Darbo kodeksas: susitarimas neatmušė noro taisyti
Nors dar­bo san­ty­kių nau­jo­vės ža­da­mos nuo lie­pos 1-osios, va­ka­rykš­tis svars­ty­mas Sei­me par­odė, kad pus­me­tį glu­din­tos gin­čy­ti­nos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tos nė­ra itin pa­trauk­lios nei po­li­ti­kams, nei pro­fe­si­nėms są­jun­goms, nei darb­da­viams.

Dar­bo ko­dek­so tai­sy­mo epo­pė­ja ei­na į pa­bai­gą. Tri­ša­lės ta­ry­bos ap­ro­buo­toms pa­tai­soms va­kar po svars­ty­mo pri­ta­rė pu­sė Sei­mo na­rių. Ka­da pla­nuo­ja­mas ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas, kol kas ne­pra­neš­ta. Ta­čiau tiek pa­tys par­la­men­ta­rai, tiek prof­są­jun­gų ir vers­lo at­sto­vai ne­sle­pia jau ru­de­nį re­gis­truo­sian­tys šio įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­čio Dar­bo ko­dek­so par­en­gi­mą ini­ci­ja­vo so­cial­de­mo­kra­tų do­mi­nuo­ja­ma pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bė. 2016 me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je Sei­mo pri­im­tą įsta­ty­mą ve­ta­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ta­čiau pra­ėju­sios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai ša­lies va­do­vės ve­to at­me­tė. Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jus Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS), nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas bu­vo ati­dė­tas pus­me­čiui. Kai ku­rias jo nuo­sta­tas bu­vo su­tar­ta to­bu­lin­ti ta­rian­tis Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Už Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas va­kar bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys, prieš – 4, su­si­lai­kė 25 par­la­men­ta­rai.

Nau­jas žan­ras

LVŽS ly­de­rio bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio nuo­mo­ne, šiuo me­tu svars­to­mas Dar­bo ko­dek­so va­rian­tas yra daug ge­res­nis nei tas, ku­ris bu­vo pri­im­tas pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me. „Ma­nau, ei­na­me tei­sin­gu ke­liu“, – gal­vo­je tu­rė­da­mas sėk­min­gus su­si­ta­ri­mus Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je sa­kė po­li­ti­kas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo „vals­tie­čio“ To­mo To­mi­li­no žo­džiais, darb­da­vių ir prof­są­jun­gų in­te­re­sai nie­ka­da ne­su­taps, vis dėl­to po dis­ku­si­jų so­cia­li­niai par­tne­riai ra­do komp­ro­mi­są.

Ta­čiau SRDK pir­mi­nin­kui so­cial­de­mo­kra­tui Al­gir­dui Sy­sui koa­li­ci­jos par­tne­rių „vals­tie­čių“ sie­kis kiek­vie­ną, net ir Sei­mo ko­mi­te­to pa­lai­min­tą, Dar­bo ko­dek­so pa­tai­są de­rin­ti Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­kė­lė nuo­sta­bą. „Tai vi­siš­kai nau­jas žan­ras. Įsta­ty­mų lei­dy­ba Lie­tu­vo­je už­sii­ma par­la­men­tas, o ne Tri­ša­lė ta­ry­ba“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­ti­kas. Jo tei­gi­mu, nuo­sta­tos, dėl ku­rių su­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, iš tie­sų yra švel­nes­nės, nei bu­vo pri­im­tos per­nai. „Pir­mi­nis moks­li­nin­kų su­kur­tas mo­de­lis bu­vo pri­tai­ky­tas idea­liai vi­suo­me­nei, kur ne tik vi­si va­di­na sa­ve ka­ta­li­kais, bet iš tie­sų ži­no Šven­tą­jį Raš­tą ir mo­ka 10 Die­vo įsa­ky­mų. De­ja, taip nė­ra. Mū­sų vi­suo­me­nė nė­ra idea­li, to­dėl po vi­sų ko­rek­ci­jų Dar­bo ko­dek­sas ge­ro­kai pa­ki­to“, – sa­kė A. Sy­sas.

Lauks pre­zi­den­tės žo­džio

SRDK na­rys kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Da­gys ap­gai­les­ta­vo, kad Tri­ša­lei ta­ry­bai ne­bu­vo pa­teik­tos kai ku­rios A. Sy­so ir jo pa­ties re­gis­truo­tos pa­tai­sos. To­dėl po­li­ti­kas ke­ti­na jas dar kar­tą re­gis­truo­ti. „Ži­no­ma, pa­ly­gin­ti su tuo pir­muo­ju li­be­ra­liuo­ju va­rian­tu, šia­me yra šio­kių to­kių pa­tai­sy­mų, bet iš es­mės tai tik ma­ža da­lis tų es­mi­nių da­ly­kų, dėl ku­rių rei­kė­jo su­si­tar­ti. Pa­tai­sos pra­sto pro­duk­to ne­pa­da­rė ge­res­nio“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rys. Jo nuo­mo­ne, šiuo me­tu Sei­me svars­to­mas Dar­bo ko­dek­sas „nea­be­jo­ti­nai pa­lan­kus darb­da­viams“. R. Da­gys ti­ki­si, kad sa­vo žo­dį dėl šio įsta­ty­mo dar tars ir pre­zi­den­tė. „Ma­nau, kad ša­lies va­do­vė iš­liks nuo­sek­li. Jos pa­tai­sos kaip tik ir siū­lė nai­kin­ti vie­nos ša­lies do­mi­na­vi­mą ir at­kur­ti pu­siaus­vy­rą, ku­ri pir­ma­ja­me va­rian­te bu­vo pa­žeis­ta“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Pa­sak jo, D. Gry­baus­kai­tė ga­lė­tų vėl ve­tuo­ti Dar­bo ko­dek­są, nes po vi­sų tai­sy­mų tai esąs „vi­siš­kai nau­jas do­ku­men­tas“. R. Da­gys nuo­gąs­ta­vo, kad Sei­mui ne­spė­jus pri­im­ti Tri­ša­lės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų pa­tai­sų nuo lie­pos pra­dės ga­lio­ti „pras­ta­sis Dar­bo ko­dek­so va­rian­tas“. „To­kiu at­ve­ju su­kel­si­me tik su­maiš­tį, ne­iš­loš nei dar­buo­to­jai, nei darb­da­viai“, – tei­gė SRDK na­rys. Jo žo­džiais, to­kio rim­to tei­sės ak­to įsi­ga­lio­ji­mas nė­ra pa­pras­tas da­ly­kas, kad vi­si ap­sip­ras­tų, rei­kia ke­le­rių me­tų.

Už Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas va­kar bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys, prieš – 4, su­si­lai­kė 25 par­la­men­ta­rai.

Bu­vo su­kur­tas mi­tas

Pa­sak Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų pre­zi­den­to Ar­tū­ro Čer­niaus­ko, jau da­bar ma­ty­ti, kad tai­kant nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są prob­le­mų ne­pa­vyks iš­veng­ti. „Su­ti­ko­me, kad jis bū­tų pri­im­tas, bet vyk­dy­si­me ste­bė­se­ną, o ru­de­nį re­gis­truo­si­me pa­tai­sas“, – sa­kė prof­są­jun­gų ly­de­ris. Jo tei­gi­mu, da­bar­ti­nis įsta­ty­mo va­rian­tas la­bai ski­ria­si nuo anks­tes­nio­jo. „Per šį pus­me­tį bu­vo at­lik­tas di­de­lis dar­bas. La­bai ge­rai, kad dia­lo­gas bu­vo per­kel­tas į Tri­ša­lę ta­ry­bą. Ma­nau, nuo lie­pos Dar­bo ko­dek­sas tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti, nes to­liau dėl jo stum­dy­tis ne­be­ver­ta“, – pa­brė­žė A. Čer­niaus­kas. Jis tei­gia, jog ir to­les­nis dia­lo­gas tu­rė­tų vyk­ti per Tri­ša­lę ta­ry­bą, kad nei prof­są­jun­goms, nei darb­da­viams „ne­rei­kė­tų laks­ty­ti pas Sei­mo na­rius ir pra­šy­ti įre­gis­truo­ti pa­tai­sas“.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­diu­mo na­rys, Lie­tu­vos drau­di­kų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius, Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je at­sto­vau­jan­tis darb­da­viams, And­rius Ro­ma­novs­kis įsi­ti­ki­nęs, kad di­džiau­sia bė­da yra ta, jog nuo pat pra­džių „bu­vo su­kur­tas mi­tas, kad šis Dar­bo ko­dek­sas yra darb­da­vių ko­dek­sas“. „Ma­nau, prof­są­jun­gos, pri­dė­ju­sios ran­ką prie šir­dies, ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, jog iš­si­de­rė­jo ne­blo­gą ko­dek­są“, – sa­kė jis. Pa­sak A. Ro­ma­novs­kio, nuo ta­da, kai Sei­mas at­me­tė pre­zi­den­tės ve­to, darb­da­viai vi­są lai­ką da­rė nuo­lai­das mai­nais nie­ko ne­gau­da­mi. „Pir­mi­nė idė­ja bu­vo to­kia – jei vie­no­je vie­to­je pa­spau­džia­ma, ki­to­je – at­lei­džia­ma. Ta­čiau ten, kur mus pa­spau­dė, ki­to­je dar la­biau už­ver­žė“, – darb­da­vių si­tua­ci­ją vaiz­džiai api­bū­di­no pa­šne­ko­vas. Pa­tai­sų po­rei­kis, anot jo, pa­aiš­kės po to, kai Dar­bo ko­dek­sas pra­dės ga­lio­ti.