Darbo partijos pirmininku tapo V. Mazuronis
Val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ku sek­ma­die­nį Kė­dai­niuo­se iš­rink­tas eu­ro­par­la­men­ta­ras, bu­vęs „tvar­kie­tis“ Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Dėl šio pos­to po­li­ti­kas var­žė­si su Sei­mo na­riu Ar­tū­ru Pa­ulaus­ku.

Už V.Ma­zu­ro­nį per slap­tą bal­sa­vi­mą bu­vo 613 su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tų, už A.Pa­ulaus­ką - 264. Iš­duo­ti bu­vo 899 biu­le­te­niai.

Nau­ja­sis pir­mi­nin­kas pir­miau­sia sa­kė no­rįs su­kur­ti stip­rią ko­man­dą.

„An­tra, (tu­ri­me) su­ak­ty­vin­ti dar­bą to­je po­zi­ci­jo­je, kur de­le­guo­ti mū­sų mi­nis­trai, iš­rink­ti žmo­nės. Rei­kia par­uoš­ti rim­tą, ant že­mės sto­vin­čių žmo­nių, su­pran­tan­čių pa­pras­tų žmo­nių vil­tis ir no­rus, prog­ra­mą“, - po rin­ki­mų žur­na­lis­tams sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Jis sa­kė kol kas ne­ke­ti­nąs at­si­sa­ky­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to.

„I­ki Sei­mo rin­ki­mų aš dirb­siu ir Eu­ro­pos Par­la­men­te, ir Lie­tu­vo­je. Jei­gu rin­kė­jai pa­si­ti­kės mū­sų ko­man­da, jei­gu no­rės tu­rė­ti kad ir to­kį pa­tį ap­lin­kos mi­nis­trą, tai yra bal­suos už mus, aš grį­šiu“, - tei­gė nau­ja­sis „dar­bie­čių“ ly­de­ris.

Pa­klaus­tas, ką ma­no apie anks­čiau Dar­bo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Us­pas­ki­cho mi­nė­tą ga­li­mą jun­gi­mą­si su „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mu“, V.Ma­zu­ro­nis tvir­ti­no, kad par­ti­jų jun­gi­mo ne­bus.

„Par­ti­jų su­si­jun­gi­mo, ma­nau, ne­bus, bet par­ti­jos jė­gos, rin­kė­jai su­si­telk­si­me“, - sa­kė jis.

Kal­bė­da­mas apie šiuo me­tu Ape­lia­ci­nia­me teis­me nag­ri­nė­ja­mą Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lą, V.Ma­zu­ro­nis ra­gi­no at­skir­ti po­li­ti­nius ir tei­si­nius pro­ce­sus.

„Ats­kir­ki­me tei­si­nius pro­ce­sus, ku­rie vyks­ta. Dar­bo par­ti­jos by­la šiuo me­tu yra teis­me. Ne­po­li­ti­zuo­ki­me nei mes, nei jūs, ir at­skir­ki­me po­li­ti­nius pro­ce­sus. Brė­žia­me brūkš­nį ir ei­na­me po­li­tiš­kai į rin­ki­mus, teis­mi­niai pro­ce­sai tu­ri iš­sisp­ręs­ti tei­si­niu ke­liu“, - sa­kė nau­ja­sis par­ti­jos ly­de­ris.

Kan­di­da­tais į par­ti­jos pir­mi­nin­kus iš anks­to taip pat bu­vo iš­kel­ti, ta­čiau su­va­žia­vi­mo me­tu kan­di­da­ta­vi­mo at­si­sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, pa­skir­ta švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė, Sei­mo na­riai Sau­lius Bu­ce­vi­čius, Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Kęs­tu­tis Dauk­šys, Vy­tau­tas Gap­šys, Vy­das Ged­vi­las, Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas, par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, taip pat bu­vęs Sei­mo na­rys ir bu­vęs Vil­niaus vi­ce­me­ras Jo­nas Pins­kus bei jo žmo­na Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė.

Ne­ma­ža da­lis šių po­li­ti­kų rin­ki­muo­se par­ėmė V.Ma­zu­ro­nį.

Nuo ko­vo lai­ki­nuo­ju Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ku bu­vo par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas. Jis pa­kei­tė dėl par­ti­jai ne­sėk­min­gų sa­vi­val­dos rin­ki­mų iš pos­to at­sis­ta­ty­di­nu­sią Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę.

61-erių V.Ma­zu­ro­nis bu­vo il­ga­me­tis Sei­mo na­rys, bu­vęs ap­lin­kos mi­nis­tras. 2014 me­tais jis iš­rink­tas į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, ten pri­klau­so Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) frak­ci­jai.

Dar­bo par­ti­jos su­va­žia­vi­mo dar­bot­var­kė­je nu­ma­to­ma pa­tvir­tin­ti V.Ma­zu­ro­nio pa­va­duo­to­jus.

„Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ V.Ma­zu­ro­nis dėl ne­su­ta­pu­sio po­žiū­rio su par­ti­jos va­do­vy­be pa­li­ko šių me­tų va­sa­rį.

Dar­bo par­ti­ja įkur­ta 2003 me­tų spa­lį. Šiuo me­tu Sei­me ji tu­ri 29 at­sto­vus.

Tarp pa­va­duo­to­jų nė­ra L. Graužinienės

Nau­jo­jo Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio ko­man­do­je dirbs 12 pa­va­duo­to­jų.

Dar­bo par­ti­jos su­va­žia­vi­mas šeš­ta­die­nį pa­tvir­ti­no V.Ma­zu­ro­nio į pa­va­duo­to­jus pa­teik­tus kan­di­da­tus, tarp jų nė­ra Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės.

V.Ma­zu­ro­nio pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju ta­po Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Gap­šys. Pa­va­duo­to­jais pa­tvir­tin­ti že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, Sei­mo na­riai Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Kęs­tu­tis Dauk­šys, Vy­das Ged­vi­las, Vik­to­ras Fio­do­ro­vas, Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, Val­das Skar­ba­lius, Da­rius Ulic­kas, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Gied­rius Mo­zū­rai­tis, Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­ta­rė­ja Mo­ni­ka Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė, eksp­rem­je­ras Ge­di­mi­nas Vag­no­rius.

„Tai bus ko­man­da, ku­rio­je yra ir nau­jų vei­dų, ir žmo­nių, tu­rin­čių pa­ty­ri­mą“, - par­tie­čiams sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Jam įvar­di­jus kan­di­da­tų į pa­va­duo­to­jus pa­var­des, Dar­bo par­ti­jos gar­bės na­rys Ste­pa­nas Ka­rab­li­ko­vas pa­si­pik­ti­no, kad daug jų yra iš Kė­dai­nių. Kė­dai­niuo­se gy­ve­na ir par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas.

„Ar vi­si Kė­dai­niai at­ėjo į pa­va­duo­to­jus, ar už bor­to dar li­ko?“ - klau­sė il­ga­me­tis „dar­bie­tis“.

„Li­ko, li­ko“, - jam at­sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Su­va­žia­vi­mo me­tu taip pat per­for­muo­ta Dar­bo par­ti­jos Pir­mi­nin­kų ta­ry­ba. Ją tu­rė­tų su­da­ry­ti gar­bės pir­mi­nin­kas, par­ti­jos pir­mi­nin­ko, pre­zi­den­to, Sei­mo pir­mi­nin­ko ir mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas ėję „dar­bie­čiai“. Ši ta­ry­ba pri­žiū­rės, kaip vyk­do­mas par­ti­jos sta­tu­tas, prog­ra­mos. Jai va­do­vaus gar­bės pir­mi­nin­kas, šį ti­tu­lą kol kas tu­ri vie­nin­te­lis V.Us­pas­ki­chas.

Par­ti­jos rei­tin­gų nepakels

Bu­vu­sio „tvar­kie­čio“ eu­ro­par­la­men­ta­ro Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio iš­rin­ki­mas Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ku var­giai pa­di­dins šios par­ti­jos po­pu­lia­ru­mą, BNS sa­ko po­li­to­lo­gas.

„Skep­tiš­kai ver­tin­čiau ga­li­my­bę, kad iš kar­to Dar­bo par­ti­ja pa­si­da­rys po­pu­lia­res­nė. Re­tai taip bū­na, kad po­pu­lia­rus po­li­ti­kas pe­rei­na iš vie­nos par­ti­jos į ki­tą ir tos par­ti­jos rei­tin­gai iš­au­ga į vir­šų (...). Ne­ma­nau, kad čia bus koks nors veiks­mas, ku­ris įti­kins rin­kė­jus, kad čia kaž­ko­kie po­ky­čiai ver­tin­gi“, - šeš­ta­die­nį tei­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

„A­tė­jo Ma­zu­ro­nis, o kas to­liau? Ar Dar­bo par­ti­ja sa­vo prog­ra­mą kei­čia? Ar at­si­sa­ko ko­kių nors sa­vo nuo­sta­tų, rei­ka­la­vi­mų, kaž­kaip ki­taip juos įgy­ven­dins bū­da­ma val­džio­je? Ne­la­bai kas kal­ba­ma. Ne­ma­nau, kad šis veiks­mas la­bai ko­ky­biš­kai ar kie­ky­biš­kai jiems pa­dės“, - ti­ki­no po­li­ti­kos eks­per­tas.

Anot jo, ke­lia abe­jo­nių ir šio po­li­ti­ko sa­va­ran­kiš­ku­mas. V.Ma­zu­ro­niui kaip ir ki­tiems bu­vu­siems Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kams yra grės­mė bū­ti pri­klau­so­mam nuo šios po­li­ti­nės jė­gos įkū­rė­jo, gar­bės pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Us­pas­ki­cho.

„Ma­nau, kol Us­pas­ki­chas no­rės da­ry­ti įta­ką Dar­bo par­ti­jo­je, tol jis bus kaip pu­siau še­šė­li­nis kar­di­no­las. Pu­siau dėl to, kad ma­to­me, jog tą įta­ką da­ro. Da­bar Ma­zu­ro­nis yra tar­si sa­va­ran­kiš­kas (...), bet šiuo at­ve­ju jis yra Vik­to­ro Us­pas­ki­cho po­li­ti­nis sko­li­nin­kas. Jis at­ėjo į par­ti­ją ir ta­po va­do­vu, jo­kio­je ki­to­je par­ti­jo­je net ne­bū­tų ga­lė­jęs kan­di­da­tuo­ti į pir­mi­nin­kus. Ma­nau, kad Us­pas­ki­chas ti­krai ga­lės pri­va­čio­je ap­lin­ko­je su­bti­liai pri­min­ti, kad jei­gu ne aš, tai ne­bū­tum ga­lė­jęs bū­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ku Lie­tu­vo­je“, - BNS sa­kė M.Jas­trams­kis.

V. Us­pas­ki­chas kri­ti­ka­vo „dar­bie­čių“ parlamentarus

Dar­bo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas per su­va­žia­vi­mą Kė­dai­niuo­se kri­ti­ka­vo par­la­men­te dir­ban­čius „dar­bie­čius“, kad šie ne­ap­gi­na par­ti­jos prog­ra­mos nuo­sta­tų Sei­me. Už tai jiems gre­sia že­ma vie­ta rin­ki­mų są­ra­še.

Dau­giau­sia prie­kaiš­tų V.Us­pas­ki­chas pa­žė­rė dėl ge­gu­žės 5 die­nos bal­sa­vi­mo Sei­me dėl mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA). Pa­gal šį pro­jek­tą, MMA ša­ly­je tu­rė­tų su­da­ry­ti 60 proc. vi­du­ti­nio ša­lies at­ly­gi­ni­mo. Da­bar tai bū­tų apie 426 eu­rai.

„Štai, ger­bia­mie­ji, pa­ėmiau frak­ci­jos Sei­me bal­sa­vi­mą. Gė­da pa­sa­ky­ti (...). Iš 29 (Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rių) tuo me­tu pa­lai­kė aiš­kiai ir su­pran­ta­mai tik sep­ty­ni mū­sų na­riai. Kas tai yra? Dėl ko mes ka­bi­no­me tuos pla­ka­tus po vi­są Lie­tu­vą?“ - pik­ti­no­si V.Us­pas­ki­chas.

Per bu­vu­sią Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją „dar­bie­čiai“ ža­dė­jo siek­ti, kad MMA bū­tų 1509 li­tai (437 eu­rai).

„A­teis 2016 me­tų rin­ki­mai, ka­da su­da­ri­nė­si­me rin­ki­mų į Sei­mą są­ra­šą, ir tie Sei­mo na­riai, ku­rie bal­suo­jant taip „pa­lai­ko“ sa­vo prog­ra­mi­nes nuo­sta­tas, tiks­liau ne­pa­lai­ko, sa­bo­tuo­ja jas, ne­tu­rės at­si­ras­ti pir­ma­me dvi­de­šim­tu­ke. Ma­žiau­sia“, - par­eiš­kė V.Us­pas­ki­chas.

Jis par­agi­no Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­ną Sei­me Kęs­tu­tį Dauk­šį griež­čiau kon­tro­liuo­ti Sei­mo na­rių bal­sa­vi­mą.

„Ši­toj vie­toj aš pri­nci­pin­gai vi­są lai­ką at­kreip­siu dė­me­sį į to­kius „pra­va­lus“, ku­rie vyks­ta Sei­me. Jei­gu vyks­ta toks es­mi­nis klau­si­mas dėl es­mi­nių mū­sų Dar­bo par­ti­jos prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų, vie­nin­te­lė prie­žas­tis ne­da­ly­vau­ti yra mir­tis. Jei­gu gu­li li­go­ni­nė­je mir­ties pa­la­to­je ne­nu­mi­ręs, ta­da tu­ri bū­ti at­vež­tas ir bal­suo­ti. Nė­ra ki­tų prie­žas­čių ne­bal­suo­ti, ne­da­ly­vau­ti, ko­man­di­ruo­tės, vi­sa ki­ta tu­ri bū­ti at­šauk­ta“, - kal­bė­jo fak­ti­nis par­ti­jos va­do­vas.

Jis par­agi­no Sei­mo na­rius iki ru­dens už­re­gis­truo­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tus, ku­riais bū­tų įgy­ven­di­na­mi par­ti­jos rin­ki­mų prog­ra­mos pa­ža­dai.

„Pa­sis­ten­ki­te per­bal­suo­ti ši­tą (dėl MMA - BNS), nes mes prieš rin­ki­mus va­žiuo­si­me per vi­są Lie­tu­vą, da­ry­si­me skaid­rę ir ten ma­ty­sis, kad Dar­bo par­ti­ja ne­bal­sa­vo. Ir kur jus rinks?“ - re­to­riš­kai klau­sė V.Us­pas­ki­chas.

Jis taip pat kri­ti­ka­vo ne­įvar­dy­to sky­riaus pir­mi­nin­ką, ku­ris sa­vi­val­dos rin­ki­mams agi­ta­ci­nia­me pla­ka­te nu­si­fo­tog­ra­fa­vo su kon­ku­ren­tu.

„Tu­ri bū­ti de­mo­kra­ti­ja, bet ne „bar­da­kas“, - sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Jis taip pat pri­sta­tė par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kų apk­lau­sos re­zul­ta­tus, ko trūks­ta par­ti­jai. Su­lauk­ta at­sa­ky­mų, kad stin­ga po­pu­lia­raus ly­de­rio, par­ti­nės draus­mės, vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tų, vie­nin­go Sei­mo frak­ci­jos ir mi­nis­trų dar­bo, ko­man­di­nio dar­bo.

Už­si­me­na apie jun­gi­mą­si su „tvarkiečiais“

V. Us­pas­ki­chas per su­va­žia­vi­mą už­si­mi­nė apie ga­li­mą jun­gi­mą­si su „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mu“, sa­ky­da­mas, kad su­si­jun­gi­mas „pra­si­de­da“.

„Ger­bia­mie­ji, pra­si­de­da jun­gi­ma­sis po tru­pu­tė­lį. Pra­si­de­da, ei­na­si. (...) Pe­trai, mes lauk­si­me ir ta­vęs, tu man pa­tin­ki“, - šeš­ta­die­nį sa­kė V.Us­pas­ki­chas, kreip­da­ma­sis „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį, at­vy­ku­sį pa­svei­kin­ti „dar­bie­čių“.

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, Dar­bo par­ti­ja bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ yra gi­mi­nin­gos. Pa­sak V.Us­pas­ki­cho, „tvar­kie­čių“ rin­kė­jai yra gi­mi­nin­gi „dar­bie­čių“ elek­to­ra­tui.

„Ti­krai ne­ver­ta jų (rin­kė­jų) dras­ky­ti, juos rei­kia ap­jung­ti“, - sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

„Mums rei­ka­lin­gas ši­tas elek­to­ra­tas, mums rei­ka­lin­gas at­si­nau­ji­ni­mas, mums rei­kia pa­pil­do­mų žmo­nių, mums rei­kia daug di­des­nio pa­lai­ky­mo ir vi­sa ki­ta“, - pri­dū­rė jis.

Dar­bo par­ti­ja bei „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ de­rė­tis dėl jun­gi­mo­si bu­vo pra­dė­ję 2013 me­tais. Ta­čiau ne­su­si­ta­rus, kas tu­rė­tų va­do­vau­ti su­si­jun­gu­siai or­ga­ni­za­ci­jai, kon­sul­ta­ci­jos nu­trū­ko.

Abi šios par­ti­jos da­bar pri­klau­so val­dan­čia­jai cen­tro kai­rės koa­li­ci­jai.