Darbo partijos bylai – naujas pagreitis: mestas šešėlis kelininkų įmonei
Kra­to­mis pro­ku­ra­tū­ro­je by­la ne­si­bai­gė. Ty­ri­me dėl įta­ria­mos pre­ky­bos po­vei­kiu nag­ri­nė­jant Dar­bo par­ti­jos by­lą Aukš­čiau­sia­me Teis­me įta­ri­mai par­eikš­ti ir vers­li­nin­kui, ke­lių ženk­li­ni­mo bend­ro­vės „Ka­sand­ros gru­pė“ sa­vi­nin­kui Arū­nui Ci­cė­nui. Tei­sė­sau­ga taip pat ket­vir­ta­die­nį at­li­ko kra­tas „Ka­sand­ros gru­pė­je“ bei vers­li­nin­ko na­muo­se, pra­ne­ša BNS. 

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, A.Ci­cė­nas įta­ria­mas tar­pi­nin­ka­vi­mu sie­kiant ne­tei­sė­to po­vei­kio tuo­me­ti­nio „dar­bie­čio“ V.Gap­šio nau­dai Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­los nag­ri­nė­ji­me ir, kaip įta­ria­ma, sie­kaint V.Gap­šio iš­tei­si­ni­mo.

Tei­sė­sau­ga šios in­for­ma­ci­jos ne­ko­men­tuo­ja.

Su A.Ci­cė­nu bei bend­ro­vės „Ka­sand­ros gru­pė“ ki­ta ak­ci­nin­ke ir di­rek­to­re Lai­ma Ci­cė­nie­ne BNS penk­ta­die­nį ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti. Įmo­nės at­sto­vė BNS tvir­ti­no, kad di­rek­to­rė yra ne­pa­sie­kia­ma ir tu­rė­tų bū­ti dar­be vė­liau penk­ta­die­nį.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, A.Ci­cė­nui pri­klau­so 51 proc., jo su­tuok­ti­nei L.Ci­cė­nie­nei – 49 proc. „Ka­sand­ros gru­pės“ ak­ci­jų.

A.Ci­cė­nas taip pat yra bend­ro­vės „Lie­tu­vos to­ta­li­za­to­rius“ ak­ci­nin­kas, Bal­čiū­nos, Ra­gu­vė­lės Me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių nau­do­to­jų aso­cia­ci­jų val­dy­bos na­rys. Anks­čiau jis va­do­va­vo Lie­tu­vos Ris­tū­nų spor­to aso­cia­ci­jai ir Lie­tu­vos ris­tū­nų spor­to są­jun­gai.

Per­nai Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba skel­bė, jog nuo 2006 me­tų „Ka­sand­ros gru­pei“ te­ko 30,079 mln. eu­rų ver­tės, ar­ba pu­sė vi­sų Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos skelb­tų ke­lio žy­mė­ji­mo už­sa­ky­mų.

Tei­sė­sau­ga ket­vir­ta­die­nį at­li­ko kra­tas Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je ir su­lai­kė Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sią­ją pro­ku­ro­rę Ri­tą Aliu­ko­nie­nę, jai par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu stam­biu mas­tu. Ty­ri­mą ini­ci­ja­vo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) nu­ro­do, kad R.Aliu­ko­nie­nės ga­li­mo ne­tei­sė­to at­ly­gio už pre­ky­bą po­vei­kiu stam­biu mas­tu su­ma vir­ši­ja 9,5 tūkst. eu­rų.

Nuo 2006 me­tų „Ka­sand­ros gru­pei“ te­ko 30,079 mln. eu­rų ver­tės, ar­ba pu­sė vi­sų Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos skelb­tų ke­lio žy­mė­ji­mo už­sa­ky­mų.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­mas su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mu Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­me Teis­me (LAT). Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jas, spren­di­mą Dar­bo par­ti­jos by­lo­je skel­bu­sios tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Ai­du­kas BNS penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, jog jis taip pat apk­laus­tas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ty­ri­me spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­su. Kol vyks­ta ty­ri­mas, jis ne­ke­ti­na nu­si­ša­lin­ti, o svars­to iš­ei­ti at­os­to­gų.

Ty­ri­me kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją no­rė­ta apk­laus­ti ir bu­vu­sį Sei­mo na­rį, bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį, ta­čiau jis, anot po­li­ti­ko ad­vo­ka­to Sau­liaus Ju­zu­ko­nio, ne­su­ti­ko bū­ti apk­laus­tas. Pas bu­vu­sį „dar­bie­tį“ bu­vo at­lik­tos kra­tos, iš V.Gap­šio pa­im­tas te­le­fo­nas, kom­piu­te­ris.

Dar­bo par­ti­jos by­lą su ka­sa­ci­niais skun­dais Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me per tris po­sė­džius iš­nag­ri­nė­jo miš­ri Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja. Ją be V.Ai­du­ko su­da­rė Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jai Ri­ma Ažu­ba­ly­tė, To­mas Šeš­kaus­kas, Ar­ma­nas Ab­ra­ma­vi­čius, Ole­gas Fe­do­siu­kas ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jos Si­gi­ta Ru­dė­nai­tė ir Bi­ru­tė Ja­na­vi­čiū­tė.

Pa­sku­ti­nės ins­tan­ci­jos teis­mas gruo­džio pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, ne­pai­sant to, kad ji reor­ga­ni­za­vo­si prieš pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas taip pat pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, bu­vęs jos ly­de­ris Vy­tau­tas Gap­šys ir bu­vu­si fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė pa­grįs­tai nu­teis­ti už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą. Jiems skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. Teis­mas taip pat pa­tvir­ti­no Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą iš­tei­sin­ti juos dėl su­kčia­vi­mo.