Darželiai nebeįsileis naujų neskiepytų vaikų
Penk­ta­die­nį įsi­ga­lio­jo drau­di­mas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms pri­im­ti nuo po­lio­mie­li­to, ty­ri­mų ir rau­do­nu­kės ne­skie­py­tus vai­kus.

Drau­di­mas ga­lios tik nau­jai į dar­že­lius at­ei­sian­tiems vai­kams, šiuo me­tu juos lan­kan­tys ne­skie­py­ti vai­kai iš­pra­šo­mi ne­bus.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė sa­kė pa­li­ku­si įsi­ga­lio­ti sa­vo pirm­ta­ko įsa­ky­mą dėl ne­skie­py­tų vai­kų ne­priė­mi­mo į dar­že­lius, nes po­li­ti­kai pra­ei­tais me­tais ne­spė­jo ap­sisp­ręs­ti dėl bau­dų sky­ri­mo už vai­kų ne­skie­pi­ji­mą. Mi­nis­trės ini­ci­juo­tos ke­lių įsta­ty­mų pa­tai­sos dėl bau­dų iki šiol užs­tri­gu­sios Vy­riau­sy­bė­je, jas dar tu­ri pri­im­ti ir Sei­mas.

Mi­nis­trė anks­čiau yra sa­kiu­si, kad Sei­mui pri­ėmus šias pa­tai­sas įsa­ky­mas dėl ne­skie­py­tų vai­kų ne­priė­mi­mo į dar­že­lius bus at­šauk­tas.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) siū­lo Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę vai­ko at­sto­vo at­sa­ko­my­bę už jo ne­skie­pi­ji­mą. Jei per du mė­ne­sius, at­ėjus lai­kui, tė­vai ar vai­ko at­sto­vai ne­duo­tų su­ti­ki­mo skie­py­ti jį nuo po­lio­mie­li­to, ty­mų ir rau­do­nu­kės, jie ga­lės bū­ti trau­kia­mi ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. Pir­miau­sia Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras tai­ky­tų įspė­ji­mą, o pa­kar­to­ti­nai at­si­sa­kius bū­tų ski­ria­ma pi­ni­gi­nė bau­da nuo 60 iki 115 eu­rų už kiek­vie­ną ne­pas­kie­pi­ji­mo at­ve­jį.

Šiuo me­tu skie­pai nė­ra pri­va­lo­mi. Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­ta­me vai­kų pro­fi­lak­ti­nio skie­pi­ji­mo ka­len­do­riu­je šiuo me­tu įtrauk­ta 11 skie­pų – nors jie re­ko­men­duo­ja­mi eks­per­tų, skie­pai da­ro­mi tik vai­kų tė­vams su­ti­kus.