Darbo santykiai Baltijos valstybėse
At­siž­velg­da­mos į tai, jog nuo 2017–07–01 Lie­tu­vo­je tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, pa­tei­kia­me LEA­DELL gru­pės ad­vo­ka­tų kon­to­ros par­eng­tą svar­biau­sių dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mo po­ky­čių Lie­tu­vo­je apž­val­gą, bei pa­ly­gi­ni­mą su ati­tin­ka­mu reg­la­men­ta­vi­mu Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je.

Vie­na iš es­mi­nių nau­jo­vių – pa­pras­tes­nis dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mas. Trum­pi­na­mi įspė­ji­mo apie bū­si­mą dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą ter­mi­nai, kai dar­buo­to­jas at­lei­džia­mas darb­da­vio ini­cia­ty­va ne­sant dar­buo­to­jo kal­tės (pa­vyz­džiui, vyk­dant įmo­nės struk­tū­ri­nius pert­var­ky­mus). Įsi­ga­lio­jus nau­ja­jam Dar­bo ko­dek­sui bend­ruo­ju at­ve­ju darb­da­vys dar­buo­to­ją apie dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą, kai nė­ra dar­buo­to­jo kal­tės, tu­rės įspė­ti prieš 1 mė­ne­sį. Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį reg­la­men­ta­vi­mą darb­da­vys dar­buo­to­ją bend­ruo­ju at­ve­ju tu­ri įspė­ti prieš 2 mė­ne­sius.

Ma­žes­nės kompensacijos

Jei dar­bo su­tar­tis bus nu­trau­kia­ma darb­da­vio ini­cia­ty­va ne­sant dar­buo­to­jo kal­tės, dar­buo­to­jui tu­rės bū­ti iš­mo­ka­ma 2 mė­ne­sių jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka. Šiuo me­tu at­lei­džiant dar­buo­to­ją iš dar­bo, darb­da­vys tu­ri iš­mo­kė­ti nuo 1 iki 6 dar­buo­to­jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką, pri­klau­so­mai nuo dar­buo­to­jo dar­bo sta­žo pas darb­da­vį.

Pa­gal Lat­vi­jos dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus, tais at­ve­jais, kai dar­buo­to­jų skai­čius yra ma­ži­na­mas dėl įmo­nės reor­ga­ni­za­vi­mo dėl eko­no­mi­nių, or­ga­ni­za­ci­nių, tech­no­lo­gi­nių ar pa­na­šių prie­žas­čių, dar­buo­to­jas apie at­lei­di­mą tu­ri bū­ti įspė­tas prieš vie­ną mė­ne­sį ir jam tu­ri bū­ti iš­mo­ka­ma iki ke­tu­rių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka, ku­rios kon­kre­tus dy­dis pri­klau­so nuo jo dar­bo sta­žo įmo­nė­je.

Es­ti­jo­je įspė­ji­mo ter­mi­nas pri­klau­so nuo dar­buo­to­jo dar­bo sta­žo įmo­nė­je ir ga­li svy­ruo­ti nuo 15 iki 90 ka­len­do­ri­nių die­nų, o iš­ei­ti­nė iš­mo­ka yra ly­gi vie­no mė­ne­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka.

Naujiena

Dar vie­na nau­jo­vė – ga­li­my­bė dar­buo­to­ją at­leis­ti ne­nu­ro­džius jo­kių at­lei­di­mo prie­žas­čių ir įspė­jus dar­buo­to­ją apie dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą vos prieš 3 dar­bo die­nas. Ta­čiau to­kiu at­ve­ju dar­buo­to­jui tu­rės bū­ti su­mo­ka­ma 6 mė­ne­sių jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka. Šiuo me­tu ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai to­kio dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­grin­do ne­nu­ma­to. Lat­vi­jos ir Es­ti­jos dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai to­kios ga­li­my­bės darb­da­viams ne­su­tei­kia.

Ri­bos už žalą

Dar­buo­to­jo at­sa­ko­my­bė už pa­da­ry­tą ža­lą darb­da­viui bus ri­bo­ja­ma 3 vi­du­ti­niais dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čių dy­džiais, o jei­gu tur­ti­nė ža­la pa­da­ry­ta dėl dar­buo­to­jo di­de­lio ne­at­sar­gu­mo, – 6 vi­du­ti­niais dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čių dy­džiais. Įsi­ga­lio­jus nau­ja­jam reg­la­men­ta­vi­mui, su dar­buo­to­jais ne­be­bus ga­li­ma su­da­ry­ti vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­čių, pa­gal ku­rias dar­buo­to­jų at­ly­gin­ti­nos ža­los dy­dis šiuo me­tu ga­li bū­ti ne­ri­bo­ja­mas. Nuo 2017–07–01 dar­buo­to­jai vi­są pa­da­ry­tą ža­lą pri­va­lės at­ly­gin­ti tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais: kai ža­la pa­da­ry­ta ty­čia; ža­la pa­da­ry­ta nu­si­kal­ti­mu; pa­da­ry­ta ne­blai­vaus ar aps­vai­gu­sio nuo nar­ko­ti­nių, tok­si­nių ar psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų dar­buo­to­jo; ža­la pa­da­ry­ta pa­žei­dus par­ei­gą sau­go­ti kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją, su­si­ta­ri­mą dėl ne­kon­ku­ra­vi­mo; darb­da­viui pa­da­ry­ta ne­tur­ti­nė ža­la; ar­ba kai vi­siš­ko ža­los at­ly­gi­ni­mo at­ve­jis nu­ma­ty­tas ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je.

Lat­vi­jo­je dar­buo­to­jas at­sa­ko tik už ža­lą pa­da­ry­tą darb­da­vio tur­tui, ta­čiau tais at­ve­jais, kai ža­la darb­da­viui bu­vo su­kel­ta ty­či­niais dar­buo­to­jo ne­tei­sė­tais veiks­mais ar dėl jo di­de­lio ne­at­sar­gu­mo, ar dėl ne­tei­sė­tų su dar­bo san­ty­kiais ne­su­si­ju­sių veiks­mų, dar­buo­to­jui ga­li tek­ti at­sa­ky­ti už vi­sus darb­da­vio pa­tir­tus nuo­sto­lius. Lat­vi­jos dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai ne­nus­ta­to jo­kių to­kios at­sa­ko­my­bės ri­bų, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju dar­buo­to­jo at­sa­ko­my­bė tu­ri bū­ti ver­ti­na­ma pa­gal ci­vi­li­nė­je tei­sė­je nu­sta­ty­tą reg­la­men­ta­vi­mą.

Es­ti­jos tei­sės ak­tai, reg­la­men­tuo­jan­tys dar­bo san­ty­kius, lei­džia darb­da­viams su dar­buo­to­jais su­da­ry­ti dar­bo su­tar­tis, ku­rio­mis dar­buo­to­jai įsi­pa­rei­go­ja bū­ti at­sa­kin­gi, ne­prik­lau­so­mai nuo jų kal­tės, už ža­lą, ku­rią pa­ti­ria darb­da­vio tur­tas su­teik­tas dar­buo­to­jui jo dar­bo funk­ci­joms at­lik­ti. To­kie su­si­ta­ri­mai yra ga­lio­jan­tys tik tuo at­ve­ju, jei jie yra: ra­šy­ti­nės for­mos; dar­buo­to­jui jo dar­bo funk­ci­joms su­teik­tas tur­tas ga­li bū­ti prie­ina­mas tik šiam dar­buo­to­jui, ar la­bai siau­ram ra­tui ki­tų dar­buo­to­jų; yra nu­sta­ty­ta mak­si­ma­li at­sa­ko­my­bės ri­ba; darb­da­vys mo­ka dar­buo­to­jui pro­tin­go dy­džio kom­pen­sa­ci­ją už šios at­sa­ko­my­bės pri­siė­mi­mą, at­siž­vel­giant į nu­sta­ty­tą mak­si­ma­lią at­sa­ko­my­bės ri­bą.

Dve­ji me­tai nekonkuruoti

Iki nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo Lie­tu­vo­je ne­bu­vo kon­kre­taus reg­la­men­ta­vi­mo dėl ne­kon­ku­ra­vi­mo su­si­ta­ri­mų, nors darb­da­viai su dar­buo­to­jais su­da­ry­da­vo to­kius su­si­ta­ri­mus, nes tei­sės ak­tai to ne­drau­dė. Įsi­ga­lio­sian­čia­me Dar­bo ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad ne­kon­ku­ra­vi­mo su darb­da­viu lai­ko­tar­piu dar­buo­to­jui tu­ri bū­ti mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja, ku­rios dy­dis – ne ma­žiau kaip 40 pro­cen­tų dar­bo su­tar­ties pa­si­bai­gi­mo me­tu bu­vu­sio dar­buo­to­jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Kom­pen­sa­ci­ja dar­buo­to­jui už ne­kon­ku­ra­vi­mą ne­ga­lės bū­ti mo­ka­ma dar­bo darb­da­viui lai­ko­tar­piu. Nau­juo­ju Dar­bo ko­dek­su taip pat nu­sta­to­mas kon­kre­tus ne­kon­ku­ra­vi­mo lai­ko­tar­pis – mak­si­ma­lus ter­mi­nas – dve­ji me­tai po dar­bo su­tar­ties pa­si­bai­gi­mo.

Pa­gal Lat­vi­jos dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus, ne­kon­ku­ra­vi­mo lai­ko­tar­pis taip pat ne­ga­li vir­šy­ti dvie­jų me­tų. Ne­kon­ku­ra­vi­mo su­si­ta­ri­muo­se pri­va­lo bū­ti nu­sta­ty­ta par­ei­ga darb­da­viui mo­kė­ti dar­buo­to­jui adek­va­čią kom­pen­sa­ci­ją už ne­kon­ku­ra­vi­mą.

Es­ti­jo­je ne­kon­ku­ra­vi­mo su­si­ta­ri­mų lai­ko­tar­pis ne­ga­li vir­šy­ti vie­ne­rių me­tų, ter­mi­ną pra­de­dant skai­čiuo­ti nuo dar­bo su­tar­ties pa­si­bai­gi­mo. Darb­da­vys yra įpa­rei­go­tas dar­buo­to­jui mo­kė­ti pro­tin­go dy­džio mė­ne­si­nę kom­pen­sa­ci­ją už ne­kon­ku­ra­vi­mą.

Dar­bo tarybos

Nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se nu­sta­to­ma, kad kiek­vie­no­je įmo­nė­je, ku­rios vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius yra dvi­de­šimt ir dau­giau dar­buo­to­jų, darb­da­vys pri­va­lo­mai tu­rės ini­ci­juo­ti dar­bo ta­ry­bos su­da­ry­mą. Dar­bo ko­dek­se nu­ma­ty­tais at­ve­jais darb­da­viai pri­va­lės prieš pri­im­da­mi ati­tin­ka­mus spren­di­mus kon­sul­tuo­tis su dar­bo ta­ry­ba ir teik­ti jai ko­dek­se nu­sta­ty­tą in­for­ma­ci­ją.

Pa­gal Lat­vi­jos dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus, dar­buo­to­jų at­sto­vais ga­li bū­ti ar­ba pro­fe­si­nės są­jun­gos ar­ba ki­ti įga­lio­ji­mus tu­rin­tys dar­buo­to­jų at­sto­vai, ku­rie bu­vo iš­rink­ti lai­kan­tys įsta­ty­mų. Toks dar­buo­to­jų at­sto­vas ga­li bū­ti ren­ka­mas tais at­ve­jais, kai įmo­nė­je dir­ba pen­ki ar dau­giau dar­buo­to­jų, ta­čiau nė­ra nu­ma­ty­tos par­ei­gos darb­da­viui ini­ci­juo­ti to­kius rin­ki­mus, tai yra pa­čių dar­buo­to­jų pre­ro­ga­ty­va.

Es­ti­jo­je darb­da­vio par­ei­ga ini­ci­juo­ti prof­są­jun­gų ar dar­bo ta­ry­bų įkū­ri­mą nė­ra nu­ma­ty­ta.

Mi­ni­ma­lu­sis dar­bo už­mo­kes­tis ga­lės bū­ti mo­ka­mas tik už ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą, t.y. dar­bą, ku­riam at­lik­ti ne­rei­ka­lin­gi jo­kie spe­cia­lūs kva­li­fi­ka­ci­niai įgū­džiai ar pro­fe­si­niai ge­bė­ji­mai. Nei Lat­vi­jo­je, nei Es­ti­jo­je nė­ra reg­la­men­tuo­ta, ko­kiems dar­buo­to­jams ga­li bū­ti mo­ka­mas mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis.

Dar­bo ko­dek­so nor­mų palyginimas

.