Daugėja užsienyje besituokiančių lietuvių
Vis dau­giau lie­tu­vių san­tuo­kas su­da­ro už­sie­ny­je – per­nai už­sie­nio vals­ty­bė­se su­si­tuo­kė per 3300 po­rų, tai maž­daug ke­tu­riais šim­tais dau­giau ne­gu 2015 me­tais, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Per­nai Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ta apie 23 tūkst. san­tuo­kų. Apie 13 tūkst. re­gis­truo­ta ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riuo­se, rep­re­zen­ta­ci­nė­se ar­ba pa­čių jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se, maž­daug 6600 san­tuo­kų su­da­ry­ta baž­ny­čio­se, dau­giau kaip 3300 – už­sie­ny­je.

Ga­li­my­be su­si­tuok­ti ne ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos biu­re ar baž­ny­čio­je, o sa­vo pa­si­rink­to­je vie­to­je per­nai pa­si­nau­do­ję vil­nie­čiai daž­niau­siai tuo­kė­si Ro­tu­šė­je, Ver­kių rū­muo­se ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­de.

Drus­ki­nin­kuo­se be­veik šim­tas po­rų san­tuo­kai pa­si­rin­ko ne me­tri­ka­ci­jos sky­rių sa­vi­val­dy­bė­je, o mies­to mu­zie­jų. Klai­pė­die­čiai iš rep­re­zen­ta­ci­nių vie­tų daž­niau­siai rin­ko­si Pi­lies mu­zie­jų.

Nuo 2015 me­tų lie­pos at­si­ra­do ga­li­my­bė re­gis­truo­ti san­tuo­ką bet ku­rio­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­je. Po­rų, nu­spren­du­sių pa­si­nau­do­ti nau­ja tvar­ka, skai­čiaus pa­di­dė­ji­mą pa­ju­to sos­ti­nės, Pa­lan­gos, Drus­ki­nin­kų, Tra­kų ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gos.