o jų al­gos au­ga. Vis dėl­to val­di­nin­kų gre­tos trau­kia­si ne šim­tais, o de­šim­ti­mis. An­tai 60-yje sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se per­nai dir­bo per 6,6 tūkst. vals­ty­bės tar­nau­to­jų, per vie­nus me­tus jų su­ma­žė­jo 47.

Kau­no ir Vil­niaus mies­tų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jos per­nai trau­kė­si, o, pa­vyz­džiui, Laz­di­jų, Skuo­do ir Tel­šių ra­jo­nų – pū­tė­si. Tai at­sklei­džia 2015 me­tų Vie­šo­jo sek­to­riaus at­as­kai­ta.

Vi­du­ti­nė al­ga – 485 eurai

Du kraš­tu­ti­nu­mai: vie­nam Ne­rin­gos me­ri­jos dar­buo­to­jui ten­ka 56 sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, o Vil­niaus mies­to – 644, t. y. 11 kar­tų dau­giau.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je dir­ba maž­daug tiek as­me­nų, kiek Kau­no mies­to me­ri­jo­je, nors šios sa­vi­val­dy­bės pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ne­ga­li bū­ti ly­gi­na­mos. Laz­di­jų, Pa­sva­lio, Skuo­do, Ig­na­li­nos ra­jo­nų me­ri­jų dar­buo­to­jų skai­čius pri­lygs­ta Pa­ne­vė­žio ar Šiau­lių ad­mi­nis­tra­ci­jai, kai gy­ven­to­jų šiuo­se mies­tuo­se yra 3–5 kar­tus dau­giau nei mi­nė­tuo­se ra­jo­nuo­se.

Per­nai sa­vi­val­dy­bių vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­bo per 191 tūkst. žmo­nių. Vals­ty­bės tar­nau­to­jų iš jų bu­vo 6,6 tūks­tan­čio. Al­gų vi­dur­kis sie­kė kiek dau­giau nei 485 eu­rus, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Ga­li­ma pa­ly­gin­ti – per­nai vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je bu­vo 757 eu­rai.

Kaip ro­do Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta at­as­kai­ta, per­nai par­ei­gy­bių ma­žė­jo Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je (penk­ta­da­liu), Vil­niaus mies­to (de­šim­ta­da­liu), o dau­giau kaip 5 proc. – Kaz­lų Rū­dos, Šiau­lių mies­to, Šven­čio­nių ra­jo­no, Bir­žų ra­jo­no, Birš­to­no, Kal­va­ri­jos ir Aly­taus mies­to me­ri­jo­se.

Tuo me­tu Laz­di­jų ra­jo­no, ku­ria­me yra apie 22 tūkst. gy­ven­to­jų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je par­ei­gy­bių dau­gė­jo 15 proc., Skuo­do ra­jo­no (20 tūkst. gy­ven­to­jų) me­ri­jo­je dar­buo­to­jų pa­gau­sė­jo de­šim­ta­da­liu. Dau­giau dar­buo­to­jų at­si­ra­do ir Tel­šių, Kai­šia­do­rių, Šir­vin­tų ra­jo­nų bei Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė­se.

Pri­me­na dar­bo biržas

Ne­ma­ži skir­tu­mai, ver­ti­nant sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų ir me­ri­jų dar­buo­to­jų skai­čių, ro­do, kaip ne­to­ly­giai pa­sis­kirs­to mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai. Ko­dėl tai vyks­ta? „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas SEB ban­ko eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da pa­brė­žė, kad tai vi­sų pir­ma yra ne­to­ly­gaus re­gio­nų vys­ty­mo­si re­zul­ta­tas, o šią prob­le­mą su­kū­rė po­li­ti­kai.

„Žvel­giant į skai­čius, at­sa­ky­mai – kaip ant del­no. Taip, kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se su­sik­los­tė to­kia si­tua­ci­ja, kad vie­nin­te­lis iš­si­gel­bė­ji­mas – ras­ti dar­bą me­ri­jo­je. Ma­žos įmo­nės ban­kru­ta­vu­sios, žmo­nės emig­ruo­ja. Ra­jo­nuo­se sten­gia­ma­si su­da­ry­ti są­ly­gas įsi­dar­bin­ti ar­ti­mie­siems, įdar­bi­na­ma ne pa­gal ob­jek­ty­vius kri­te­ri­jus, ne­sis­kai­to­ma su rea­li­jo­mis, kiek dar­buo­to­jų rei­kia nu­ma­ty­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti“, – aiš­ki­no jis.

Tvar­ky­tis tu­rė­tų patys

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Vi­ta­lis Na­kro­šis įsi­ti­ki­nęs, kad iš­si­pū­tu­sios kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jos – vie­tos val­džios prob­le­ma. Bend­ros vie­šo­jo val­dy­mo po­li­ti­kos sa­vi­val­dos lyg­me­niu nė­ra, tad ir si­tua­ci­ja at­ski­ruo­se re­gio­nuo­se ski­ria­si kaip nak­tis ir die­na.

„Jei ma­ty­tu­me, jog ma­žo­se sa­vi­val­dy­bė­se ro­dik­liai pra­sčiau­si, o di­džiau­sio­se – ge­riau­si, bū­tų ga­li­ma ma­ny­ti, kad tai pri­klau­so ir nuo eko­no­mi­kos mas­to. Bet skir­tu­mai, ku­riuos ma­to­me, nė­ra bū­din­gi vien ma­žes­nėms sa­vi­val­dy­bėms ar ku­riai nors apib­rėž­tai jų gru­pei. Ma­to­me at­si­tik­ti­nius skir­tu­mus, ku­rie pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bių val­dan­čių­jų dau­gu­mų, me­ro ne­no­ro op­ti­mi­zuo­ti ūkį, val­dy­mą ir pa­na­šiai“, – svars­tė vie­šo­jo val­dy­mo eks­per­tas.

G. Nau­sė­da pri­ta­rė, kad daug kas pri­klau­so nuo kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės va­do­vo. „Jei dir­ba­ma re­mian­tis ra­cio­na­liais ar­gu­men­tais, funk­ci­jų ir dar­buo­to­jų san­ty­kis yra vie­noks, o ten, kur spren­džia­mos įdar­bi­ni­mo prob­le­mos, – vi­sai ki­toks. Pa­ly­gi­nus vi­sas sa­vi­val­dy­bes ma­ty­ti, kaip kai kur iš ti­kro iš­pūs­ti eta­tai. Ir šios prob­le­mos – vi­sų pir­ma pa­čių sa­vi­val­dy­bių at­sa­ko­my­bės klau­si­mas“, – pa­žy­mė­jo jis.

Skaičiai

* 603 – tiek dar­buo­to­jų Vil­niaus ra­jo­no me­ri­jo­je, sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na 101 tūkst. žmo­nių.

* 652 – toks Kau­no mies­to me­ri­jos dar­buo­to­jų skai­čius, lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je – per 323 tūkst. gy­ven­to­jų.

* 358 as­me­nys dir­ba Kau­no ra­jo­no me­ri­jo­je, šio­je sa­vi­val­dy­bė­je – per 95 tūkst. gy­ven­to­jų.

* Ši­lu­tės ra­jo­no, kur gy­ve­na per­pus ma­žiau gy­ven­to­jų nei Kau­no ra­jo­ne, me­ri­jo­je dir­ba 351 as­muo.

* 348 as­me­nys plu­ša Tel­šių ra­jo­no me­ri­jo­je, sa­vi­val­dy­bė­je – be­veik 49 tūkst. gy­ven­to­jų.

* 269 – tiek dar­buo­to­jų Pa­ne­vė­žio mies­to me­ri­jo­je, sa­vi­val­dy­bė­je gy­ven­to­jų – per 103 tūkstančius.

* Ma­ri­jam­po­lė­je – treč­da­liu ma­žiau gy­ven­to­jų nei Pa­ne­vė­žy­je, ta­čiau dar­buo­to­jų skai­čius me­ri­jo­je di­des­nis – 273.

* 177 – tiek as­me­nų dir­ba Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je yra per 26 tūkst. gy­ven­to­jų, me­ri­jo­je.

* 176 as­me­nys plu­ša Aly­taus mies­to me­ri­jo­je, gy­ven­to­jų sa­vi­val­dy­bė­je – per 60 tūkstančių.

* 157 – toks Kė­dai­nių ra­jo­no me­ri­jos dar­buo­to­jų skai­čius, sa­vi­val­dy­bė­je – 55 tūkst. gy­ven­to­jų.

* Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė­je yra pen­kis­kart ma­žiau gy­ven­to­jų nei Kė­dai­nių ra­jo­ne – 10 tūkst., ta­čiau me­ri­jo­je įdar­bin­ti 154 as­me­nys.

* 194 as­me­nys dir­ba Va­rė­nos ra­jo­no me­ri­jo­je, sa­vi­val­dy­bė­je – 25 tūkst. gy­ven­to­jų.

Šal­ti­nis: 2015 me­tų Vie­šo­jo sek­to­riaus ataskaita