Darbo kodeksą paveldės naujasis Seimas
Val­dan­čių­jų par­ti­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba va­kar ap­ta­rė iki Sei­mo rin­ki­mo li­ku­sius dar­bus bei pa­sta­ro­jo me­to ak­tua­li­jas. Spren­di­mas dėl svar­biau­sio klau­si­mo – pre­zi­den­tės ve­tuo­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) – li­ko ne­priim­tas.

Kaip to­liau elg­tis su pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės lie­pą Sei­mui grą­žin­tu DK pro­jek­tu, val­dan­čio­sios par­ti­jos bend­ros nuo­mo­nės ne­tu­ri. Ta­čiau links­ta­ma ma­ny­ti, kad ge­riau­sias spren­di­mas bū­tų lai­ki­nai pa­lik­ti ga­lio­ti se­ną­jį DK. Spren­di­mą dėl nau­jo­jo DK pri­im­tų jau ki­tas Sei­mas.

Prem­je­ras ir so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius va­kar po po­li­ti­nės ta­ry­bos sa­kė, kad dėl šio klau­si­mo bus ap­sisp­ręs­ta prieš pat ru­dens se­si­ją, ku­ri pra­si­dės rug­sė­jo 10 die­ną. Da­lis val­dan­čių­jų jau anks­čiau siū­lė nau­ją­jį DK pa­lik­ti ki­tam Sei­mui, o ki­ti ma­nė, kad ša­lies va­do­vės ve­to rei­kia at­mes­ti. Prem­je­ras yra ra­gi­nęs iš da­lies at­siž­velg­ti į pre­zi­den­tės siū­ly­mus ir pa­da­ry­ti dau­giau nuo­lai­dų pro­fe­si­nėms są­jun­goms.

Ne­li­ko lai­ko

A. But­ke­vi­čius va­kar pri­si­pa­ži­no, kad pri­im­ti spren­di­mą dėl nau­jo­jo DK prieš rin­ki­mus nė­ra pa­pras­ta. „Jei­gu pri­ta­ria­ma ve­to, ta­da ly­giag­re­čiai rei­kė­tų tai­sy­ti apie 37 so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie ne­bu­vo ve­tuo­ti. Ši­to­je ka­den­ci­jo­je pra­ktiš­kai ne­ga­lė­tu­me to pa­da­ry­ti“, – ži­niask­lai­dai sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Va­di­na­si, ir to­liau ga­lio­tų da­bar­ti­nis DK.

Toks va­rian­tas pri­im­ti­nas „dar­bie­čiams“. „Dar­bo par­ti­ja pa­si­sa­ko už tai, kad DK kol kas bū­tų ne­kei­čia­mas ir lik­tų ga­lio­ti da­bar­ti­nė ver­si­ja, o nau­jo­jo li­ki­mą spręs­tų ki­tas Sei­mas. To­kį mū­sų po­žiū­rį lė­mė ma­to­ma si­tua­ci­ja, kai DK ta­po po­li­ti­nės ko­vos įran­kiu, ne­krei­piant dė­me­sio į Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sus. Ma­tant to­kią pa­dė­tį, su­nku ti­kė­tis, kad bus pri­im­tas iš­min­tin­gas spren­di­mas, to­dėl šiuo me­tu bū­tų pro­tin­giau­sia iš vi­so ne­priim­ti nau­jo­jo DK“, – sa­kė DP pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas siū­lė at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to. Jis tei­gė, kad „tvar­kie­čiai“ ver­ti­na ir pa­lai­ko šios Vy­riau­sy­bės nu­veik­tą dar­bą ren­giant so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mus. „Y­ra par­eng­tas do­ku­men­tas – gal jis yra ge­ras, gal šiek tiek tu­ri trū­ku­mų, bet, ma­nau, koa­li­ci­jai rei­kia ras­ti po­li­ti­nės va­lios at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Bū­tų žings­nis pir­myn

A. But­ke­vi­čius va­kar pa­kar­to­jo, jog ne­kei­čia sa­vo po­zi­ci­jos dėl nau­jo­jo DK rei­ka­lin­gu­mo, bet su­ti­ko, kad pri­imant jį bu­vo rei­ka­lin­gas bend­ras pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, prof­są­jun­gų su­ta­ri­mas. „No­rė­jau, kad Dar­bo ko­dek­sas, toks, ko­kį Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė, bū­tų pri­im­tas. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne­klys­ta tik tie, ku­rie ne­dir­ba. Da­bar ma­to­me, kad kai ku­rie straips­niai ga­lė­jo bū­ti pa­tai­sy­ti“, – pri­pa­ži­no prem­je­ras. Pa­sak jo, bu­vo su­tar­ta, kad me­tus bū­tų ste­bi­ma, kaip vei­kia nau­ja­sis DK. Pa­ste­bė­tos klai­dos bū­tų tai­so­mos. „Šis DK bu­vo įver­tin­tas kaip di­džiu­lis žings­nis po­li­ti­nia­me ir eko­no­mi­nia­me so­cia­li­nia­me gy­ve­ni­me“, – tei­gė prem­je­ras.

Ki­to­je val­dan­čių­jų po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je pla­nuo­ja­ma svars­ty­ti biu­dže­to for­ma­vi­mo klau­si­mas, daug dė­me­sio bus ski­ria­ma su­si­ta­ri­mo su švie­ti­mo dar­buo­to­jų prof­są­jun­go­mis vyk­dy­mo, sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ge­ri­ni­mo ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo klau­si­mams.

Pri­mes­tos re­for­mos ke­lia įtam­pą

Lie­pą ve­tuo­da­ma ge­rą pus­me­tį Sei­mo svars­ty­tą DK, D. Gry­baus­kai­tė kons­ta­ta­vo, kad to­kiu įsta­ty­mu bu­vo pa­min­ti pa­žei­džia­miau­sių žmo­nių po­rei­kiai. Kad ba­lan­sas tarp darb­da­vio in­te­re­sų ir dar­buo­to­jų ap­sau­gos bū­tų at­kur­tas, pre­zi­den­tė pa­siū­lė Sei­mui tai­sy­ti 22 nuo­sta­tas iš 260 DK straips­nių.

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, toks DK di­din­tų so­cia­li­nę at­skir­tį, įtam­pą vi­suo­me­nė­je, at­ver­tų nau­jus ke­lius še­šė­li­nei eko­no­mi­kai ir ska­tin­tų emig­ra­ci­ją, užp­rog­ra­muo­tų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be. „Per prie­var­tą pri­mes­tos re­for­mos ne­vei­kia ir ke­lia ne­rei­ka­lin­gą įtam­pą vi­suo­me­nė­je“, – Sei­mui pri­mi­nė pre­zi­den­tė. Kar­tu D. Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad jos siū­ly­mai ra­di­ka­liai ne­pa­keis bū­ti­nos re­for­mos reg­la­men­tuo­jant dar­bo san­ty­kius. Esą dau­gu­ma pri­im­to DK nuo­sta­tų yra rei­ka­lin­gos ir tu­ri bū­ti kaip ga­li­ma grei­čiau įgy­ven­din­tos, nes se­na­sis DK stab­do vals­ty­bės pa­žan­gą.