Darbo partijos sąrašą ves K. Daukšys
Dar­bo par­ti­jos są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­do­je ves Sei­mo na­rys, „dar­bie­čių“ frak­ci­jos par­la­men­te se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys, pir­ma­die­nį nu­spren­dė par­ti­jos ta­ry­ba.

Tuo me­tu Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko, eu­ro­par­la­men­ta­ro Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio rin­ki­mų są­ra­še nė­ra, pra­ne­šė šal­ti­niai par­ti­jo­je, da­ly­va­vę ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas ir gar­bės pir­mi­nin­kas V.Us­pas­ki­chas vos pra­si­dė­jus par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­džiui pir­ma­die­nį pra­ne­šė, jog V.Ma­zu­ro­nis pa­si­ren­gęs pir­mą­ją vie­tą par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še už­leis­ti ki­tam kan­di­da­tui.

Užim­ti par­ti­jos są­ra­šo ly­de­rio po­zi­ci­ją taip pat pre­ten­da­vo Sei­mo na­rys Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Par­ti­jos su­va­žia­vi­me ba­lan­dį V.Ma­zu­ro­nis tvir­ti­no ke­ti­nan­tis da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se ir ves­ti „dar­bie­čių“ są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je.

„Aš su­pran­tu, kad par­ti­jos pir­mi­nin­kas tu­ri bū­ti ko­man­dos prie­ky­je ir šian­dien aš esu tam pa­si­ruo­šęs. Aš to­liau ak­ty­viai dirb­siu su mū­sų vi­sa ko­man­da kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas, aš pa­si­ren­gęs ves­ti rin­ki­mi­nį są­ra­šą, jei­gu mes ap­sisp­rę­si­me, kad rei­kia da­ry­ti bū­tent taip“, – par­ti­jos su­va­žia­vi­me prieš ke­lis mė­ne­sius sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Sei­mas per­nai pri­ėmė pa­tai­sas, kad Eu­ro­pos Par­la­men­to ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų na­rių įga­lio­ji­mai au­to­ma­tiš­kai nai­ki­na­mi, jei jie iš­ren­ka­mi Sei­mo na­riais. Anks­čiau iš­rink­ti po­li­ti­kai ga­lė­jo pa­si­rink­ti, ku­rį man­da­tą pa­si­lik­ti.

V.Us­pas­ki­chas prieš ta­ry­bos po­sė­dį žur­na­lis­tams tei­gė, kad as­me­niš­kai no­rė­tų, jog Dar­bo par­ti­jos są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je ves­tų V.Ma­zu­ro­nis ar­ba Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Gap­šys, ta­čiau šis, pa­sak jo, „svars­to rim­tą spren­di­mą sa­vo po­li­ti­nė­je veik­lo­je“.

V.Gap­šį pro­ku­ro­rai įta­ria pa­ėmus ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio. Sei­mas dar nė­ra pri­ėmęs spren­di­mo dėl V.Gap­šio ne­lie­čia­my­bės, ku­rią pa­nai­kin­ti pra­šo įta­ri­mus no­rin­tys par­eikš­ti pro­ku­ro­rai.

V.Us­pas­ki­chas sa­kė, kad prieš ta­ry­bos po­sė­dį po­sė­džiau­jant Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kų ta­ry­bai iš­sa­kė nuo­mo­nę, jog aukš­tai dau­gia­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos są­ra­še at­si­dur­tų ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kų ta­ry­bą su­da­ro bu­vę šios par­ti­jos ir ki­tų par­ti­jų pir­mi­nin­kai, ku­rie šiuo me­tu yra „dar­bie­čių“ gre­to­se.

„Kar­tais pos­tas puo­šia žmo­gų, kar­tais žmo­gus puo­šia pos­tą. Tai šio­je vie­to­je vis­ką su­su­ma­vus aš pir­mi­nin­kų ta­ry­bo­je bu­vau už tai, kad ji bū­tų ga­na aukš­tai ver­ti­na­ma“, – kal­bė­jo V.Us­pas­ki­chas.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną. Pa­sta­ro­sios vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sos ro­do, kad „dar­bie­čiai“, jei rin­ki­mai vyk­tų ar­ti­miau­sią sek­ma­die­nį, ga­lė­tų ti­kė­tis 7–8 proc. apk­laus­tų­jų bal­sų.