Darbo partija surado naują kandidatą į ministro postą
Dar­bo par­ti­ja vie­toj Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos va­do­vo Ed­mun­do Vai­te­kū­no į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą siū­lo ki­tą par­ti­jos na­rę, Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to va­do­vę, 57 m. pe­da­go­gę Aud­ro­nę Pi­trė­nie­nę. Tai LRT.lt pa­tvir­ti­no vie­nas įta­kin­gas šios par­ti­jos na­rys.

„E­su iš­va­žia­vu­si į sa­vo rin­ki­mi­nę apy­gar­dą Skuo­de ir ti­krai me­luo­čiau, jei sa­ky­čiau, kad ži­nau, jog esu pa­siū­ly­ta į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą“, – kuk­li­no­si A. Pi­trė­nie­nė, ta­čiau pa­tvir­ti­no, jog jos pa­var­dė bu­vo tarp Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų, ieš­kant, kas tu­rė­tų užim­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pos­tą.

Čia pat A. Pi­trė­nie­nė pri­pa­ži­no, jog šios par­ei­gos jai ne­bū­tų sve­ti­mos, nes, tu­rė­da­ma bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jos spe­cia­ly­bę, vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo pe­da­go­ge, va­do­va­vo ne vie­nai Skuo­do ra­jo­no mo­kyk­lai, dir­bo Švie­ti­mo sky­riu­je, bu­vo Vil­niaus pre­ky­bos tech­ni­ku­mo lek­to­re.

„Švie­ti­mas – ne tik ma­no, bet ma­no šei­mos ir net gi­mi­nės gy­ve­ni­mas. Ma­ma bu­vo pui­ki bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja, va­do­va­vo mo­kyk­lai, tė­vas vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo mu­zi­kos mo­ky­to­ju“, – sa­kė A. Pi­trė­nie­nė, Sei­me dir­ban­ti nuo 2004 m. ir ne jau an­trą kar­tą va­do­vau­jan­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tui.

Jos kan­di­da­tū­ra prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui bu­vo pa­siū­ly­ta pir­ma­die­nį po to, kai siū­lo­mų mi­nis­tro par­ei­gų at­si­sa­kė E. Vai­te­kū­nas, ku­riam šis pos­tas pa­si­ro­dė per su­nkus iš­ban­dy­mas. Ta­čiau Sei­mo ku­lua­ruo­se kal­ba­ma, kad jis iš­si­gan­do, jog Pre­zi­den­tū­ra ne­pri­tars jo kan­di­da­tū­rai dėl sū­naus Eri­ko Vai­te­kū­no, bu­vu­sio Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros par­ei­gū­no teis­tu­mo.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tas li­ko lais­vas po to, kai iš jo Dar­bo par­ti­ja at­šau­kė Dai­nių Pa­val­kį, ku­riam bu­vo prie­kaiš­tau­ta dėl par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos ne­vyk­dy­mo, nors Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei šio da­bar jau bu­vu­sio mi­nis­tro dar­bas ti­ko.

Sei­mo pir­mo­jo vi­ce­pir­mi­nin­ko Vy­do Ged­vi­lo kan­di­da­tū­rą ša­lies va­do­vė at­me­tė kaip ne­tin­ka­mą dėl Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos su­ra­šy­tų pa­žy­mų, ku­rio­se ne­va yra fak­tų, komp­ro­mi­tuo­jan­čių šį vie­ną įta­kin­giau­sių Dar­bo par­ti­jos at­sto­vų. Kas to­se pa­žy­mo­se už­fik­suo­ta, pats V. Ged­vi­las ne­ži­no iki šiol, ta­čiau anks­čiau yra tvir­ti­nęs, jog sieks aiš­kin­tis, kad ga­lė­tų ap­gin­ti sa­vo gar­bę ir oru­mą.