Darbo partijai laikinai vadovaus Valentinas Bukauskas
Su­lau­ku­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bų, Dar­bo par­ti­ja (DP) vėl tu­ri tik lai­ki­ną pir­mi­nin­ką, iki nau­jo su­va­žia­vi­mo jai va­do­vaus Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.

Jį lai­ki­nuo­ju pir­mi­nin­ku ket­vir­ta­die­nį iš­rin­ko DP pre­zi­diu­mas, pra­ne­šė par­ti­ja.

„Su­va­žia­vi­mo me­tu ne­bu­vo iš­rink­ti pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai ir par­ti­jos pre­zi­diu­mas, to­dėl šau­kia­mas nau­jas su­va­žia­vi­mas, ku­rio me­tu bus su­for­muo­ti li­ku­sie­ji par­ti­jos val­dy­mo or­ga­nai, o iki to lai­ki­nai pa­ves­ta pir­mi­nin­ko par­ei­gas ei­ti pre­zi­diu­mo na­riui. Tai vi­siš­kas for­ma­lu­mas, ta­čiau pri­va­lo­me lai­ky­tis Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mų“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas V.Bu­kaus­kas.

Dar­bo par­ti­ja per gruo­džio 11 die­ną Kė­dai­niuo­se vy­ku­sį su­va­žia­vi­mą pir­mi­nin­ke iš­rin­ko Šir­vin­tų me­rę Ži­vi­lę Pins­ku­vie­nę, ta­čiau jai ne­pa­vy­ko su­for­muo­ti ki­tos va­do­vy­bės. Ke­li po­li­ti­kai at­si­sa­kė tap­ti jos pa­va­duo­to­jais, ne­bu­vo pa­tvir­tin­tas DP pre­zi­diu­mas. Skelb­ta, kad po šio su­va­žia­vi­mo par­ti­ją pa­li­ko apie šim­tas na­rių.

Ž.Pins­ku­vie­nės tei­gi­mu, ji jau tu­rė­jo lai­ko ap­gal­vo­ti sa­vo ko­man­dos su­dė­tį.

„Ka­dan­gi val­dy­mo or­ga­nams tvir­tin­ti rei­ka­lin­gas par­ti­jos su­va­žia­vi­mas, ga­liu tik pa­si­džiaug­ti, nes tai bus pui­ki pro­ga di­des­niam ra­tui par­tie­čių da­ly­vau­ti spren­džiant val­dy­mo or­ga­nų su­dė­tį ir taip ak­ty­viau bei be­tar­piš­kiau įsi­trauk­ti į par­ti­jos val­dy­mą, svar­bių spren­di­mų pri­ėmi­mą. Tuo tar­pu aš tu­rė­jau už­tek­ti­nai lai­ko ap­gal­vo­ti sa­vo ko­man­dos su­dė­tį, ku­rią ir siū­ly­siu su­va­žia­vi­mui pa­tvir­tin­ti. Dar­bie­čius į prie­kį ves mo­ty­vuo­ta ir dar­ni ko­man­da“, – po pre­zi­diu­mo po­sė­džio sa­kė Ž.Pins­ku­vie­nė.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je bu­vu­si Dar­bo par­ti­ja spa­lį rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos iš­kel­ti at­sto­vai: Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir Pe­tras Čim­ba­ras. Jie Sei­me pri­si­dė­jo prie So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos.