Darbo partija nukrito žemiau 5 proc. barjero
Vy­riau­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sis­te­mo­je at­sis­pin­dint vis dau­giau did­mies­čių bal­sų, že­miau 5 proc. bar­je­ro nu­kri­to Dar­bo par­ti­ja.

1769 apy­lin­kių iš 1996 duo­me­ni­mis, „dar­bie­čiai“ su­rin­ko 4,95 proc. bal­sų ir dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je man­da­tų ne­gau­na.

Taip pat vis ma­žė­ja at­otrū­kis tarp Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų.

Už „vals­tie­čius“ pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis bal­sa­vo 22,32 proc. rin­kė­jų ir jie pre­ten­duo­ja gau­ti 20 man­da­tų, o kon­ser­va­to­riai su 20,59 proc. bal­sų – 19 man­da­tų.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja gau­na 14,66 proc. bal­sų ir pre­ten­duo­ja į 13 man­da­tų, o Li­be­ra­lų są­jū­dis su 8,5 proc. bal­sų – 8 man­da­tus.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kol kas su­rin­ko 5,67 proc., o Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga – 5,61 proc. ir gau­tų po 5 man­da­tus.

Iki 7 proc. ri­bos, kuo­met da­ly­vau­tų man­da­tų da­ly­bo­se, ne­daug trūks­ta an­ti­ko­rup­ci­nei N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jai – jie kol kas tu­ri 6,11 proc. bal­sų.