Darbo partijos bylos atgarsiai: spręsis LAT teisėjo Viktoro Aiduko ateitis
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) tei­sė­jas Vik­to­ras Ai­du­kas, tei­sė­sau­gos apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, apie spren­di­mą lik­ti ar trauk­tis iš par­ei­gų tu­rė­tų in­for­muo­ti penk­ta­die­nį, sa­ko LAT at­sto­vė Do­vi­lė Bru­žai­tė.

„Pir­mi­nin­kas in­for­ma­vo, kad tei­sė­jas V.Ai­du­kas penk­ta­die­nį pri­ims spren­di­mą“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė teis­mo at­sto­vė.

Ji taip pat tei­gė, kad LAT pir­mi­nin­ko Rim­vy­do Nor­kaus su­si­ti­ki­mas su V.Ai­du­ku an­tra­die­nį ne­bu­vo pla­nuo­tas, nors V.Ai­du­kas tei­gė, kad su teis­mo va­do­vu ke­ti­na su­si­tik­ti.

„Ry­toj su­si­tin­ku su teis­mo va­do­vy­be, su pir­mi­nin­ku ir žiū­rė­si­me“, – BNS su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se sa­kė V.Ai­du­kas.

Va­sa­rio pa­bai­go­je tei­sė­jas bu­vo apk­laus­tas by­lo­je dėl pre­ky­bos pre­ky­bos po­vei­kiu nag­ri­nė­jant Dar­bo par­ti­jos by­lą Aukš­čiau­sia­me teis­me. Spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas as­me­niui su­tei­kia­mas, kai jis apk­lau­sia­mas apie sa­vo veiks­mus, bet pa­grin­do įta­ri­mams par­eikš­ti ne­pa­kan­ka. Tei­sė­jai tu­ri tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, to­dėl jiems taip pat ne­ga­li bū­ti par­eikš­ti įta­ri­mai.

R.Nor­kus anks­čiau tei­gė, jog V.Ai­du­kas tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti ne­prik­lau­so­mai nuo to, kaip baig­tų­si iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, nes po pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos jam bū­tų su­dė­tin­ga to­liau dirb­ti.

Spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas as­me­niui su­tei­kia­mas, kai jis apk­lau­sia­mas apie sa­vo veiks­mus, bet pa­grin­do įta­ri­mams par­eikš­ti ne­pa­kan­ka. Tei­sė­jai tu­ri tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, to­dėl jiems taip pat ne­ga­li bū­ti par­eikš­ti įta­ri­mai.

Vyks­tant ty­ri­mui, įta­ri­mai stam­baus mas­to pre­ky­ba po­vei­kiu va­sa­rio pa­bai­go­je bu­vo par­eikš­ti Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sia­jai pro­ku­ro­rei Ri­tai Aliu­ko­nie­nei.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) duo­me­ni­mis, at­ly­gio už pre­ky­bą po­vei­kiu stam­biu mas­tu su­ma vir­ši­ja 9,5 tūkst. eu­rų. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, ty­ri­mas, ku­ria­me įta­ria­ma R.Aliu­ko­nie­nė, su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mu Aukš­čiau­sia­me Teis­me. Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, ti­ria­mi įta­ri­mai, jog ga­lė­jo bū­ti sie­kia­ma pa­veik­ti Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mą tuo­me­ti­nio „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio nau­dai sie­kiant jo iš­tei­si­ni­mo. BNS ži­nio­mis, įta­ri­mai šia­me ty­ri­me par­eikš­ti ir ke­lių ženk­li­ni­mo bend­ro­vės „Ka­sand­ros gru­pė“ sa­vi­nin­kui Arū­nui Ci­cė­nui.

V.Ai­du­kas va­do­va­vo Dar­bo par­ti­jos by­lą Aukš­čiau­sia­me teis­me nag­ri­nė­ju­siai tei­sė­jų ko­le­gi­jai. Teis­mas per­nai gruo­dį pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, ne­pai­sant to, kad ji reor­ga­ni­za­vo­si prieš pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas taip pat pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, bu­vęs jos ly­de­ris Vy­tau­tas Gap­šys ir bu­vu­si fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė pa­grįs­tai nu­teis­ti už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą. Teis­mas taip pat pa­tvir­ti­no Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą iš­tei­sin­ti juos dėl su­kčia­vi­mo.