Darbo partijos byla įtraukė prokurorę Ritą Aliukonienę, STT pradėjo tyrimą
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ku­ria­me nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu įta­ria­ma Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji pro­ku­ro­rė Ri­ta Aliu­ko­nie­nė. Ty­ri­me įvar­din­to ne­tei­sė­to at­ly­gio už pre­ky­bą po­vei­kiu su­ma vir­ši­ja 250 MGL (9 500 Eur).

Pro­ku­ro­rė su­lai­ky­ta, šiuo me­tu STT par­ei­gū­nai at­lie­ka ne­ati­dė­lio­ti­nus iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pro­ku­ro­rės at­žvil­giu pra­dė­jo Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis. Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­ja ir jį kon­tro­liuo­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.

2016 me­tais teis­mai iš­nag­ri­nė­jo 21 STT Vil­niaus val­dy­bos par­ei­gū­nų tir­tą by­lą. 32 as­me­nys nu­teis­ti dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, pre­ky­bos po­vei­kiu ir ki­tų ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų.

Ty­ri­mas dėl Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus va­do­vės Ri­tos Aliu­ko­nie­nės yra su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mu Aukš­čiau­sia­me Teis­me, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai.

„I­ki­teis­mi­nio ty­ri­mo ob­jek­tas yra ga­li­mas po­vei­kis Aukš­čiau­sia­me Teis­me nag­ri­nė­to­je Dar­bo par­ti­jos by­lo­je“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mo ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Mar­ty­nas Jo­vai­ša.

Pa­sak jo, R.Aliu­ko­nie­nei ket­vir­ta­die­nį bus par­eikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu stam­biu mas­tu.

Pro­ku­ro­rai kol kas ne­atsk­lei­džia duo­me­nų, kaip tiks­liai ga­lė­jo įvyk­ti nu­si­kal­ti­mas. Vis­gi M.Jo­vai­ša pa­brė­žė, kad „į­ta­ria­mų­jų ga­li bū­ti ir dau­giau“.

Apk­laus­tas tei­sė­jas Vik­to­ras Aidukas

BNS ži­nio­mis, by­lo­je dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ro­rės po­vei­kio Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mui ket­vir­ta­die­nį kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas bu­vo apk­laus­tas by­lą nag­ri­nė­ju­sios tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Ai­du­kas.

Spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas as­me­niui su­tei­kia­mas, kai jis apk­lau­sia­mas apie sa­vo veiks­mus, bet pa­grin­do įta­ri­mams par­eikš­ti ne­pa­kan­ka. Tei­sė­jai tu­ri tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, to­dėl jiems taip pat ne­ga­li bū­ti par­eikš­ti įta­ri­mai.

Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė ne­tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos apie teis­mo tei­sė­jų apk­lau­sas. Kon­kre­čiai apie V.Ai­du­ko apk­lau­są taip pat R.Nor­kus ti­ki­no ne­tu­rįs ži­nių.

Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kas Jo­nas Pra­pies­tis BNS ket­vir­ta­die­nį tei­gė ne­ži­nąs apie jo sky­riaus tei­sė­jo V.Ai­du­ko apk­lau­są ir sta­tu­są. In­for­ma­ci­ją ža­dė­jo pa­teik­ti vė­liau ket­vir­ta­die­nį.

Su pa­čiu LAT tei­sė­ju V.Ai­du­ku BNS ket­vir­ta­die­nį su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Su­lai­ky­ta pro­ku­ra­tū­ros sky­riaus vadovė

Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį at­lie­ka kra­tas Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je, su­lai­ky­ta pre­ky­ba po­vei­kiu įta­ria­ma šios pro­ku­ra­tū­ros sky­riaus va­do­vė pro­ku­ro­rė Ri­ta Aliu­ko­nie­nė, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sią­ją pro­ku­ro­rę Ri­tą Aliu­ko­nie­nę įta­riant pre­ky­ba po­vei­kiu. Šiuo me­tu vyks­ta pro­ce­so veiks­mai, įskai­tant kra­tas dar­bo, gy­ve­na­mo­jo­je bei ki­to­se vie­to­se. Pro­ku­ro­rė su­lai­ky­ta“, – ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

R.Aliu­ko­nie­nės su­tuok­ti­nis, ad­vo­ka­tų pro­fe­si­nės bend­ri­jos „Mar­ke­vi­čius, Ge­ra­sič­ki­nas ir par­tne­riai“ ad­vo­ka­tas Ri­man­tas Aliu­ko­nis BNS sa­kė kol kas ne­tu­rin­tis jo­kios in­for­ma­ci­jos apie žmo­nos su­lai­ky­mą ir jai par­eikš­tus įta­ri­mus.

Aliu­ko­nių na­muo­se – ne pir­ma krata

Par­ei­gū­nai anks­čiau jau yra vyk­dę kra­tas Aliu­ko­nių na­muo­se – Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos par­ei­gū­nai iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl su­kčia­vi­mo veiks­mus at­li­ko 2009-ai­siais.

Tuo­met ži­niask­lai­do­je teig­ta, jog R.Aliu­ko­nie­nė su ty­ri­mu nė­ra su­si­ju­si, o pro­ku­ro­rai grei­čiau­siai ne­tu­rė­jo ad­vo­ka­to pa­tal­pų kra­tai rei­ka­lin­gų spe­cia­lių lei­di­mų. Pats R.Aliu­ko­nis BNS sa­kė, kad ty­ri­mas tuo­met bu­vo nu­trauk­tas teis­mui pri­pa­ži­nus, jog kra­tos bu­vo ne­tei­sė­tos.

Fak­tą apie R.Aliu­ko­nie­nės su­lai­ky­mą ir kra­tas Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je anks­čiau BNS pa­tvir­ti­no lai­ki­na­sis jos va­do­vas Ana­to­li­jus Kor­žo­vas.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­ma­sis bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­rius yra at­sa­kin­gas už nu­žu­dy­mų ir ki­tų su­nkių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mus.

Par­eikš įta­ri­mus poveikiu

Dar­bo par­ti­jos by­lą su ka­sa­ci­niais skun­dais Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me per tris po­sė­džius iš­nag­ri­nė­jo miš­ri Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja.

Ją be V.Ai­du­ko su­da­rė Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jai Ri­ma Ažu­ba­ly­tė, To­mas Šeš­kaus­kas, Ar­ma­nas Ab­ra­ma­vi­čius, Ole­gas Fe­do­siu­kas ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jai Si­gi­ta Ru­dė­nai­tė ir tei­sė­ja Bi­ru­tė Ja­na­vi­čiū­tė.

Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį par­eikš įta­ri­mus pre­ky­ba po­vei­kiu stam­biu mas­tu su­lai­ky­tai Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus va­do­vei Ri­tai Aliu­ko­nie­nei.

Pro­ku­ro­rai kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja, kaip tiks­liai ga­lė­jo įvyk­ti nu­si­kal­ti­mas, ta­čiau Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mo ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Mar­ty­nas Jo­vai­ša žur­na­lis­tams nu­ro­dė, kad „į­ta­ria­mų­jų ga­li bū­ti ir dau­giau“.

Pa­sku­ti­nės ins­tan­ci­jos teis­mas gruo­džio pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, ne­pai­sant to, kad ji reor­ga­ni­za­vo­si prieš pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas taip pat pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, bu­vęs jos ly­de­ris Vy­tau­tas Gap­šys ir bu­vu­si fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė pa­grįs­tai nu­teis­ti už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą. Jiems skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. Teis­mas taip pat pa­tvir­ti­no Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą iš­tei­sin­ti juos dėl su­kčia­vi­mo.