Darbo kodeksas: įtampa auga
Si­tua­ci­ja dėl Sei­mo pri­im­to, bet pre­zi­den­tės ve­tuo­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so tam­pa vis su­dė­tin­ges­nė. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai „dar­bie­čiai“, be ku­rių bal­sų jis ne­bū­tų ga­lu­ti­nai pa­lai­min­tas, pa­kei­tė sa­vo nuo­mo­nę ir no­rė­tų prie šio klau­si­mo grįž­ti jau po rin­ki­mų. Apk­lau­sos ro­do, kad Vy­riau­sy­bės re­mia­mą įsta­ty­mo va­rian­tą pa­lai­ko vos ke­li pro­cen­tai rin­kė­jų.

Spren­di­mas pa­lik­ti re­bu­są dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) bū­si­mam Sei­mui, kaip siū­lo „dar­bie­čiai, bū­tų ne­pa­lan­kus val­dan­tie­siems so­cial­de­mo­kra­tams ir ypač jų ly­de­riui prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, ku­ris dar­bo san­ty­kių re­for­mą va­di­na vie­nu svar­biau­sių šios ka­den­ci­jos dar­bų. Vy­riau­sy­bės va­do­vas, va­kar rea­guo­da­mas į nau­jau­sius Dar­bo par­ti­jos par­eiš­ki­mus, pra­bi­lo apie gre­sian­čią stag­na­ci­ją.

Rė­mė­jų gre­tos – nykios

Nau­jau­sios so­cio­lo­gi­nės apk­lau­sos by­lo­ja, kad nė vie­nos par­ti­jos elek­to­ra­tas li­be­ra­laus DK va­rian­to ne­pa­lai­ko. Pa­vyz­džiui, bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ pir­mą­ją šio mė­ne­sio sa­vai­tę at­lik­ta gy­ven­to­jų apk­lau­sa ro­do, kad pa­lan­kiai ar­ba grei­čiau pa­lan­kiai Sei­mo pri­im­tą DK ver­ti­na 4 proc., ne­pa­lan­kiai – 65 proc. apk­laus­tų­jų. 31 proc. res­pon­den­tų dėl DK nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo.

Iš apk­lau­sos aki­vaiz­du, kad šis įsta­ty­mas ne­tu­ri pa­lai­ky­mo tarp so­cial­de­mo­kra­tų rin­kė­jų. Pa­lan­kiai DK ver­ti­no 9 proc. šios par­ti­jos elek­to­ra­to, ne­pa­lan­kiai – 52 pro­cen­tai. Dar pra­stes­nė si­tua­ci­ja su Dar­bo par­ti­jos elek­to­ra­tu. DK re­mia 4 proc. „dar­bie­čių“ elek­to­ra­to, o 74 proc. jį ver­ti­na ne­pa­lan­kiai. Pa­na­šiai nu­si­tei­kę ir „tvar­kie­čių“ rė­mė­jai: DK pa­lai­ko 5 proc. apk­laus­tų­jų, ne­pa­lan­kiai jį ver­ti­na 79 pro­cen­tai. Ga­liau­siai ne­igia­mą nuo­mo­nę apie DK tu­ri ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) elek­to­ra­tas (5 proc. pa­lai­ko, 63 proc. ne­pa­lai­ko).

Ly­de­ris pa­kei­tė poziciją

„Dar­bie­čių“ ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis va­kar par­eiš­kė, kad ša­lies va­do­vei ve­ta­vus nau­ją­jį DK pro­tin­giau­sia bū­tų lai­ky­ti jį ne­priim­tu ir pa­lik­ti spren­di­mus nau­jam Sei­mui.

Valentinas Mazuronis: "Mūsų pozicija - atidėti, tačiau esame pasirengę išklausyti ir kitokius pasiūlymus, jei jų būtų." /Alinos Ožič nuotrauka

Prieš ke­lias sa­vai­tes jis si­tua­ci­ją ver­ti­no ki­taip. „E­sa­me už tai, kad per ne­ei­li­nę se­si­ją bū­tų pa­dė­tas taš­kas. Klau­si­mas tik, ar lai­min­ti jį to­kį, ko­kį pri­ėmė Sei­mas, ir at­mes­ti pre­zi­den­tės siū­lo­mas pa­tai­sas, ar pri­im­ti to­kį, koks bū­tų at­siž­vel­gus į pre­zi­den­tės pa­tai­sas“, – lie­pos pra­džio­je „Lie­tu­vos ži­nioms“ yra sa­kęs V. Ma­zu­ro­nis.

Po to­kio „dar­bie­čių“ po­sū­kio val­dan­čių­jų po­zi­ci­jos at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to ir per ne­ei­li­nę ar ru­dens se­si­ją ga­lu­ti­nai pa­tvir­tin­ti DK, po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, su­silp­nė­jo. „A­ki­vaiz­du, kad dėl DK nė­ra bend­ros po­zi­ci­jos. So­cial­de­mo­kra­tai nė­ra tvir­ti dėl sa­vo ga­li­my­bių at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to. Tai­gi rea­lu, kad iki Sei­mo rin­ki­mų jiems ga­li ne­pa­vyk­ti pa­žy­mė­ti var­ne­le vie­no svar­biau­sių dar­bų. Pliu­sų prieš rin­ki­mus tai ne­pri­dės“, – svars­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius To­mas Ja­ne­liū­nas.

Anot jo, ra­gi­ni­mų, kad DK prob­le­mą rei­kia pa­lik­ti nau­jam Sei­mui, ga­li tik dau­gė­ti. „Y­pač jei bus ma­ty­ti, jog ne­išei­na su­rink­ti aiš­kios dau­gu­mos, kad bū­tų ga­li­ma at­mes­ti ve­to. To­kiu at­ve­ju so­cial­de­mo­kra­tai pa­tys bus lin­kę nu­kel­ti šį klau­si­mą iki ru­dens“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo T. Ja­ne­liū­nas.

Vi­ra­žai prieš rinkimus

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis lai­kė­si nuo­mo­nės, kad ati­dė­ti DK klau­si­mo spren­di­mą po Sei­mo rin­ki­mų nau­din­ga vi­siems so­cial­de­mo­kra­tų opo­nen­tams. O pa­tys so­cial­de­mo­kra­tai, jo ma­ny­mu, šį klau­si­mą sieks iš­spręs­ti iki rin­ki­mų. „Jie pui­kiai su­pran­ta, kad dėl to rei­ka­lin­ga di­de­lė dis­ku­si­ja, bet tai nor­ma­lu. O ati­dė­ti nau­din­ga vi­siems, ku­rie eks­po­nuo­ja­si kaip so­cial­de­mo­kra­tų opo­nen­tai“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

„Dar­bie­čių“ lai­ky­se­na dėl DK yra par­adok­sa­li. Bū­tent „dar­bie­tės“ Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės va­do­vau­ja­ma So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ini­ci­ja­vo so­cia­li­nio mo­de­lio su­kū­ri­mą, moks­li­nin­kams for­mu­la­vo už­duo­tis, vė­liau tei­kė pro­jek­tus svars­ty­ti.

„To­kie „dar­bie­čių“ vi­ra­žai reiš­kia, kad jie gal­vo­ja ne apie rei­ka­lo es­mę, o apie rin­ki­mų si­tua­ci­jos po­ky­čius. Ma­tyt, jie aps­kai­čia­vo, kad jiems nau­din­giau bū­tent taip elg­tis“, – spė­jo L. Bie­li­nis.

Ne­vie­nin­gos viršūnės

So­cio­lo­gas, bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys pa­brė­žė, kad vi­sų par­ti­jų rin­kė­jams su DK su­si­ję klau­si­mai yra ak­tua­lūs. Su juo ga­li bū­ti sie­ja­mi ir pa­sta­ruo­ju me­tu su­men­kę so­cial­de­mo­kra­tų ir jų ly­de­rio rei­tin­gai.

Tuo me­tu L. Bie­li­nis svars­tė, kad į ne­pa­lan­kią so­cial­de­mo­kra­tams pu­sę kin­tan­čių apk­lau­sų re­zul­ta­tų ne­rei­kia su­reikš­min­ti. „Vien DK sie­ji­mas su rei­tin­gų ki­li­mu ar kri­ti­mu bū­tų tam ti­kras su­kčia­vi­mas. Tai tie­siog va­sa­ros si­tua­ci­ja. Rei­tin­gų kri­ti­mas yra na­tū­ra­lus, net prieš rin­ki­mus“, – kal­bė­jo jis.

„Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, kad ba­ta­li­jos dėl DK ver­da ir pa­čio­je So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je. Tai pir­miau­sia par­odė bir­že­lio 21 die­nos bal­sa­vi­mas Sei­me, kai li­be­ra­lų DK va­rian­tą par­ėmė 25 iš 40 Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų. Da­lis par­ti­jos va­do­vy­bės na­rių sa­vo po­zi­ci­ją tą­syk de­mons­tra­vo ne­da­ly­vau­da­mi svar­bia­me bal­sa­vi­me.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę su A. But­ke­vi­čiu­mi su­si­ti­kęs Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius už­si­mi­nė gir­dė­jęs, kad pre­zi­den­tės ve­to at­mes­ti Sei­me trūks­ta 5 bal­sų.