Darbuotojai „evakavosi“ dar iki naujo Darbo kodekso
Dar­buo­to­jai, ne­lauk­da­mi lie­pos, kai įsi­ga­lio­jo nau­jas dar­bo san­ty­kių tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, užp­lū­do Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją (VDI). Bir­že­lį dar­bo ne­te­ko pu­san­tro kar­to dau­giau as­me­nų ne­gu lie­pą.

Spren­džiant vien iš sta­tis­ti­nių duo­me­nų ga­lė­tų at­ro­dy­ti, kad dar­bo rin­ką iš­ti­ko ka­žin ko­kia kri­zė: kaip in­for­ma­vo „Sod­ra“, bir­že­lį dar­bo su­tar­tis nu­trau­kė net 61 894 dar­buo­to­jai, 4,4 tūkst. dau­giau nei per­nai tą pa­tį mė­ne­sį.

Ta­čiau lie­pą dar­bo ne­te­ko be­veik 21 tūkst. žmo­nių ma­žiau ne­gu prieš mė­ne­sį. At­sis­vei­ki­ni­mų su dar­bo­vie­te skai­čius bir­že­lį vi­suo­met len­kia lie­pą, bet šie­met tas at­otrū­kis be­veik tris­kart di­des­nis nei per­nai.

Prog­no­zės, kad darb­da­viai lau­kia Dar­bo ko­dek­so kaip at­lai­dų ir tuoj puls pa­pras­čiau, iš­mo­kė­da­mi ma­žes­nes iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas at­leis­ti žmo­nes iš dar­bo, ne­pa­sit­vir­ti­no. Darb­da­viai ir jų ne­be­pa­gei­dau­ja­mi dar­buo­to­jai sa­vo san­ty­kius iš­spren­dė dar iki nau­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo.

At­lei­di­mo re­kor­das – birželį

Bir­že­lį bu­vo dau­giau ir pa­li­ku­sių­jų dar­bo vie­tą sa­vo no­ru (per­nai – 38 023, šie­met – 40 384), ir at­leis­tų­jų darb­da­vio ini­cia­ty­va be įspė­ji­mo dar­buo­to­jui pa­žei­dus dar­bo su­tar­ties są­ly­gas (per­nai – 1682, šie­met – 1738).

La­biau­siai – net 77 proc. – pa­gau­sė­jo at­leis­tų­jų ša­lių su­si­ta­ri­mu. Šį bir­že­lį drau­giš­kai su­si­tar­ti pa­vy­ko 3973 dar­buo­to­jams, o per­nai – 2242. Ta­čiau ge­rai ži­no­ma, ką pa­gal se­ną Dar­bo ko­dek­są ne­re­tai reiš­kė tas ša­lių su­si­ta­ri­mas.

Tie­sa, su darb­da­viais at­sis­vei­ki­nę žmo­nės į dar­bo bir­žą ne­sku­ba. Kaip in­for­ma­vo Lie­tu­vos dar­bo bir­ža, šių me­tų bir­že­lį už­re­gis­truo­ta 18,8 tūkst. (per­nai – 19,8 tūkst.), o lie­pą – 21,5 tūkst. be­dar­bių. Per­nai jų bū­ta 20,6 tūks­tan­čio.

Per die­ną kon­sul­tan­tai su­lau­kia iki 200 skambučių

Pa­gal gy­ven­to­jų, ku­rie krei­pia­si į Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją (VDI) prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, srau­tus ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad prieš įsi­ga­lio­jant nau­jam Dar­bo ko­dek­sui žmo­nės ne taip jau džiaugs­min­gai trau­kė­si iš dar­bo. Da­bar VDI dar­buo­to­jams per die­ną ten­ka at­sa­ky­ti į maž­daug 150, o kar­tais – net į 200 pa­klau­si­mų.

Tie­sa, pa­sak VDI As­me­nų ap­tar­na­vi­mo ir tei­sės tai­ky­mo sky­riaus ve­dė­jos-vy­riau­sio­sios dar­bo ins­pek­to­rės Iri­nos Ja­nu­ke­vi­čie­nės, srau­tai pa­di­dė­jo jau pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, kai bu­vo pla­nuo­ta, kad nau­jas Dar­bo ko­dek­sas įsi­ga­lios nuo sau­sio.

Ypač daug skam­bu­čių, elek­tro­ni­nių laiš­kų su­lauk­ta pa­skel­bus da­tą, ka­da iš ti­krų­jų bus nau­jai reg­la­men­tuo­ja­mi dar­bo san­ty­kiai. Pro­cen­tais ne­skai­čiuo­ja­ma, kiek darb­da­vių ir kiek dar­buo­to­jų krei­pia­si dėl kon­sul­ta­ci­jų, bet, bent jau spren­džiant iš bend­ros Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos sta­tis­ti­kos, ab­so­liu­ti jų dau­gu­ma – dar­buo­to­jai.

Bir­že­lį nu­trauk­ta net 61,9 tūkst. dar­bo su­tar­čių, lie­pą – 40,9 tūks­tan­čio.

I. Ja­nu­ke­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad žmo­nėms ky­la įvai­rių klau­si­mų. Šiuo me­tu spe­cia­lis­tų daž­niau­siai tei­rau­ja­ma­si dėl at­os­to­gų – gal to­dėl, jog da­bar vi­dur­va­sa­ris. Bet daug ne­aiš­ku­mų ky­la ir dėl dar­bo su­tar­čių su­da­ry­mo, klau­sia­ma, ar jas rei­kia per­ra­šy­ti įsi­ga­lio­jus nau­jam Dar­bo ko­dek­sui, taip pat dėl dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos, mat darb­da­viams iš­kel­ta daug nau­jų įpa­rei­go­ji­mų – par­eng­ti ne­dis­kri­mi­na­vi­mo, ly­gia­tei­siš­ku­mo ir ki­tų nau­jų są­ly­gų sis­te­mas.

Pir­mą mė­ne­sį, kai įsi­ga­lio­jo Dar­bo ko­dek­sas, pa­dau­gė­jo krei­pi­mų­si ir į VDI Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją. Per­nai lie­pą su­lauk­ta 515 pra­šy­mų, o šie­met – 544. Ta­čiau bu­mas ki­lo jau lau­kiant nau­jo­jo ko­dek­so: ten­den­ci­jos ati­tin­ka „Sod­ros“ sta­tis­ti­ką – dar­buo­to­jai sku­bė­jo aiš­kin­tis san­ty­kius dar iki lie­pos.

Pa­vyz­džiui, šių me­tų ge­gu­žę į Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją kreip­ta­si 710 kar­tų, o per­nai tą pa­tį mė­ne­sį – 473. Tiek ta­da, kai ga­lio­jo se­na­sis Dar­bo ko­dek­sas, tiek da­bar apie 90 proc. krei­pi­mų­si bū­na dėl dar­bo už­mo­kes­čio. Daž­niau­siai tie­sos Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jo­je ieš­ko dar­buo­to­jai. Pa­vyz­džiui, lie­pą krei­pė­si 529 dar­buo­to­jai ir tik 15 darb­da­vių.

Krei­pi­mų­si į šios ko­mi­si­jos sky­rius kas­met vis gau­sė­ja, nes gin­čai nag­ri­nė­ja­mi su­pap­ras­tin­ta tvar­ka, ne­mo­ka­mai ir grei­tai. Ta­čiau jų dar dau­gės, mat anks­čiau dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo ir ki­tų da­ly­kų rei­kė­jo kreip­tis į teis­mą, o da­bar ir at­lei­di­mo iš dar­bo, ir ne­tur­ti­nės ža­los, ir nu­ša­li­ni­mo nuo dar­bo klau­si­mus, ir ko­lek­ty­vi­nius dar­bo gin­čus nag­ri­nės Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ja. Pa­sak I. Ja­nu­ke­vi­čie­nės, jau su­lauk­ta ke­lių to­kių krei­pi­mų­si, re­mian­tis lie­pą įsi­ga­lio­ju­sio­mis dar­bo san­ty­kių tei­si­nė­mis nor­mo­mis.

Irina Janukevičienė: "Šiemet gegužę į Darbo ginčų komisiją kreiptasi 710 kartų, o pernai tą patį mėnesį - 473." Alinos Ožič nuotrauka

VDI ren­gia­si di­dė­jan­čiai dar­bo apim­čiai. Šie­met trys nau­jos te­ri­to­ri­nės Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jos įsteig­tos Vil­niu­je, Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se. Da­bar jų iš vi­so bus sep­ty­nio­li­ka.

Abiem ap­si­mo­ka skir­tis geruoju

„San­ty­ki­nai vi­siems – tiek darb­da­viams, tiek dar­buo­to­jams – bu­vo pa­lan­kus me­tas at­sis­vei­kin­ti dar prieš įsi­ga­lio­jant nau­jam Dar­bo ko­dek­sui.

Abi ša­lys tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­tar­ti lanks­čiau. Nors pa­gal nau­ją Dar­bo ko­dek­są at­lei­di­mo iš dar­bo iš­mo­kų dy­dis su­ma­žė­jo, darb­da­viai tiems, ku­rie ne­bu­vo idea­lūs dar­buo­to­jai, siū­lė at­sis­vei­kin­ti gra­žiuo­ju pa­gal se­ną Dar­bo ko­dek­są.

Iš­mo­kos di­des­nės, bet jei žmo­gus dir­bo il­gą lai­ką, darb­da­viui ge­riau at­leis­ti jį ša­lių su­si­ta­ri­mu, nors ir su­mo­kant dau­giau, nes vie­na­ša­liš­kas at­lei­di­mas ga­li su­kel­ti teis­mi­nį gin­čą. Dar­buo­to­jai, ku­rie su­pra­to, kad jei tai įvyks pa­gal nau­ją Dar­bo ko­dek­są ir jie gaus ma­žes­nes iš­mo­kas, su­ti­ko iš­ei­ti iš dar­bo“, – ko­dėl tiek daug dar­buo­to­jų bu­vo at­leis­ta bir­že­lį, prieš įsi­ga­lio­jant nau­jam Dar­bo ko­dek­sui, aiš­ki­no dar­bo rin­kos eks­per­tas, per­so­na­lo pa­ieš­kos ir at­ran­kos bend­ro­vės „Al­lian­ce for Rec­ruit­ment“ par­tne­ris And­rius Fran­cas.

Tie­sa, šiek tiek įta­kos sta­tis­ti­kai gal ga­lė­jo pa­da­ry­ti ir di­des­ni res­truk­tū­ri­za­ci­jos pro­jek­tai, pa­vyz­džiui, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“. Ta­čiau pa­grin­di­nė ten­den­ci­ja, kad tiek įmo­nės, tiek dar­buo­to­jai pa­to­ges­nį komp­ro­mi­si­nį at­sis­vei­ki­ni­mo bū­dą ra­do dar prieš įsi­ga­lio­jant nau­jam Dar­bo ko­dek­sui.

Ar­ti­miau­sio lai­ko­tar­pio dar­bo rin­kos prog­no­zė, anot eks­per­to, yra to­kia: „Di­de­lių po­ky­čių ne­bus, nes dar­buo­to­jai ne­si­mė­to, o si­tua­ci­ja dar­bo rin­ko­je įtemp­ta.“