Darbo partija pirmininkės pavaduotojus rinks vasarį
Dar­bo par­ti­ja an­tra­die­nį Ra­sei­nių ra­jo­ne vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spren­dė va­sa­rį šauk­ti par­ti­jos su­va­žia­vi­mą, ku­ria­me bus ren­ka­mi pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jai bei par­ti­jos pre­zi­diu­mas.

Kaip pra­ne­šė par­ti­ja, ta­ry­bos na­riai taip pat pa­tvir­ti­no nau­ją­ją par­ti­jos at­sa­kin­gą­ją se­kre­to­rę, ku­ria ta­po Ing­ri­da Kar­puš­kai­tė. Ji pa­keis iš šių par­ei­gų pa­si­trauk­ti nu­spren­du­sią Ie­vą Ka­čins­kai­tę-Ur­bo­nie­nę.

Nau­jas su­va­žia­vi­mas šau­kia­mas po to, kai par­ti­ja per gruo­džio 11 die­ną Kė­dai­niuo­se vy­ku­sį su­va­žia­vi­mą pir­mi­nin­ke iš­rin­ko Šir­vin­tų me­rę Ži­vi­lę Pins­ku­vie­nę, ta­čiau jai ne­pa­vy­ko su­for­muo­ti ki­tos va­do­vy­bės. Ke­li po­li­ti­kai at­si­sa­kė tap­ti jos pa­va­duo­to­jais, ne­bu­vo pa­tvir­tin­tas Dar­bo par­ti­jos pre­zi­diu­mas.

Su­lau­ku­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bų, Dar­bo par­ti­jai iki su­va­žia­vi­mo va­do­vau­ja lai­ki­na­sis pir­mi­nin­kas – Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.

Dar­bo par­ti­jos su­va­žia­vi­mas vyks va­sa­rio 12 die­ną Kau­ne.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je bu­vu­si Dar­bo par­ti­ja spa­lį rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos iš­kel­ti at­sto­vai: Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir Pe­tras Čim­ba­ras. Jie Sei­me pri­si­dė­jo prie So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos.