Daugėja norinčiųjų susigrąžinti protėvių pavardes
Dau­gė­ja Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ku­rie no­ri įgy­ti dvi­gu­bą pa­var­dę, su­da­ry­tą iš skir­tin­gų tė­vų pa­var­džių. 

To­kia ga­li­my­bė at­si­ra­do nuo šių me­tų pra­džios, įsi­ga­lio­jus Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mams, ta­čiau šiai pro­ce­dū­rai at­lik­ti yra bū­ti­nas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos (TM) lei­di­mas.

Var­dų ir pa­var­džių kei­ti­mo tvar­ka yra su­pap­ras­tin­ta ir dau­ge­liu at­ve­jų as­men­var­džius ga­li­ma pa­si­kei­ti krei­pian­tis į mies­to ar ra­jo­no ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gą. Ta­čiau As­mens var­do ir pa­var­dės kei­ti­mo tai­syk­lė­se yra nu­ma­ty­ta ke­le­tas at­ve­jų, kuo­met yra bū­ti­na gau­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos lei­di­mą.

Šie­met į mis­te­ri­ją krei­pė­si be­veik 400 as­me­nų, pra­šy­da­mi lei­di­mo pa­keis­ti sa­vo ar vai­kų iki 16 me­tų pa­var­des ar­ba vai­kų var­dus.

„Daž­niau­siai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja iš­duo­da to­kius lei­di­mus as­me­nims, no­rin­tiems tu­rė­ti se­ne­lių, pro­se­ne­lių ar ki­tų pro­tė­vių pa­var­des, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko TM Tei­si­nių ins­ti­tu­ci­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Jo­li­ta Sin­ke­vi­čiū­tė. – To­kiu at­ve­ju as­me­nys ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gai tu­ri pa­teik­ti ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų įra­šus liu­di­jan­čius do­ku­men­tus, įro­dan­čius, kad kon­kre­tus par­eiš­kė­jo pro­tė­vis tu­rė­jo jo pa­gei­dau­ja­mą įgy­ti pa­var­dę, jei­gu šie duo­me­nys nė­ra įtrauk­ti į Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nų ba­zę. Daž­niau­siai pa­var­dę no­rin­tis pa­si­keis­ti žmo­gus pa­tei­kia iš­sau­go­tus ar­chy­vi­nius do­ku­men­tus ar­ba gau­na rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją iš ati­tin­ka­mų Lie­tu­vos ar­chy­vų. Yra bu­vę at­ve­jų, kuo­met žmo­nės no­rė­jo įgy­ti net 19 am­žiu­je gy­ve­nu­sių pro­tė­vių pa­var­des“.

TM lei­di­mas yra bū­ti­nas ir tuo­met, kai as­me­nys no­ri tu­rė­ti pa­tė­vio, pa­mo­tės ar bu­vu­sio glo­bė­jo pa­var­dę. Taip pat dau­gė­ja at­ve­jų, kai pa­var­dė­je at­sa­ko­ma ne­lie­tu­viš­kos kil­mės prie­sa­gų, pa­vyz­džiui, pa­var­dė Šu­to­vi­čius kei­čia­ma į tra­di­ci­nė­je var­to­se­no­je trum­pes­nį va­rian­tą – Šu­tė­nas.

Jei­gu no­ri­ma keis­ti vy­res­nio kaip 3 mė­ne­sių am­žiaus ne­pil­na­me­čio vai­ko var­dą, to­kio pra­šy­mo pa­grįs­tu­mą ver­ti­na ir TM. Pra­šy­ti pa­keis­ti ne­pil­na­me­čio vai­ko iki 16 me­tų var­dą ga­li­ma tik tuo at­ve­ju, jei­gu tu­ri­mas var­das ne­ati­tin­ka vai­ko in­te­re­sų, o nau­jo var­do su­tei­ki­mas vai­ko in­te­re­sams ne­prieš­ta­rau­ja. Tuo at­ve­ju, kai vai­kui yra 10 ar dau­giau me­tų, tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mas ir raš­tiš­kas vai­ko su­ti­ki­mas dėl var­do ar pa­var­dės kei­ti­mo.

J.Sin­ke­vi­čiū­tė pa­žy­mi, kad pra­šy­mus pa­keis­ti as­men­var­džius ga­li­ma pa­teik­ti bet ku­riai ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gai į jas at­vy­kus ar­ba elek­to­ri­niu bū­du, pa­si­nau­do­jant Elek­tro­ni­nių val­džios var­tų por­ta­lu. Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tis as­me­nys ga­li kreip­tis į kon­su­li­nes įstai­gas ar­ba, su­ra­šius elek­tro­ni­nį įga­lio­ji­mą, šiuos rei­ka­lus jų var­du pa­si­rink­to­je Lie­tu­vos ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­go­je ga­li su­tvar­ky­ti gi­mi­nai­čiai ar pa­žįs­ta­mi.

Jei­gu nag­ri­nė­jant pra­šy­mą pa­keis­ti var­dą ar pa­var­dę rei­ka­lin­gas TM lei­di­mas, do­ku­men­tų tvar­ky­mo pro­ce­dū­ra ga­li už­truk­ti nuo 2 iki 4 mė­ne­sių.