Darbo partijos pirmininke tapo Ž. Pinskuvienė
Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ke sek­ma­die­nį Kė­dai­niuo­se iš­rink­ta Šir­vin­tų ra­jo­no me­rė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė. Dėl šio pos­to po­li­ti­kė var­žė­si su Uk­mer­gės ra­jo­no me­ru Ro­lan­du Ja­nic­ku.

Už Ž.Pins­ku­vie­nę per slap­tą bal­sa­vi­mą bu­vo 354 su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tai. Iš­duo­ti bu­vo 658 biu­le­te­niai.

„Dė­ko­ju už šį pa­si­ti­kė­ji­mą (....) Čia ne no­mi­na­ci­ja, čia at­sa­ko­my­bė. Ačiū jums, jūs esa­te ma­no jė­ga, di­džiuo­juo­si ju­mis ir mes ei­si­me tik aukš­tyn“, – su­va­žia­vi­mo da­ly­viams sa­kė nau­jo­ji Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kė.

Dar­bo par­ti­ja be nuo­la­ti­nio va­do­vo li­ko, kai po ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų iš šių par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Lai­ki­nai Dar­bo par­ti­jai va­do­va­vo Vy­tau­tas Gap­šys – pa­aiš­kė­jus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tams, jis par­eiš­kė pa­si­trau­kian­tis iš par­ti­jos.

„Ti­kiu, kad Ži­vi­lei Pins­ku­vie­nei at­si­vers di­des­nės ga­li­my­bės be ma­nes, kaip lai­ki­no pir­mi­nin­ko, kaip bu­vu­sio par­ti­jos pir­mi­nin­ko. Ga­li­my­bės pla­tes­nės, gal­būt – skaid­res­nės ir pa­na­šiai. To aš ir lin­kiu“, – tei­gė V.Gap­šys.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je bu­vu­si Dar­bo par­ti­ja spa­lį rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos iš­kel­ti at­sto­vai: Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir Pe­tras Čim­ba­ras. Jie Sei­me pri­si­jun­gė prie So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos.