Darbo partija steigs skyrių Ispanijoje
Val­dan­čia­jai dau­gu­mai pri­klau­san­čios Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba šeš­ta­die­nį nu­spren­dė Is­pa­ni­jo­je įsteig­ti sa­vo sky­rių, ku­ris taps tre­čiuo­ju par­ti­jos sky­riu­mi už Lie­tu­vos ri­bų.

„Ne pa­slap­tis, kad Is­pa­ni­ja yra vie­na iš pa­grin­di­nių lie­tu­vių emig­ra­ci­jos kryp­čių, to­dėl šio­je ša­ly­je su­si­for­ma­vo vie­na gau­siau­sių mū­sų tau­tie­čių bend­ruo­me­nių pa­sau­ly­je. La­bai džiau­giuo­si, kad Lie­tu­vą pa­li­kę žmo­nės iš­lie­ka pi­lie­tiš­ki, ne­ati­trūks­ta nuo Lie­tu­vos ak­tua­li­jų ir no­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ti ša­lies po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me“, - pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

2009 me­tais bu­vo įsteig­tas Dar­bo par­ti­jos sky­rius Lon­do­ne, Ang­li­jo­je, o 2012-ai­siais bu­vo įsteig­tas par­ti­jos sky­rius Či­ka­go­je, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Taip pat ar­ti­miau­siu me­tu par­ti­ja ke­ti­na steig­ti sky­rių Ai­ri­jo­je.

Tai­ko­si į 10 savivaldybių

Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba šeš­ta­die­nį pa­tvir­ti­no kan­di­da­tus į me­rus, taip pat kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas są­ra­šus, ku­riuos dar tu­rės su­ti­krin­ti par­ti­jos pre­zi­diu­mas, BNS pra­ne­šė Sei­mo „dar­bie­čių“ frak­ci­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Gap­šys.

„Ke­lia­me sau am­bi­cin­ges­nius tiks­lus nei so­cial­de­mo­kra­tai, ku­rie gal­vo­ja tu­ri­mų me­rų skai­čių su­ma­žin­ti. Mes me­rų skai­čių pla­nuo­ja­me pa­di­din­ti ir jų tu­rė­ti ne ma­žiau kaip de­šimt, gal­būt ir dau­giau“, - BNS sa­kė V.Gap­šys.

Anot jo, šiuo me­tu Dar­bo par­ti­jai at­sto­vau­jan­tys me­rai dir­ba Kė­dai­nių, Šir­vin­tų ir Za­ra­sų sa­vi­val­dy­bė­se.

Dar­bo par­ti­ja sieks me­rų pos­tų 56-ose ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. Taip pat par­ti­ja da­ly­vaus sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se 58-ose ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se ir vi­lia­si pa­gau­sin­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių skai­čių iki 300. Pa­sku­ti­niuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se Dar­bo par­ti­jos de­le­ga­tai lai­mė­jo 165 vie­tas, šiuo me­tu dar­bie­čiai dir­ba 55-ose sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se.

Par­ti­jos kan­di­da­tu Vil­niaus me­ro rin­ki­muo­se ta­po Jo­nas Pins­kus, Kau­no - Vy­das Ged­vi­las, Klai­pė­dos - Iva­nas Ro­ma­no­vas, Šiau­lių - Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė, Pa­ne­vė­žio - Pe­tras Nar­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius šeš­ta­die­nį tei­gė, kad LSDP tiks­las yra lai­mė­ti 20 me­ro pos­tų, o sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se gau­ti apie 250 tūkst. rin­kė­jų bal­sų - tiek, kiek anks­tes­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Šiuo me­tu LSPD pri­klau­so 22 sa­vi­val­dy­bių me­ro pos­tai.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir pir­mą kar­tą ren­gia­mi tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai vyks ki­tų me­tų ko­vo 1 die­ną.

Prieš mo­kes­čių didinimą

Dar­bo par­ti­ja taip pat pra­ne­šė ne­pri­ta­rian­ti moks­li­nin­kų par­eng­to­je stu­di­jo­je dėl Lie­tu­vos so­cia­li­nės ir dar­bo sis­te­mos to­bu­li­ni­mo iš­sa­ky­tiems siū­ly­mams di­din­ti mo­kes­čius ir įves­ti nau­jus.

Anot L. Grau­ži­nie­nės, dar iki stu­di­jos už­sa­ky­mo par­ti­jos val­dy­ba bu­vo su­pa­žin­din­ta su šiuo klau­si­mu ir jam bu­vo ne­pri­tar­ta, tei­gia­ma Dar­bo par­ti­jos pra­ne­ši­me.

„Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų prog­ra­mo­je bu­vo­me pa­si­sa­kę ne tik prieš nau­jų mo­kes­čių įve­di­mą, bet ir už esa­mų mo­kes­čių ma­ži­ni­mą (...) Tol, kol Dar­bo par­ti­ja yra val­džio­je, pa­siū­ly­mai įves­ti nau­jus mo­kes­čius, ar kel­ti esa­mus, nie­ka­da ne­bus įgy­ven­din­ti“, — pra­ne­ši­me tvir­ti­no L.Grau­ži­nie­nė.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę taip pat par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bė ne­pla­nuo­ja pert­var­ky­ti mo­kes­čių ir so­cia­li­nės par­amos sis­te­mos. Anot prem­je­ro, Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­bu­vo de­rin­ta su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Ko­mi­te­tui bu­vo pri­sta­ty­tas moks­li­nin­kų par­eng­tas Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio su­kū­ri­mo pro­jek­tas, kai­na­vęs 5 mln. li­tų. Jis api­ma užim­tu­mą, dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mą ir so­cia­li­nio drau­di­mą.

Moks­li­nin­kų gru­pė kal­ba apie nau­jus mo­kes­čius ir esa­mų kė­li­mą. Jie skai­čiuo­ja, kad pi­ni­gų re­for­muo­ti „Sod­rai“ bū­tų ga­li­ma su­rink­ti, ap­mo­kes­ti­nus vi­są ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, au­to­mo­bi­lius, įve­dus prog­re­si­nius mo­kes­čius ir ap­mo­kes­ti­nus dien­pi­ni­gius. Taip pat siū­lo­ma pa­di­din­ti pel­no mo­kes­tį iki 20 proc., 15 proc. ap­mo­kes­tin­ti vi­są ka­pi­ta­lo prie­au­gį, ati­mti leng­va­tas iš ūki­nin­kų. Be ki­ta ko, siū­lo­ma griež­čiau kon­tro­liuo­ti me­die­nos par­da­vi­mus.