Darbo kodekso projektas tinka tik valdžiai
De­šimt mė­ne­sių Sei­me nars­ty­tas, tai­sy­tas ir pil­dy­tas nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­so (DK) pro­jek­tas – fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Per 1 mln. eu­rų kai­na­vęs do­ku­men­tas va­kar pa­ga­liau pa­sie­kė ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę. Ta­čiau par­la­men­te siū­lo­mas jo va­rian­tas ne­priim­ti­nas nei darb­da­viams, nei pro­fe­si­nėms są­jun­goms, o bus pri­im­tas ga­lu­ti­nis – iki šiol ne­aiš­ku.

Dau­giau nei 1 mln. dar­buo­to­jų tie­sio­giai pa­veik­sian­tis Dar­bo ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­to va­rian­tas ge­ro­kai ski­ria­si nuo to, ko­kį pa­tei­kė jį ren­gu­si moks­li­nin­kų dar­bo gru­pė. Per vie­nus me­tus ap­li­pęs įvai­rių su­in­te­re­suo­tų ša­lių tai­sy­mais ir ko­rek­ci­jo­mis, jis pa­si­kei­tė ne­at­pa­žįs­ta­mai. Li­be­ra­liu ne­be­va­di­na net šio pro­jek­to ini­cia­to­riai. DK pro­jek­to svars­ty­mai par­la­men­te va­kar pra­si­dė­jo pro­fe­si­nių są­jun­gų pi­ke­tu ir eks­per­tų bei darb­da­vių ty­liu ne­pa­si­ten­ki­ni­mu.

Sei­mas sau, Vy­riau­sy­bė sau

Po me­tus tru­ku­sių dis­ku­si­jų dėl DK nė­ra su­ta­ri­mo ne tik tarp par­la­men­to frak­ci­jų, darb­da­vių ir dar­buo­to­jų at­sto­vų. Vie­nus tei­gi­nius siū­lo so­cial­de­mo­kra­tai ir koa­li­ci­jos par­tne­riai Sei­me, ki­tus – Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­teik­tą DK va­rian­tą vėl kri­ti­ka­vo ne tik opo­zi­ci­jos at­sto­vai, o prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad ko­dek­sas bus toks, ko­kį bir­že­lį pa­tei­kė Vy­riau­sy­bė. DK pro­jek­to svars­ty­mai tę­sia­mi – šim­tai pa­siū­ly­mų dėl šim­tų DK ir jį ly­din­čių įsta­ty­mų straips­nių.

Su­sik­los­čiu­sia pa­dė­ti­mi ne­pa­ten­kin­ti ko­ne vi­si tie­sio­giai su­in­te­re­suo­ti nau­ju DK – ir vers­las, ir dar­buo­to­jai. Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius eko­no­mis­tas Jo­nas Či­čins­kas su­tin­ka, kad si­tua­ci­ja iš­ties ne­pa­ten­ki­na­ma. „Tai ne­priim­ti­na. Tę­sia­si tra­di­ci­ja, at­si­ra­du­si iš kar­to po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, kai so­vie­ti­nės pro­fe­si­nės są­jun­gos bu­vo su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sios, o nau­jų nie­kas ne­sup­ra­to. To­dėl sam­do­mų dar­buo­to­jų tei­ses ėmė gin­ti Vy­riau­sy­bė, tai­gi val­džia. Eu­ro­pos pa­tir­tis vi­sai ki­to­kia – sam­do­mų žmo­nių tei­ses gi­na jie pa­tys, o da­bar vy­rau­ja sa­va­nau­diš­kas po­žiū­ris – trūks­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp tie­sio­giai su­in­te­re­suo­tų gru­pių“, – LŽ tei­gė jis.

Pa­sak eko­no­mis­to, iš DK pro­jek­to svars­ty­mų Sei­me aiš­kė­ja, kad sam­do­mas dar­buo­to­jas su­vo­kia­mas kaip ob­jek­tas, o ne kaip par­tne­ris. „Tar­ki­me, Da­ni­jo­je at­leis­ti ir pri­im­ti dar­buo­to­ją, pa­keis­ti jo dar­bo va­lan­das yra la­bai pa­pras­ta, ta­čiau ten dėl to nu­ken­tė­ju­siai­siais pa­si­rū­pi­na­ma: jiems ski­ria­mos di­džiu­lės kom­pen­sa­ci­jos, drau­di­mo iš­mo­kos“, – sa­kė J. Či­čins­kas.

Ge­riau nau­jas ne­gu se­nas

Darb­da­viai DK pro­jek­to at­žvil­giu – ne ma­žiau kri­tiš­ki. Ta­čiau Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vas Da­nas Ar­laus­kas lai­ko­si nuo­mo­nės, kad bet ko­kiu at­ve­ju ge­riau pri­im­ti nau­ją DK, nei pa­lik­ti se­ną­jį. „Darb­da­viai ne­pa­ten­kin­ti šiuo ga­lu­ti­niu re­zul­ta­tu. Ta­čiau rei­kia pra­dė­ti dis­ku­si­ją ir pa­ban­dy­ti pri­im­ti vie­ną va­rian­tą. Pra­kti­ka par­odys, kas ir kiek bu­vo tei­sus, kam ir kiek DK bus nau­din­ges­nis. Jei­gu jis bus la­bai blo­gas vie­niems ar ki­tiems, jį bus ga­li­ma tai­sy­ti“, – va­kar pri­mi­nė jis.

Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vo žo­džiais, su­pran­ta­ma, kad po­li­ti­kai, prieš rin­ki­mus svars­ty­da­mi DK pro­jek­tą, sieks įtik­ti rin­kė­jams. O jų – kur kas dau­giau nei darb­da­vių. „Nuo pat pra­džių sa­ky­ta, kad DK bus šiuo­lai­ki­nis, tad rei­kė­jo po­li­ti­nės va­lios. Ir prem­je­ras užė­mė ri­zi­kin­gą, pra­gma­ti­nę po­zi­ci­ją, duo­da­mas ženk­lą in­ves­tuo­to­jams, kad bus su­kur­ti šiuo­lai­kiš­ki dar­bo rin­kos san­ty­kiai. Tad ne­abe­jo­ti­nai DK pro­jek­tas jau lei­do pa­siek­ti re­zul­ta­tą“, – svars­tė jis.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas su­skai­čia­vo, kad po 173 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų DK pro­jek­tas ta­po vi­sai ne­li­be­ra­lus. „Šis DK pro­jek­tas – tar­si prof­są­jun­gų pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tas“, – LŽ va­kar rep­li­ka­vo LLRI va­do­vas.

Tuo me­tu DK pro­jek­tu ne­pa­ten­kin­tos pro­fe­si­nės są­jun­gos ir jų ak­ty­vis­tai va­kar su­si­rin­ko prie Sei­mo. „Jei Dar­bo ko­dek­se ga­ran­ti­jos su­ma­ži­na­mos dar­buo­to­jams, jos tu­ri bū­ti di­di­na­mos ki­tais įsta­ty­mais. Ta­čiau jie dar ne­aps­vars­ty­ti. O da­bar­ti­nis Dar­bo ko­dek­so va­rian­tas žmo­nių pa­dė­ties ne­pa­ge­rins“, – par­eiš­kė Lie­tu­vos mais­ti­nin­kų pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vė Gra­ži­na Gruz­die­nė.

Pei­kė D. Grybauskaitė

DK pro­jek­tas yra vie­na iš va­di­na­mo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, api­man­čio dar­bo san­ty­kių ir so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos re­for­mas, da­lių. Dar­bo san­ty­kių ir vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo tei­si­nį-ad­mi­nis­tra­ci­nį mo­de­lį So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu kū­rė Vil­niaus uni­ver­si­te­to, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir So­cia­li­nių ty­ri­mų cen­tro kon­sor­ciu­mas.

Ta­čiau šį su­ma­ny­mą nuo pat pra­džių ly­dė­jo ne­sklan­du­mai. 2013 me­tais Dar­bo par­ti­jos at­sto­vės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja vė­la­vo pa­skelb­ti kon­kur­są, de­rė­jo­si dėl kai­nos, kol ga­liau­siai tik 2014 me­tų va­sa­rį su VU pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl so­cia­li­nio mo­de­lio kū­ri­mo. At­me­tu­si pir­mą­jį VU pa­siū­ly­mą – pa­slau­gas su­teik­ti už kiek dau­giau nei 1 mln. eu­rų, mi­nis­te­ri­ja po ku­rio lai­ko nu­si­lei­do ir ne­skel­bia­mo pir­ki­mo bū­du šias pa­slau­gas įsi­gi­jo už 913 tūkst. eu­rų.

Vals­ty­bės kon­tro­lė, per­nai at­li­ku­si mi­nis­te­ri­jos au­di­tą, par­eiš­kė, kad bu­vo per ma­žai apk­laus­tų ga­li­mų pa­slau­gos tei­kė­jų, ne­aiš­kūs kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai, pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ne­nu­ma­ty­tos tei­sės de­rė­tis dėl pa­siū­ly­mo kai­nos per­kant pa­slau­gą ne­skel­bia­mo pir­ki­mo bū­du. LŽ jau ra­šė, kad bu­vo su­abe­jo­ta ir mi­nis­te­ri­jos tei­gi­niais, jog pa­slau­gas su­tei­kė ti­krai tie eks­per­tai, ku­rie ir bu­vo nu­ro­dy­ti pa­siū­ly­me.

Per­nai ko­vą moks­li­nin­kų gru­pė, va­do­vau­ja­ma VU Tei­sės fa­kul­te­to de­ka­no prof. To­mo Da­vu­lio, pa­tei­kė so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tus. Šis dar­bas ne­tru­kus su­lau­kė aukš­čiau­sių ša­lies va­do­vų kri­ti­kos. Pa­vyz­džiui, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eng­tą do­ku­men­tą pa­va­di­no „bran­giai pirk­tu pa­siū­ly­mų kra­ti­niu“. „Moks­li­nin­kai pa­siū­lė sa­vo dar­bą, jie pa­siū­lė įvai­riau­sius va­rian­tus (vie­no ko­kio nors veiks­mo vos ne tris ar aš­tuo­nis mo­de­lius), bet Vy­riau­sy­bė tu­ri ga­liau­siai ap­sisp­ręs­ti, kas jai tin­ka, kas tin­ka­ma šiuo lai­ko­tar­piu, kas duos di­džiau­sią nau­dą, ir tik ta­da pa­teik­ti vi­suo­me­nei kaip re­for­mos pa­ke­tą“, – per­nai duo­da­ma in­ter­viu LRT ra­di­jui pa­žy­mė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Nuo pat pra­džių trū­ko skaidrumo

Vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad moks­li­nin­kų par­eng­to Dar­bo ko­dek­so pro­jek­to ne­prik­lau­so­mą eks­per­ti­zę at­li­ko Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to Dar­bo ir so­cia­li­nės tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Jad­vy­ga And­riuš­ke­vi­čiū­tė. Ji ver­ti­no ir į Sei­mą at­ke­lia­vu­sį DK pro­jek­tą, pa­teik­tą jau Vy­riau­sy­bės.

Eks­per­ti­zę už­sa­kęs VU, val­di­nin­kei už tai at­ly­gi­no pa­gal dar­bo su­tar­tį. Kon­kur­sas eks­per­tams par­ink­ti ne­bu­vo skel­bia­mas. Eks­per­ti­zes at­li­ko ir dar trys moks­li­nin­kai. Vie­nas jų – ad­vo­ka­tas dr. Vi­lius Ma­čiu­lai­tis, dir­ban­tis to­je pa­čio­je ad­vo­ka­tų kon­to­ro­je, kaip ir vie­nas iš so­cia­li­nio mo­de­lio ren­gė­jų dr. To­mas Bag­dans­kis.

Po įvai­rių ko­rek­ci­jų per­nai bir­že­lį Vy­riau­sy­bė so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tus pa­tei­kė Sei­mui. Tri­ša­lė ta­ry­ba tik vė­liau ėmė svars­ty­ti jų nuo­sta­tas. Sei­me iki šiol svars­to­mas bū­tent Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas pro­jek­tas.

So­cia­li­niam mo­de­liui vie­šin­ti, kaip ro­do Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos do­ku­men­tai, mi­nis­te­ri­ja iš­lei­do apie 17 tūkst. eu­rų. Bu­vo su­reng­ti 4 vie­ši­ni­mo ren­gi­niai, ku­riuo­se iš­da­ly­ta po 500 vie­ne­tų ra­šik­lių, ap­lan­kų do­ku­men­tams, blok­no­tų ir USB rak­tų su so­cia­li­nį mo­de­lį rep­re­zen­tuo­jan­čia at­ri­bu­ti­ka.