Daugėja emigruojančių vyrų
Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį iš Lie­tu­vos emig­ra­vo treč­da­liu dau­giau gy­ven­to­jų nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, dau­gė­ja emig­ruo­jan­čių vy­rų, ro­do sta­tis­ti­ka.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per še­šis šių me­tų mė­ne­sius iš Lie­tu­vos iš­vy­ko 22,6 tūkst. gy­ven­to­jų. 2014 me­tais per pir­mą­jį pus­me­tį iš­vy­ko 17 tūkst. žmo­nių.

Ki­ta ver­tus, pa­dau­gė­jo ir grįž­tan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių. Į ša­lį pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį iš vi­so at­vy­ko 12,6 tūkst. as­me­nų, ke­tu­ri penk­ta­da­liai iš jų - Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Per­nai tuo pat me­tu į ša­lį at­vy­ko 10,8 tūkst. žmo­nių.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to at­sto­vai pa­ste­bė­jo ne­įp­ras­tą ten­den­ci­ją, kad šie­met į už­sie­nį iš­vy­ko dau­giau vy­rų nei mo­te­rų - vy­rai su­da­rė 57 proc. emig­ran­tų. De­par­ta­men­to ry­šių su vi­suo­me­ne vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė Sto­ly­tė BNS sa­kė, kad anks­tes­niais me­tais iš Lie­tu­vos iš­vyks­tan­čių vy­rų ir mo­te­rų bu­vo fik­suo­ja­ma po ly­giai.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to at­sto­vai ne­ko­men­ta­vo, ar emig­ra­ci­jos šuo­lis ga­li bū­ti su­si­jęs su da­li­niu šauk­ti­nių grą­ži­ni­mu, apie ku­rį Lie­tu­vos val­džia pa­skel­bė šie­met va­sa­rį.

Kaip ir anks­čiau, dau­gu­ma lie­tu­vių iš­vyks­ta į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, ją pa­si­ren­ka apie pu­sė emig­ran­tų.

Eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da sa­kė, kad šis skai­čius yra „šiek tie gąs­di­nan­tis“, o pa­grin­di­nė prie­žas­tis ta, kad Lie­tu­vai iki šiol su­nku kon­ku­ruo­ti su ge­riau iš­si­vys­čiu­sioms Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis.

„Ši ko­va pri­me­na leng­vo svo­rio bok­si­nin­ką iš­leis­tą į rin­gą prieš su­nkiau­sios ka­te­go­ri­jos var­žo­vą“, - Ži­nių ra­di­jui sa­kė SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas. Jo tei­gi­mu, di­des­nę emig­ra­ci­ją iš Lie­tu­vos nei kai­my­ni­nių ša­lių dau­giau­sia le­mia is­to­ri­nė pa­tir­tis.

„Nor­dea“ ban­ko eko­no­mis­tas Žy­gi­man­tas Mau­ri­cas sa­kė, kad emig­ra­ci­ją ga­lė­jo pa­ska­tin­ti at­si­gau­nan­ti Va­ka­rų Eu­ro­pos eko­no­mi­ka. Jis šias ten­den­ci­jas sie­jo ir su šauk­ti­nių Lie­tu­vo­je grą­ži­ni­mu.

„Gal­būt jie nė­ra fak­tiš­kai iš­va­žia­vę , gal­būt jie tik per­si­re­gis­tra­vo į už­sie­nio vals­ty­bes pas gi­mi­nes, drau­gus, kad su­ma­žin­ti tą ne­apib­rėž­tu­mą - jei gy­ve­ni už­sie­ny­je, tą žmo­gų su­nkiau pri­si­šauk­ti į ka­ri­nę tar­ny­bą“, - Ži­nių ra­di­jui sa­kė Ž.Mau­ri­cas.