Darbo kodeksas drastiškų pokyčių nežada
Nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­sian­tis nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pa­teiks ne­ma­žai dar­bo rin­kos nau­jo­vių. Kad ne vi­sos jos ga­li pa­tei­sin­ti lū­kes­čius, su­ta­ria ir po­li­ti­kai, ir darb­da­viai, ir prof­są­jun­gos. To­dėl pir­muo­sius įsta­ty­mo žings­nius ža­da­ma sek­ti la­bai ati­džiai.

Sei­mas į gy­ve­ni­mą pa­lei­do pa­to­bu­lin­tą nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, po tri­jų sa­vai­čių pa­kei­sian­tį ke­tu­rio­li­ka me­tų ga­lio­jan­tį pirm­ta­ką. Tei­gia­ma, kad pus­me­tį tai­sy­tos, ko­re­guo­tos bei de­rin­tos kai ku­rios įsta­ty­mo nuo­sta­tos ta­po so­cia­liai tei­sin­ges­nės, bu­vo at­si­sa­ky­ta per di­de­lio li­be­ra­liz­mo. En­tu­zias­tin­gai nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mą va­kar svei­ki­no val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­riai. Koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai bu­vo san­tū­res­ni, o opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ne­gai­lė­jo kri­tiš­kų pa­sta­bų. Tri­ša­lės ta­ry­bos par­tne­riai – darb­da­vių ir pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai iš­sa­kė ra­cio­na­lų po­žiū­rį: iš­ryš­kė­ju­sios įsta­ty­mo spra­gos bus ope­ra­ty­viai lo­po­mos. Nei vie­ni, nei ki­ti dras­tiš­kų po­ky­čių ne­ža­da.

Dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­čio Dar­bo ko­dek­so ren­gi­mą ini­ci­ja­vo so­cial­de­mo­kra­tų do­mi­nuo­ja­ma pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bė. 2016 me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je Sei­mo pri­im­tą įsta­ty­mą ve­ta­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ta­čiau pra­ėju­sios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai ša­lies va­do­vės ve­to at­me­tė. Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jus LVŽS, nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mas bu­vo ati­dė­tas pus­me­čiui. Kai ku­rias jo nuo­sta­tas bu­vo su­tar­ta to­bu­lin­ti ta­rian­tis Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Už nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų pri­ėmi­mą va­kar bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai, 10 – bu­vo prieš, 29 par­la­men­ta­rai su­si­lai­kė.

Ras­tas balansas

Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio žo­džiais, pri­im­ta­sis Dar­bo ko­dek­sas vi­siš­kai ki­tos ko­ky­bės tei­sės ak­tas nei tas, ku­ris bu­vo pri­im­tas pra­ėju­sios Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­go­je. „Dėl be­veik vi­sų nau­jų pa­kei­ti­mų dar­buo­to­jų ir darb­da­vių at­sto­vai vien­bal­siai su­ta­rė Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je vy­ku­sio­se de­ry­bo­se. Jos ne­bu­vo leng­vos, ta­čiau ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas aki­vaiz­dus: nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas dau­ge­liu at­ve­jų ge­ri­na dar­buo­to­jų pa­dė­tį, įve­da dau­giau aiš­ku­mo, su­tei­kia dau­giau ga­li­my­bių bend­rau­ti su darb­da­viu kaip su ly­gia­ver­čiu par­tne­riu“, – sa­kė prem­je­ras.

Ra­mū­nas Kar­baus­kis džiau­gė­si, kad Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bei pa­vy­ko pa­siek­ti ba­lan­są ir su­de­rin­ti abie­jų ša­lių in­te­re­sus, nors tai iki šiol at­ro­dė ne­įma­no­ma.

LVŽS ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis džiau­gė­si, kad Vy­riau­sy­bei pa­vy­ko pa­siek­ti ba­lan­są ir su­de­rin­ti abie­jų ša­lių in­te­re­sus, nors tai iki šiol at­ro­dė ne­įma­no­ma. „Anks­tes­ni ban­dy­mai ras­ti bend­rą su­ta­ri­mą Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je tra­di­ciš­kai bū­da­vo ne­sėk­min­gi. Ta­da ini­cia­ty­vos im­da­vo­si po­li­ti­kai ir vie­na ar­ba ki­ta ša­lis lik­da­vo nu­skriaus­tų­jų vie­to­je. Šį­kart nu­ga­lė­to­jų ir pra­lai­mė­ju­sių­jų nė­ra. Abi ša­lys ėjo į komp­ro­mi­sus, ta­čiau dėl pri­ori­te­ti­nių nuo­sta­tų lai­kė­si tvir­tai ir pa­sie­kė sa­vo“, – tei­gė LVŽS frak­ci­jos se­niū­nas. Pa­sak R. Kar­baus­kio, svar­biau­sia, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas už­ti­krins dau­giau ga­li­my­bių de­rin­ti šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mus, kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją ne­pra­ran­dant pa­ja­mų, o kva­li­fi­kuo­ti dar­buo­to­jai ga­lės gau­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. „Darb­da­viai pri­va­lės in­ves­tuo­ti į dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, su­tei­kia­ma dau­giau ga­li­my­bių tar­tis dėl pa­lan­kes­nių dar­bo są­ly­gų. La­bai svar­bu tai, kad stip­ri­na­ma pro­fe­si­nių są­jun­gų bei ko­lek­ty­vi­nių de­ry­bų ga­lia. Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir nau­jai at­si­ra­du­sių ga­li­my­bių baus­ti darb­da­vį pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis už dar­buo­to­jų tei­sių pa­žei­di­mus“, – pa­brė­žė R. Kar­baus­kis.

Re­for­ma vė­luo­ja

So­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius, ku­rio va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią ka­den­ci­ją ir par­en­gė nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą, ap­gai­les­ta­vo, kad šio do­ku­men­to pri­ėmi­mas ge­ro­kai pa­vė­la­vo. „Iš es­mės nie­kas ne­pa­keis­ta, tai yra dau­giau po­li­ti­nis šou“, – va­kar kons­ta­ta­vo A. But­ke­vi­čius. Jis pri­mi­nė, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai „vals­tie­čiai“ šį ko­dek­są per rin­ki­mus pa­nau­do­jo kaip prie­mo­nę vi­suo­me­nei gąs­din­ti. To­dėl vė­liau, te­sė­da­mi pa­ža­dą tai­sy­ti įsta­ty­mą, tai pa­da­rė ne­si­gi­lin­da­mi į vi­su­mą. „Se­niai sa­kiau, kad Dar­bo ko­dek­sas tu­ri bū­ti pri­im­tas su vi­su so­cia­li­niu mo­de­liu, nes so­cia­li­nis mo­de­lis reiš­kia ženk­lią struk­tū­ri­nę re­for­mą“, – tei­gė so­cial­de­mo­kra­tas.

Kri­tiš­kai nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są ver­ti­no ir kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius. Jo nuo­mo­ne, per tą pus­me­tį, kai įsta­ty­mas bu­vo tai­so­mas, iš es­mės nie­kas ne­pa­si­kei­tė, tik ke­lios smulk­me­nos. „A­gi­ta­vau bal­suo­ti prieš to­kią tuš­čią dar­bo im­ita­ci­ją“, – sa­kė po­li­ti­kas. Ta­čiau es­mi­nis da­ly­kas, pa­sak A. Ku­bi­liaus, yra tas, kad „mes ne­su­ge­ba­me pa­si­žiū­rė­ti į ar­tė­jan­čią at­ei­tį“. „To­kie dar­bo san­ty­kiai, ko­kie yra da­bar, da­ry­sis vis ne­efek­ty­ves­ni. Bręs­ta vi­sai nau­ji eko­no­mi­niai san­ty­kiai, ge­ro­kai in­di­vi­dua­les­ni, at­si­ran­da ro­bo­ti­za­ci­ja. To­dėl rei­kia gal­vo­ti ne tik apie Dar­bo, bet ir Ne­dar­bo ko­dek­są – apie tai, ką da­ry­si­me su dar­buo­to­jais, ku­rių vie­tas užims ro­bo­tai. Apie tai kal­ba Pra­ncū­zi­jos, Suo­mi­jos, ki­tų vals­ty­bių va­do­vai, bet mes čia, Lie­tu­vo­je, vis dar ne­su­ge­ba­me gal­vos pa­kel­ti ir pa­ma­ty­ti to­liau už ho­ri­zon­to“, – tei­gė A. Ku­bi­lius.

Ko­rek­ci­jų reikės

„Įs­ta­ty­mas, ku­riuo nie­kas ne­pa­ten­kin­tas“, – taip nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są šmaikš­tau­da­mas api­bū­di­no Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas. Jis prog­no­za­vo, kad di­džiau­sių prob­le­mų kils pra­dė­jus jį tai­ky­ti pra­kti­ko­je. „Jau da­bar ma­to­me, kad kai ku­rie straips­niai prieš­ta­rau­ja vie­nas ki­tam ar­ba ki­tiems tei­sės ak­tams“, – tei­gė prof­są­jun­gų ly­de­ris. Pa­sak jo, pa­ly­gin­ti su 2015-ai­siais Sei­mui pa­teik­tu pir­muo­ju Dar­bo ko­dek­so va­rian­tu, šis yra ge­ro­kai pa­ki­tęs. „Jį ga­li­ma va­din­ti so­cia­liai tei­sin­ges­niu“, – tvir­ti­no A. Čer­niaus­kas. Prof­są­jun­gų at­sto­vas pa­si­džiau­gė, kad Sei­mas ne­kei­tė tų įsta­ty­mo nuo­sta­tų, dėl ku­rių bu­vo su­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je. Jis sa­kė, kad bus ati­džiai se­ka­ma, kaip nau­ja­sis ko­dek­sas veiks pra­kti­ko­je. Vi­si ne­sklan­du­mai, anot jo, bus ope­ra­ty­viai tai­so­mi.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos vi­cep­re­zi­den­to Jo­no Gu­za­vi­čiaus tei­gi­mu, nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se nė­ra „ko­kių nors dras­tiš­kų po­ky­čių, ta­čiau jis ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nius dar­bo san­ty­kius“. Ka­dan­gi ir darb­da­viai, ir prof­są­jun­gos ma­no, kad įsta­ty­mas nė­ra jiems la­bai nau­din­gas, va­di­na­si, anot jo, „tei­sy­bė kaž­kur per vi­du­rį“. „Ir tai yra ge­rai“, – sa­kė J. Gu­za­vi­čius. Nau­ją­jį do­ku­men­tą pra­mo­ni­nin­kų at­sto­vas tei­gė ga­lįs ver­tin­ti maž­daug 6 ar 7 ba­lais de­šimt­ba­lė­je sis­te­mo­je. „Ra­šy­ti aš­tuo­ne­to gal ne­drįs­čiau“, – pri­pa­ži­no jis. Pa­sak J. Gu­za­vi­čiaus, de­rin­da­mos nau­jo­jo ko­dek­so nuo­sta­tas darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jos at­li­ko di­de­lį dar­bą. Kar­tu jis su­ti­ko, kad to­kios apim­ties do­ku­men­tą ne­abe­jo­ti­nai teks tai­sy­ti. „Nie­ko blo­go čia ne­ma­tau, gy­ve­ni­mas par­odys, kur rei­kės ko­rek­ci­jų“, – tvir­ti­no J. Gu­za­vi­čius.