Daugėja prašymų nurodyti pase tautybę
Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jus ga­li­my­bei pa­se nu­ro­dy­ti tau­ty­bę, to­kį pa­gei­da­vi­mą jau par­eiš­kė 1,8 tūkst. as­me­nų.

Kaip ro­do Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­teik­ti duo­me­nys, sau­sio 1-9 die­no­mis iš vi­so bu­vo pa­teik­ta 4355 pra­šy­mų iš­duo­ti pa­są, be­veik pu­sė, t.y. 1921 as­muo pra­šė nu­ro­dy­ti jo tau­ty­bę pa­se.

Iš jų ab­so­liu­ti dau­gu­ma - 1789 as­me­nys pa­gei­da­vo įra­šo apie lie­tu­vių tau­ty­bę. An­tro­je vie­to­je pa­gal pa­gei­da­vi­mų pa­teik­tuo­se pra­šy­muo­se skai­čių (74) bu­vo len­kų tau­ty­bė, tre­čio­je - ru­sų (36). De­vy­ni as­me­nys nu­ro­dė bal­ta­ru­sių tau­ty­bę, pen­ki - ukrai­nie­čių, trys - vo­kie­čių, du - ka­rai­mų, po vie­ną - ar­mė­nų, to­to­rių, žy­dų tau­ty­bę.

Vil­niaus aps­kri­tį, ku­rio­je gy­ve­na di­džiau­sia ša­lies tau­ti­nių ma­žu­mų da­lis, ap­tar­nau­jan­čios Vil­niaus mig­ra­ci­jos val­dy­bos at­sto­vai tvir­ti­na, kad pra­šy­mai nu­ro­dy­ti lie­tu­vių tau­ty­bę čia taip pat su­da­ro dau­gu­mą.

„Duo­me­nys dar pa­kan­ka­mai švie­ži, ta­čiau pir­mau­jan­tys vis­tiek bū­tų lie­tu­viai, an­tro­je - len­kų tau­ty­bė, tre­čio­je - ru­sų“, - sa­kė Vil­niaus po­li­ci­jos Mig­ra­ci­jos val­dy­bos Pa­sų sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Pri­leps­kie­nė.

Ga­li­my­bė pa­se įra­šy­ti tau­ty­bę at­si­ra­do sau­sio 1-ąją įsi­ga­lio­jus tai nu­ma­tan­čioms Pa­so įsta­ty­mo nuo­sta­toms. Pa­gal jas, tau­ty­bė as­mens pa­se ga­li bū­ti įra­šo­ma tik pi­lie­čio ra­šy­ti­niu pra­šy­mu. Pa­sams, iš­duo­tiems iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo, nau­jas reg­la­men­ta­vi­mas ne­bus tai­ko­mas.

Iki šiol pa­se bu­vo įra­šo­mi šie duo­me­nys: var­das (var­dai), pa­var­dė, ly­tis, gi­mi­mo da­ta, gi­mi­mo vie­ta (įra­šo­mas vals­ty­bės pa­va­di­ni­mas), as­mens ko­das ir pi­lie­ty­bė.