Darbo kodeksą tikisi apsvarstyti iki kovo
Tri­ša­lė ta­ry­ba, ku­rio­je dir­ba pro­fe­si­nių są­jun­gų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, an­tra­die­nį pra­dė­jo iš nau­jo svars­ty­ti nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ti­ki­si, jog dis­ku­si­jos dėl gin­čy­ti­nų ko­dek­so straips­nių bus baig­tos iki Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džios ko­vo 10-ąją, kad jo­je ko­dek­sas bū­tų pri­im­tas ir lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­tų.

„Aš pa­sa­kiau, kad tai yra ypa­tin­gai svar­bu. Čia so­cia­li­nis dia­lo­gas tu­ri vyk­ti ir vi­si čia pa­siek­ti spren­di­mai tu­ri bū­ti per­kel­ti į na­cio­na­li­nę tei­sę. Vy­riau­sy­bės lū­kes­čiai yra tai, jog ne­rei­kia ati­da­ry­ti te­mų, dėl ku­rių jau yra su­de­rė­ta. Ati­dė­ji­mas pus­me­čiui ti­krai ne­bu­vo sie­ja­mas su dar­bo są­ly­gų griež­ti­ni­mu“, – po Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­džio an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Jis ne­kon­kre­ti­za­vo, apie ku­riuos gin­čy­ti­nus Dar­bo ko­dek­so straips­nius da­bar kal­ba­ma.

„Te­mos, dėl ku­rių bu­vo ne­su­si­tar­ta. Te­mos, dėl ku­rių gal­būt bu­vo su­si­tar­ta, pa­ti­riant tam ti­krą spau­di­mą, jos ga­li bū­ti ir ti­kiuo­si, kad bus ati­da­ry­tos. Pra­šy­mas yra iki ko­vo 10 die­nos de­ry­bas baig­ti, kad pa­va­sa­rio se­si­jo­je ga­li­ma bū­tų pri­im­ti tai, dėl ko bu­vo su­de­rė­ta, ir lie­pos 1 die­ną vi­si įsta­ty­mai, dėl ku­rių bu­vo pa­pra­šy­ta pa­uzės, įsi­ga­lio­tų“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

„Aš ne­ga­liu nu­sta­ty­ti (ter­mi­no – BNS). Aš pa­sa­kiau pri­nci­pus, ko ti­ki­si Vy­riau­sy­bė. Jei­gu rei­kės ma­no įsi­ki­ši­mo ar pa­gal­bos, tai aš ti­krai tą pa­da­ry­siu. Be to, vi­sos de­ry­bų pu­sės bet ka­da ga­li at­vyk­ti pas ma­ne į Vy­riau­sy­bę. Aš ti­krai nuo ši­tos te­mos ne­nu­si­ša­lin­siu“, – pri­dū­rė S.Skver­ne­lis.

Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­džiai daž­niau­siai bū­na at­vi­ri, ta­čiau S.Skver­ne­lio pra­šy­mu an­tra­die­nio po­sė­dis bu­vo už­da­ras. Prem­je­ro tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė iš­reiš­ke no­rą, jog vi­sos de­ry­bos dėl Dar­bo ko­dek­so bū­tų baig­tos iki ko­vo pra­džios.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas anks­čiau sa­kė, kad tai­sant ko­dek­są vi­sų pir­ma rei­kia per­žiū­rė­ti nuo­sta­tas dėl dar­bo lai­ko aps­kai­tos ir ap­mo­kė­ji­mo bei kon­kre­čiau su­si­tar­ti dėl virš­va­lan­džių. Be to, jo tei­gi­mu, rei­kia keis­ti nuo­sta­tas dėl dar­buo­to­jų at­sto­va­vi­mo de­ry­bo­se su darb­da­viais, ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių ga­lio­ji­mo, Tri­ša­lės ta­ry­bos for­ma­vi­mo, skir­ti dė­me­sio nau­jam at­os­to­gų reg­la­men­ta­vi­mui.

Anks­čiau S.Skver­ne­lis BNS tei­gė su pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vais su­ta­ręs, kad jei­gu tai­sant nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, pro­fe­si­nės są­jun­gos su darb­da­viais su­si­tars Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, jų Sei­mas pa­keis­ti ne­ga­lė­tų.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pus­me­čiui ati­dė­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio vie­na pa­grin­di­nių da­lių yra nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, įsi­ga­lio­ji­mą. S.Skver­ne­lis anks­čiau ža­dė­jo, kad šie įsta­ty­mai bus pa­tai­sy­ti iki 2017-ųjų lie­pos, kad per pus­me­tį vers­las ir gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­reng­ti bū­si­moms nau­jo­vėms. Jis yra tei­gęs, kad po pus­me­čio so­cia­li­nis mo­de­lis bus „vi­siš­kai ki­toks“.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­šo nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą.