Darbo grupė teigiamai įvertino J.Miliaus ataskaitą
Že­mės ūkio mi­nis­trės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tei­gia­mai įver­ti­no tei­sė­sau­gos įta­ri­mų su­lau­ku­sio Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus veik­los at­as­kai­tą. Ją ket­vir­ta­die­nį svars­tys Vy­riau­sy­bė – ji spręs, ar at­leis­ti J.Mi­lių iš par­ei­gų.

Ne­pai­sant to, kad at­as­kai­to­je pri­pa­žįs­ta­ma, jog per­nai tar­ny­ba ga­vo du pra­ne­ši­mus iš Ru­si­jos dėl Kau­no bend­ro­vės „Ju­dex“ kol­dū­nuo­se ras­tos lis­te­ri­jos, o Lie­tu­vai skir­to­je pro­duk­ci­jo­je ras­ta sal­mo­ne­lių, apie ku­rias vi­suo­me­nei ne­pra­neš­ta, at­as­kai­tos au­to­riai ra­šo, kad di­des­nių veik­los trū­ku­mų ne­bu­vo.

„A­tas­kai­to­je ne­nus­ta­ty­ta žy­mes­nių trū­ku­mų, ku­rie kel­tų įta­ri­mų ar pa­grįs­tų ne­tin­ka­mą tar­ny­bos di­rek­to­riaus ir tar­ny­bos veik­lą, to­dėl jos di­rek­to­riaus Jo­no Mi­liaus 2015–2016 me­tų sau­sio-rugp­jū­čio mė­ne­sių veik­los at­as­kai­ta ver­tin­ta tei­gia­mai“, – ra­šo­ma dar­bo gru­pės po­sė­džio pro­to­ko­le.

Dar­bo gru­pės va­do­vas že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Sau­lius Ja­ki­ma­vi­čius sa­kė ne­ko­men­tuo­sian­tis J.Mi­liaus at­as­kai­tos, kol ji ne­bus ap­tar­ta Vy­riau­sy­bė­je.

„Aš kol kas ne­no­rė­čiau ko­men­tuo­ti to da­ly­ko. At­as­kai­ta yra pa­teik­ta ver­tin­ti Vy­riau­sy­bei. Kiek ži­nau, po­sė­dis vyks ket­vir­ta­die­nį ir po Vy­riau­sy­bės ver­ti­ni­mo ga­lė­čiau ko­men­tuo­ti. Man da­bar ti­krai ne­bū­tų etiš­ka ko­men­tuo­ti“, – BNS tvir­ti­no S.Ja­ki­ma­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Kai­mo rei­ka­lų ir dar­nios plė­tros sky­riaus bei Eko­no­mi­nių pa­žei­di­mų ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­žy­mo­je nu­ro­do­ma, kad at­as­kai­to­je pa­tei­kia­ma pa­kan­ka­mai iš­sa­mui in­for­ma­ci­ja apie vi­sos tar­ny­bos veik­lą, ta­čiau la­bai ri­bo­tai in­for­muo­ja­ma apie tar­ny­bai pa­val­daus Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to dar­bą – jos tiks­lus, bū­dus, me­to­dus ir pro­ce­dū­ras, kas vi­suo­me­nė­je su­kė­lė abe­jo­nių.

„Siū­lo­ma ieš­ko­ti bū­dų di­din­ti šio ins­ti­tu­to veik­los skaid­ru­mą, pa­vyz­džiui, į val­dy­mą įtrau­kiant ki­tų vals­ty­bi­nių la­bo­ra­to­ri­jų at­sto­vus – Vi­suo­me­nės svei­ka­tos ar Hi­gie­nos ins­ti­tu­to, taip pat ne­prik­lau­so­mus moks­li­nin­kus ar moks­lo ins­ti­tu­ci­jas, so­cia­li­nius par­tne­rius“, – ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės spe­cia­lis­tų iš­va­do­je.

J.Mi­liaus at­as­kai­to­je, be ki­ta ko, pa­tei­kia­mi duo­me­nys apie šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čios Kau­no bend­ro­vės „Ju­dex“ kon­tro­lę. Nu­ro­do­ma, kad tar­ny­ba 2015 me­tais at­li­ko 9 „Ju­dex“ pa­ti­kri­ni­mus, o 2016-ai­siais – 5.

2015 me­tais ti­kri­nant „Ju­dex“ pa­gal pla­ną, nu­sta­ty­ta įvai­rių pa­tal­pų ir įran­gos hi­gie­nos pa­žei­di­mų, o ne­pla­nuo­tai ti­krin­ta, ga­vus var­to­to­jo skun­dą dėl didž­ku­ku­lių ko­ky­bės (fak­tai ne­pa­sit­vir­ti­no) ir vie­no­je pro­duk­tų par­ti­jo­je ra­dus sal­mo­ne­lių – jas užd­raus­ta ją tiek­ti į rin­ką. Apie tai vi­suo­me­nei taip pat ne­bu­vo pra­neš­ta.

Tar­ny­ba per­nai ga­vo du pra­ne­ši­mus iš Ru­si­jos dėl „Ju­dex“ kol­dū­nuo­se nu­sta­ty­tos lis­te­ri­jos – jai bu­vo nu­ro­dy­ta at­lik­ti de­zin­fek­ci­ją, su­griež­tin­ti hi­gie­nos kon­tro­lę. Be to, iš Ru­si­jos gau­ti pra­ne­ši­mai apie kol­dū­nų ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mus, įmo­nei nu­ro­dy­ta su­griež­tin­ti ža­lia­vų kon­tro­lę ir at­lik­ti pro­duk­ci­jos su­dė­ties ty­ri­mus, ra­šo J.Mi­lius.

Šie­met ti­kri­nant „Ju­dex“, nu­sta­ty­ti pa­tal­pų pa­vir­šių pa­žei­di­mi­mai, ko­ro­zi­ja, ji ne­at­li­ko sa­vi­kon­tro­lės ty­ri­mų. Du ne­pla­ni­niai „Ju­dex“ pa­ti­kri­ni­mai at­lik­ti pa­gal var­to­to­jų skun­dus dėl ga­mi­nių ko­ky­bės, ta­čiau ši in­for­ma­ci­ja ne­pa­sit­vir­ti­no.

Ga­vus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) in­for­ma­ci­ją, kaip ra­šo­ma J.Mi­liaus at­as­kai­to­je, bu­vo at­lik­ti vi­sų su­stab­dy­tų ir įmo­nės san­dė­liuo­se esan­čių pus­ga­mi­nių ty­ri­mai. Dėl sal­mo­ne­lių užd­raus­ta rea­li­zuo­ti vie­ną kol­dū­nų „Liux“ par­ti­ją, nu­sta­čius lis­te­ri­jos bak­te­ri­ją, liep­ta su­stab­dy­ti kol­dū­nų „Rus­ki­je“ par­ti­jos eks­por­tą į Ru­si­ją.

J.Mi­liaus at­as­kai­to­je taip pat pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos mais­to sau­gos tar­ny­bos, tre­čių­jų ša­lių eks­per­tų au­di­tą, tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus mais­to sau­gos ir ve­te­ri­na­ri­jos sri­ty­se, tar­ny­bos iš­tek­lių val­dy­mo re­zul­ta­tus, prie­mo­nes ir dar­bus sie­kiant ge­res­nių veik­los re­zul­ta­tų.

At­as­kai­to­je taip pat pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie STT at­lik­tos ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zės Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je iš­va­das, re­ko­men­da­ci­jas ir jų įgy­ven­di­ni­mą. Nu­ro­do­ma, kad į re­ko­men­da­ci­jas at­siž­velg­ta, o kon­kre­čias prie­mo­nes pla­nuo­ja­ma baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos..

Klau­si­mas dėl ga­li­my­bės J.Mi­liui to­liau ei­ti par­ei­gas iš­ki­lo, tei­sė­sau­gai pa­tei­kus jam įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. To­kie pa­tys įta­ri­mai par­eikš­ti ir tar­ny­bai pa­val­daus Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to Kau­no sky­riaus va­do­vui Vy­tau­tui Pa­makš­čiui, ku­ris ki­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ria­mas ėmęs ky­šius už tai, kad klas­to­tų įmo­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ra­gi­na J.Mi­lių trauk­tis iš par­ei­gų, ta­čiau nuo 2010 me­tų tar­ny­bai va­do­vau­jan­tis par­ei­gū­nas tei­gia to da­ry­ti ne­ke­ti­nan­tis.