Darbo kodeksas: patenkintų nėra
Per maž­daug pus­me­tį dar­buo­to­jams ir darb­da­viams pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl ma­žu­mos dis­ku­tuo­ti­nų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) nuo­sta­tų. Silp­nes­nės de­ry­bų ša­lies – prof­są­jun­gų – val­dan­tie­ji ne­bu­vo lin­kę par­em­ti. Tad Sei­mui šian­dien tei­kia­mos DK pa­tai­sos, ku­rias po­li­ti­kai pa­si­ry­žę pa­lai­min­ti šį mė­ne­sį, – ne­dau­ge­liui pri­im­ti­nas komp­ro­mi­sas.

Val­dan­tie­ji sten­gia­si at­si­ri­bo­ti nuo di­de­lės da­lies vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo ne­tu­rin­čio tei­sės ak­to to­bu­li­ni­mo ir kal­ba tik apie dvie­jų ša­lių su­si­ta­ri­mo rei­ka­lą. Tai lei­džia ma­ny­ti, kad DK pa­tai­sų svars­ty­mas Sei­me pri­mins tech­ni­nę pro­ce­dū­rą, o ne dar vie­ną – ga­lu­ti­nį – ban­dy­mą par­la­men­te su­ba­lan­suo­ti dar­buo­to­jų ir darb­da­vių in­te­re­sus.

Kol kas su­nku pa­sa­ky­ti, ko­kie pa­kei­ti­mai įsi­ga­lios lie­pą. Aiš­ku tik tiek, kad Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je do­ku­men­tas kiek pa­ko­re­guo­tas dar­buo­to­jų nau­dai.

70 proc. – be pokyčių

Prof­są­jun­goms at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Ne­ri­jus Ka­si­liaus­kas api­bend­ri­no, kad apie 70 proc. nau­jo­jo DK nuo­sta­tų li­ko ir po Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­siek­tų su­si­ta­ri­mų. Be to, da­lis pa­čios Tri­ša­lės ta­ry­bos siū­lo­mų pa­kei­ti­mų – tech­ni­nio po­bū­džio.

„Iš da­lies su­tar­ta dėl dar­bo ir poil­sio lai­ko, pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas dėl pro­fe­si­nių są­jun­gų da­ly­va­vi­mo dar­bo ta­ry­bo­se. Su­si­tar­ta dėl at­os­to­gų, mak­si­ma­lios dar­bo sa­vai­tės truk­mės. Bet lie­ka klau­si­mas dėl dar­bo gra­fi­kų. Tai­gi sa­ky­ti, kad dėl dar­bo lai­ko su­tar­ta, ne­ga­li­ma. O vi­si ki­ti dar­bo klau­si­mai li­ko ne­išsp­ręs­ti – ter­mi­nuo­tos su­tar­tys, lai­ki­no įdar­bi­ni­mo re­gu­lia­vi­mas ir taip to­liau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė N. Ka­si­liaus­kas.

Tie­sa, prof­są­jun­gos kaip at­skai­tos taš­ką pa­brė­žia pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės per­nai va­sa­rą pa­teik­tas DK pa­tai­sas: Sei­mui siū­ly­ta pa­tai­sy­ti 22 do­ku­men­to nuo­sta­tas. Par­la­men­tas tą­syk pre­zi­den­tės ve­to at­me­tė.

Ne­be­si­lei­džia į detales

„Darb­da­viai ne­pa­ten­kin­ti šiuo ga­lu­ti­niu re­zul­ta­tu. Pra­kti­ka par­odys, kas ir kiek bu­vo tei­sus, kam ir kiek DK bus nau­din­ges­nis. Jei­gu jis bus la­bai blo­gas vie­niems ar ki­tiems, jį bus ga­li­ma tai­sy­ti“, – dar per­nai ru­de­nį yra rep­li­ka­vęs Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nas Ar­laus­kas.

Danas Arlauskas: "Jau nebenorime sakyti, kuo abejojame. Tikimės, kad to, dėl ko sutarėme, Seimas nekvestionuos.""Lietuvos žinių" nuotrauka

Po pus­me­tį tru­ku­sių svars­ty­mų ir po­kal­bių Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je darb­da­vių at­sto­vai lin­kę pa­brėž­ti, kad su­si­tar­ta ir dėl to­kių DK nuo­sta­tų, ku­rios jiems ne­priim­ti­nos, bet to jie ne­bees­ka­luo­ja. „Da­bar pa­siek­tas komp­ro­mi­sas, vi­si nu­si­lei­do, ga­vo tai, ko no­rė­jo, tai­gi star­tuo­ja­me, – kal­bė­jo Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rys, darb­da­vių at­sto­vas D. Ar­laus­kas. – O kaip bus pra­kti­ko­je – pa­žiū­rė­si­me. Ne­be­no­ri­me leis­tis į de­ta­les: pa­gei­da­vo­me ir „nu­li­nių“ su­tar­čių, ma­žes­nių iš­ei­ti­nių ir taip to­liau. Mes jau ne­be­no­ri­me sa­ky­ti, kuo abe­jo­ja­me. Ti­ki­mės, kad to, dėl ko su­ta­rė­me, Sei­mas ne­kves­tio­nuos. Kas lai­mi, kas ne – čia ne tas at­ve­jis, kai ga­li­ma pa­ma­tuo­ti. Svar­bu, kad mums pa­vy­ko su­si­tar­ti.“

Ven­gė at­sa­ko­my­bės?

Pre­zi­den­tė per­nai teik­da­ma DK pa­tai­sas ak­cen­ta­vo, kad dar­buo­to­jai yra silp­nes­nė dar­bo san­ty­kių ša­lis, tad val­džia tu­rė­tų sto­ti į jų pu­sę ir taip ba­lan­suo­ti in­te­re­sus. Ta­čiau Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vai esą el­gė­si prieš­in­gai.

„Mi­nis­te­ri­ja lai­kė­si pra­ėju­siais me­tais Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės pri­im­to DK nuo­sta­tų. Ir mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai bu­vo be­veik tie pa­tys, ku­rie da­ly­va­vo ren­giant DK, tai­gi jie gy­nė sa­vo mun­du­rą ir tas nuo­sta­tas, ku­rios bu­vo pa­tvir­tin­tos anks­čiau“, – ti­ki­no N. Ka­si­liaus­kas.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis per­nai ru­de­nį pa­skel­bė, kad DK įsi­ga­lio­ji­mas bus ati­dė­tas pus­me­čiui, tam gruo­dį pri­ta­rė Sei­mas. Tai­gi vi­sos su­in­te­re­suo­tos ša­lys tu­rė­jo be­maž pus­me­tį tar­tis. Ta­čiau, re­gis, da­bar­ti­niu komp­ro­mi­su ne­pa­ten­kin­ti ne tik da­lis darb­da­vių, bet ir dar­buo­to­jų at­sto­vai.

To­mas To­mi­li­nas: „Ži­no­ma, li­ko ne­išsp­ręs­tų klau­si­mų, bet pa­gar­ba de­ry­boms – kur kas svar­bes­nė.“

„Ža­dė­ta, kad tai, dėl ko bus su­si­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, bus pri­im­ta. Ta­čiau dar­buo­to­jų at­sto­vai ne­tu­rė­jo sver­tų su­si­tar­ti ki­taip, nes ne­su­si­ta­rus lik­tų ga­lio­ti per­nai pri­im­tas DK, ku­ris pa­lan­kus darb­da­viams. Tai­gi šie ne­bu­vo la­bai su­in­te­re­suo­ti tar­tis ir da­ry­ti nuo­lai­das. De­ry­bos vy­ko esant bū­tent to­kiam nu­si­tei­ki­mui. Tad dėl daug ko su­ta­ri­mo nė­ra. Iš pre­zi­den­tės pa­siū­ly­mų su­tar­ta tik dėl 3–4 punk­tų“, – var­di­jo N. Ka­si­liaus­kas.

Ga­lu­ti­nis do­ku­men­to va­rian­tas ne­aiš­kus. Juo­lab kad Sei­me re­gis­truo­ta apie pus­tre­čio šim­to DK pa­tai­sų. Tie­sa, val­dan­čių­jų at­sto­vai jau par­eiš­kė, kad tar­tis dėl dis­ku­tuo­ti­nų nuo­sta­tų vėl bus siū­lo­ma Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je.

„Tai at­sa­ko­my­bės ven­gi­mas. Ką ga­li ta­ry­ba, ko­kie sver­tai su­si­tar­ti? Prof­są­jun­gos pra­šo, darb­da­viai ne­su­tin­ka. Tas ta­ri­ma­sis pa­na­šus į mal­da­vi­mą. Var­gu ar bus dau­giau dėl ko nors su­si­tar­ta“, – prog­no­za­vo ad­vo­ka­tas.

Tomas Tomilinas: "Žinoma, liko neišspręstų klausimų, bet pagarba deryboms - kur kas svarbesnė."Romo Jurgaičio nuotrauka

Sei­mas – lyg tarpininkas

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas „vals­tie­tis“ To­mas To­mi­li­nas pri­pa­ži­no, kad toks DK va­rian­tas, koks yra da­bar, pa­lan­kes­nis vers­lui. Ta­čiau jis ti­ki­no, kad val­dan­tie­ji pri­ims tik tas DK pa­tai­sas, dėl ku­rių su­si­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Ki­taip ta­riant, dis­ku­tuo­ti­nų nuo­sta­tų jie par­la­men­te ar­ti­miau­siu me­tu ne­tai­sys.

„Su­si­ta­ri­mai tarp darb­da­vių ir dar­buo­to­jų yra daug svar­biau nei smul­kūs niuan­sai, – ko­men­ta­vo T. To­mi­li­nas. – Nie­kas ne­draus keis­ti DK po lie­pos 1-osios. Šian­dien tu­ri­me baig­ti da­bar­ti­nį eta­pą, de­ry­bų lai­ko­tar­piu at­si­ra­do daug nau­din­gų nuo­sta­tų. Ži­no­ma, li­ko ne­išsp­ręs­tų klau­si­mų, bet pa­gar­ba de­ry­boms – kur kas svar­bes­nė.“

Po­zi­ci­ją Sei­me rem­tis Tri­ša­lės ta­ry­bos su­si­ta­ri­mais jis grin­dė tuo, jog ki­taip ga­lios cen­tras esą lik­tų po­li­ti­kų ran­ko­se, nors su­ti­ko, kad prof­są­jun­gų de­ry­bi­nė ga­lia yra ma­žes­nė nei darb­da­vių. „Su­da­rė­me są­ly­gas – ką su­ge­bė­jo, tą iš­si­de­rė­jo“, – pa­brė­žė „vals­tie­čių“ at­sto­vas.

Ki­ta ver­tus, jis pri­dū­rė, kad val­dan­tie­ji ne­at­me­ta ga­li­my­bės DK nuo­sta­tas per­žiū­rė­ti at­ei­ty­je. „Jei ne­ma­ty­si­me jo­kio prog­re­so, po­ky­čiai dar­bo tei­sė­je ga­li bū­ti daug di­des­ni, nei (ve­tuo­da­ma DK – aut.) siū­lė pre­zi­den­tė. Ga­li­me grįž­ti prie svars­ty­mų po me­tų, o jau šių me­tų pa­bai­go­je bus at­lik­tas api­bend­ri­ni­mas, kaip lai­ko­ma­si įsi­pa­rei­go­ji­mų“, – ža­dė­jo par­la­men­ta­ras.

Ny­kios rė­mė­jų gretos

Per­nai va­sa­rą „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa par­odė, kad nė vie­nos par­ti­jos elek­to­ra­tas Sei­mo pri­im­to DK ne­pa­lai­ko. Pa­lan­kiai ar­ba vei­kiau pa­lan­kiai do­ku­men­tą tą­syk ver­ti­no 4 proc., ne­pa­lan­kiai – 65 proc. apk­laus­tų­jų, dar 31 proc. res­pon­den­tų dėl DK nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo.

Apk­lau­sa at­sklei­dė, kad pa­lan­kiai DK ver­ti­no tik 3 proc. „vals­tie­čių“ elek­to­ra­to, 74 proc. – ne­pa­lan­kiai, dar 23 proc. nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo. DK pa­lai­ky­mo ne­su­lau­kė ir tarp Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rin­kė­jų, ne­igia­mą nuo­mo­nę dėl DK taip pat iš­sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų elek­to­ra­tas.

„Nuo to lai­ko ne­la­bai kas pa­si­kei­tė. Po­žiū­rį le­mia pi­lie­ti­nė po­zi­ci­ja, o ar­gu­men­tai „prieš“ yra aiš­kūs: stip­rė­jant darb­da­vių po­zi­ci­joms žmo­nės bi­jo tap­ti dar la­biau ne­sa­va­ran­kiš­ki. Po­li­ti­kai ne­ra­do lai­ko iš­aiš­kin­ti DK pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus, gal ne­bu­vo no­ro ir ge­bė­ji­mų iš­dės­ty­ti, ko­kie DK pri­va­lu­mai Lie­tu­vai. Abe­jo­ju, ar da­bar apk­lau­sų skai­čiai šok­tų į vir­šų“, – spė­jo so­cio­lo­gas, „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Ki­ša gal­vą į smėlį

Ži­no­da­mi, kad vi­suo­me­nė nau­ją­jį DK ver­ti­na ne­igia­mai, po­li­ti­kai ieš­ko iš­ei­čių švel­nin­ti pa­dė­tį. Da­lis LVŽS at­sto­vų pri­pa­žįs­ta, kad DK pa­lan­kes­nis vers­lui, o prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis par­eiš­kė, kad val­dan­tie­ji ne­siims glu­din­ti aš­triau­sių DK kam­pų. Esą Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ne­ap­tar­ti siū­ly­mai bus vėl nu­kreip­ti jai.

„Vy­riau­sy­bės at­sto­vai Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je tu­rė­tų at­lik­ti tar­pi­nin­ko vaid­me­nį, ku­ris pa­de­da ras­ti komp­ro­mi­są. Bet S. Skver­ne­lis ei­na po­li­ti­nio so­fiz­mo ke­liu – ki­ša gal­vą į smė­lį. Esą kaip su­si­tar­si­te, taip ir bus. Jei­gu Vy­riau­sy­bei mo­de­ruo­jant Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je su­si­tar­ti ne­pa­vyks­ta, re­zul­ta­tas toks, koks yra. Bet ar Vy­riau­sy­bė ką nors pa­da­rė? Da­bar­ti­niai pa­si­tei­si­ni­mai – per anks­ty­vi“, – ver­ti­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius.

Da­nas Ar­laus­kas: „Jau ne­be­no­ri­me sa­ky­ti, kuo abe­jo­ja­me. Ti­ki­mės, kad to, dėl ko su­ta­rė­me, Sei­mas ne­kves­tio­nuos.“

Jis ma­no, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba iki ga­lo ne­pa­da­rė dar­bo – li­ko daug klau­si­mų, dėl ku­rių ne­su­si­tar­ta. „Keis­tai at­ro­do, kad DK bu­vo la­bai grei­tai ati­duo­tas Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui. Rei­kė­jo pra­tęs­ti Tri­ša­lės ta­ry­bos veik­lą ir DK svars­ty­mą jo­je“, – sa­kė A. Kru­pa­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, da­bar iš­ei­tis – aš­triau­sius DK kam­pus glu­din­ti Sei­me ir ras­ti dau­giau komp­ro­mi­sų. Ta­čiau prem­je­ras yra sa­kęs, kad vi­sos pa­tai­sos, ku­rias par­la­men­ta­rai re­gis­truos, bus at­mes­tos. Esą toks „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų koa­li­ci­jos spren­di­mas.

„Jei­gu DK bus pri­im­tas toks, koks yra, vi­suo­me­nės ver­ti­ni­mas iš­liks ne­igia­mas. Tai reiš­kia, kad tiek Vy­riau­sy­bės veik­los šio­je sri­ty­je, tiek Sei­mo dau­gu­mos ver­ti­ni­mas bus ati­tin­ka­mas“, – prog­no­za­vo po­li­to­lo­gas.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Svar­bios nau­jo­jo DK nuostatos

· Lie­ka dis­ku­tuo­ti­nų nuo­sta­tų: trum­pė­tų įspė­ji­mo apie dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą ter­mi­nai, ma­žė­tų iš­ei­ti­nės iš­mo­kos. Mak­si­ma­lus dar­bo die­nų skai­čius per sa­vai­tę pa­di­dė­tų nuo 5,5 iki 6 die­nų (su są­ly­ga, kad ne­ga­li bū­ti dir­ba­ma dau­giau kaip 6 die­nas per 7 pa­ei­liui ei­nan­čias die­nas).

· Nu­ma­to­ma, kad il­giau nei me­tus dir­ban­tis dar­buo­to­jas, jei nė­ra jo kal­tės, iš dar­bo ga­li bū­ti at­lei­džia­mas sky­rus 2 jo vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką. Jei dirb­ta ma­žiau nei me­tus, iš­ei­ti­nė iš­mo­ka siek­tų 0,5 dar­buo­to­jo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio.

· Iš­mo­kas už il­ga­lai­kį dar­bą vie­no­je vie­to­je dar­buo­to­jai tu­rė­tų gau­ti iš Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do, ta­čiau tik dir­bus bent 5 me­tus ir jei­gu su tuo pa­čiu darb­da­viu per 3 mė­ne­sius ne­su­da­ro­ma nau­ja su­tar­tis.

· Iš Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do dar­buo­to­jams pri­klau­sy­tų to­kios iš­mo­kos: jei vie­no­je vie­to­je dir­bo 5–10 me­tų – 1 vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas, jei vie­no­je vie­to­je dir­bo 10–20 me­tų – 2 vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai, jei vie­no­je vie­to­je dir­bo dau­giau nei 20 me­tų – 3 vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai.

· Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­vy­ko su­tar­ti dėl dar­bo ar­bi­tra­žo spren­di­mų ne­vyk­dy­mo mak­si­ma­laus bau­dos dy­džio, dėl to, kad dar­bo ar­bi­tra­žą ga­li­ma ini­ci­juo­ti abie­jų ša­lių su­ta­ri­mu, dėl dar­bi­nio teis­nu­mo ir veiks­nu­mo są­vo­kos grą­ži­ni­mo, dėl kom­pen­sa­ci­jos už dar­bą lau­ko są­ly­go­mis ir kil­no­ja­mo­jo dar­bo po­bū­džio grą­ži­ni­mo.

· Su­tar­ta, kad dar­buo­to­jų at­os­to­gos per me­tus sieks 20 dar­bo die­nų, o pa­pil­do­mos at­os­to­gų die­nos bus re­gu­liuo­ja­mos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais, be to, dar­buo­to­jai per sa­vai­tę ne­ga­lės dirb­ti il­giau nei 60 va­lan­dų, įskai­tant pa­pil­do­mą dar­bą ir virš­va­lan­džius.

· Tri­ša­lė ta­ry­ba nu­ta­rė, kad dar­bo ta­ry­bos bus stei­gia­mos įmo­nė­se, ku­rio­se dir­ba ne ma­žiau kaip 20 dar­buo­to­jų, ta­čiau jei treč­da­lis jų pri­klau­so pro­fe­si­nei są­jun­gai, to­kios ta­ry­bos ne­bus, o jos funk­ci­jas pe­rims pro­fe­si­nė są­jun­ga.