Darbo partijoje galimos permainos
Po sa­vi­val­dos rin­ki­mų Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ne­at­me­ta per­mai­nų ga­li­my­bės par­ti­jos va­do­vy­bė­je.

„Gal­būt ir bus, gal bus šį sa­vait­ga­lį kal­ba­ma par­ti­jos ta­ry­bo­je. (...) Ne­no­riu var­dy­ti kaž­ko­kių pa­var­džių - par­ti­ja tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti“, - an­tra­die­nį BNS sa­kė par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas V.Us­pas­ki­chas, pa­klaus­tas, ar po rin­ki­mų ne­pla­nuo­ja­ma svars­ty­ti pa­si­kei­ti­mų par­ti­jos va­do­vy­bė­je.

V.Us­pas­ki­chas ne­at­me­tė, kad ar­ti­miau­siu me­tu ga­li bū­ti ke­lia­mas ir nau­jo par­ti­jos ly­de­rio klau­si­mas. Jis pats grįž­ti prie par­ti­jos vai­ro ne­ke­ti­na, ta­čiau kas, jo ma­ny­mu, ga­lė­tų užim­ti Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės vie­tą, ne­atsk­lei­dė.

„Kai bu­vau pir­mi­nin­kas, bu­vo šiek tiek ki­taip ku­ria­ma stra­te­gi­ja ir mes be­veik vi­suo­se rin­ki­muo­se tik au­go­me. Bet ne, aš pats ne­si­ruo­šiu ei­ti į par­ti­jos pir­mi­nin­kus“, - sa­kė jis.

Ver­tin­da­mas „dar­bie­čių“ pa­si­ro­dy­mą rin­ki­muo­se V.Us­pas­ki­chas tei­gė, kad jis „nė­ra pa­vyz­din­gas“, o silp­niau­siai pa­si­ro­džiu­siuo­se sky­riuo­se, anot jo, tu­rė­tų keis­tis ly­de­riai.

„Dar­bo par­ti­jos pa­si­ro­dy­mas nė­ra pa­vyz­din­gas, bet mes iš­lai­ko­me tą rei­tin­gą, apie ku­rį bu­vo skelb­ta. Ki­tas da­ly­kas - pra­ra­do­me di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se po­zi­ci­jas. Vi­sų pir­ma, ne­tei­sin­gai bu­vo pa­si­rink­ta stra­te­gi­ja. Ki­tas da­ly­kas, žmo­nės ap­tin­gę, gal­vo­ja, kad vis­kas vyks­ta au­to­ma­tiš­kai, yra „bren­das“, par­ti­ja ir nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia. Ne - au­ga nau­ji žmo­nės, nau­ji ly­de­riai, ei­na, bend­rau­ja su žmo­nė­mis, da­ro tūks­tan­čius su­si­ti­ki­mų. Mū­siš­kiai to ne­da­ro, tai ir ga­vo tai, ko už­si­tar­na­vo“, - BNS sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Jis pri­pa­ži­no, kad skau­džiau­sias pra­ra­di­mas yra bū­tent Vil­niu­je: čia par­ti­ja ne­te­ko vi­sų aš­tuo­nių tu­rė­tų man­da­tų ir ne­tu­rės sa­vo at­sto­vo, o kan­di­da­tas į me­rus Jo­nas Pins­kus su­rin­ko vos 2,5 proc. bal­sų.

V.Us­pas­ki­chas tvir­ti­no agi­tuo­jan­tis an­tra­ja­me Vil­niaus mies­to me­ro rin­ki­mų tu­re pa­lai­ky­ti „nau­jas idė­jas“ ir su­teik­ti man­da­tą Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vui Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui.

„Vil­nius nu­si­pel­nė nau­jų žmo­nių, nau­jų ener­gi­jų, nau­jų idė­jų. Gal­vo­ju, kad rei­kė­tų pa­si­ti­kė­ti, duo­ti ga­li­my­bę R.Ši­ma­šiui pa­si­reikš­ti“, - BNS sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Jis tvir­ti­no, kad pa­ti Dar­bo par­ti­ja dar nė­ra ap­sisp­ren­du­si dėl ki­tų kan­di­da­tų pa­lai­ky­mo, ta­čiau jis esą jau per rin­ki­mus pa­siū­lęs bend­ra­žy­giams pa­lai­ky­ti Vil­niu­je „nau­jos koa­li­ci­jos su­da­ry­mą“.

Sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se vie­tos sa­vi­val­dos ir me­rų rin­ki­muo­se už „dar­bie­čius“ ša­lies mas­tu bal­sa­vo 10 proc. rin­kė­jų, par­ti­ja ga­vo 148 ta­ry­bos na­rių man­da­tus. Prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se „dar­bie­čiai“ ga­vo 165 man­da­tus.

Šie­met į an­trą­jį tu­rą tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se iš­ėjo 7 par­ti­jos kan­di­da­tai: Kė­dai­nių ra­jo­ne - Ni­jo­lė Nau­jo­kie­nė, Uk­mer­gės ra­jo­ne - Ro­lan­das Ja­nic­kas, Šven­čio­nių ra­jo­ne - Vy­tau­tas Vi­ge­lis, Šir­vin­tų ra­jo­ne - Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė, Skuo­do ra­jo­ne - Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė, Ra­sei­nių ra­jo­ne - Al­gir­das Gri­cius ir Aly­taus ra­jo­ne - Au­ri­mas Trun­cė.

Dau­giau­siai man­da­tų Dar­bo par­ti­ja iš­ko­vo­jo Kė­dai­nių (13), Šir­vin­tų (9), Aly­taus (8) ir Šven­čio­nių (8) ra­jo­nuo­se.

Pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks ko­vo 15 die­ną.

Dau­giau­siai na­rių tu­ri Dar­bo partija

Lie­tu­vo­je par­ti­joms pri­klau­so 116 tūkst. gy­ven­to­jų, o dau­giau­siai na­rių tu­ri val­dan­čio­ji Dar­bo par­ti­ja, ro­do Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­teik­ti duo­me­nys.

Po­li­ti­nės par­ti­jos na­rių skai­čių mi­nis­te­ri­jai tu­ri pa­teik­ti du­kart per me­tus.

Ko­vo 1 die­nos duo­me­ni­mis, „dar­bie­čių“ ge­to­se yra 23 tūkst. 105 na­riai, jos na­rių per pus­me­tį su­ma­žė­jo dviem šim­tais. Val­dan­čio­ji So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja tu­ri 22,3 tūkst. na­rių. Per pus­me­tį so­cial­de­mo­kra­tai sa­vo na­rių skai­čių iš­au­gi­no maž­daug pu­se tūks­tan­čio.

Opo­zi­ci­jo­je esan­tys Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai tu­ri 14 tūkst. 921 na­rį, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sio pus­me­čio duo­me­ni­mis, jų skai­čius iš­au­go be­veik 650 na­rių.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ tu­ri 13 tūkst. 732 na­rių, „tvar­kie­čių“ gre­tos per pus­me­tį pa­di­dė­jo 300 na­rių. Li­be­ra­lų są­jū­dis tu­ri 6 tūkst. 732 na­rių, jų skai­čius per pus­me­tį iš­au­go be­veik 700 na­rių. Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) tu­ri 4 tūkst. 298 na­rius, jų skai­čius, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sio pus­me­čio duo­me­ni­mis, be­veik ne­si­kei­tė.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­ri 3 tūkst. 91 na­rį, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja - 2 tūkst. 689 na­rius, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja - 2 tūkst. 214 na­rių, Emig­ran­tų par­ti­ja - 2 tūst. 161 na­rį, „Drą­sos ke­lias“ - 1 tūkst. 822 na­rius, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja - 1 tūkst. 607 na­rius.

Iš vi­so šiuo me­tu Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ta 41 par­ti­ja, bet ke­tu­rios fak­tiš­kai ne­be­vyk­dan­čios veik­los jau lik­vi­duo­ja­mos. Taip pat esa­ma par­ti­jų, ku­rios pa­sta­ruo­ju me­tu ša­lies po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ne­be­si­ro­do, jos ne­pa­tei­kė ir duo­me­nų apie sa­vo na­rių skai­čių, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos hu­ma­nis­tų par­ti­ja, Tau­tos pa­žan­gos par­ti­ja, Lie­tu­vos so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo są­jun­ga, Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja, Lie­tu­vos re­for­mų par­ti­ja.

Sei­mas prieš po­rą me­tų nu­sta­tė di­des­nius rei­ka­la­vi­mus par­ti­joms dėl na­rių skai­čiaus - jų pri­va­lu tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 2 tūkst., bet iki šių me­tų pa­bai­gos nu­kė­lė šio straips­nio įsi­ga­lio­ji­mą. Iki to lai­ko par­ti­ja tu­ri tu­rė­ti ne ma­žiau kaip tūks­tan­tį na­rių.

Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką, par­ti­jos na­rių su­ma­žė­jus dau­giau nei įsta­ty­mų lei­džia­mas mi­ni­mu­mas, par­ti­ja lik­vi­duo­ja­ma Ci­vi­li­nio ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka, jei­gu ji pa­ti per 6 mė­ne­sius po to­kio su­ma­žė­ji­mo ne­nu­ta­ria par­ti­jos reor­ga­ni­zuo­ti ar pert­var­ky­ti.