Darbingos paauglių atostogos
Jau­nuo­liai iki 18 me­tų kas­met ro­do vis dau­giau en­tu­ziaz­mo per va­sa­ros at­os­to­gas už­si­dirb­ti pi­ni­gų, ta­čiau lais­vų dar­bo vie­tų ne­pil­na­me­čiams yra ge­ro­kai ma­žiau nei no­rin­čių­jų dirb­ti. Štai per­nai, Kau­no te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, va­sa­rą sėk­min­gai įsi­dar­bi­no tik apie 15 proc. no­rin­čių dirb­ti ne­pil­na­me­čių.

Nau­jau­si Lie­tu­vos dar­bo bir­žos (LDB) duo­me­nys taip pat kol kas ne­džiu­gi­na: nuo šių me­tų pra­džios iki ge­gu­žės vi­du­rio iš 50 įre­gis­truo­tų dar­bo ieš­kan­čių ne­pil­na­me­čių bu­vo įdar­bin­tas vos vie­nas. O Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja (VDI) in­for­ma­vo, kad šie­met gau­ti tik ke­tu­ri pra­ne­ši­mai apie įdar­bin­tus vai­kus nuo 14 iki 16 me­tų.

Tie­sa, me­tas dar anks­ty­vas - ab­so­liu­ti dau­gu­ma vai­kų įsi­dar­bi­na va­sa­rą. Iš per­nai VDI už­re­gis­truo­tų 259 vai­kų vos 10 dir­bo per moks­lo me­tus. Ak­ty­viau ieš­ko­ti dar­bo mo­ki­niai pra­de­da ge­gu­žės pa­bai­go­je ir bir­že­lio pra­džio­je. Tuo pa­čiu me­tu pa­jun­ta­mas ir darb­da­vių su­ju­di­mas.

Įdar­bin­ti vengia

„Darb­da­viai ne­no­riai įdar­bi­na 14-16 me­tų jau­nuo­lius dėl tei­si­nių niuan­sų: rei­kia tė­vų ar glo­bė­jų su­ti­ki­mo, me­di­kų pa­žy­mos. Ne­pil­na­me­čiams lei­džia­ma dirb­ti ne vi­sus dar­bus, jiems tu­ri bū­ti su­tei­kia­ma dau­giau per­trau­kė­lių“, - ga­na men­ko vai­kų įdar­bi­ni­mo prie­žas­tis aiš­ki­no LDB Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mil­da Jan­kaus­kie­nė. Pa­pil­do­mi sau­gik­liai tai­ko­mi ir vy­res­niems ne­pil­na­me­čiams. Nors jau­nuo­liai nuo 16 iki 18 me­tų įdar­bi­na­mi įpras­ta tvar­ka, esa­ma ir ap­ri­bo­ji­mų dėl dar­bo po­bū­džio bei lai­ko. To­dėl darb­da­viai no­riau įdar­bi­na pil­na­me­čius - ak­ty­vius ir mo­ty­vuo­tus jau­nuo­lius. Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, si­tua­ci­ja pa­si­keis­tų tik tuo­met, jei darb­da­viai už įdar­bin­tus ne­pil­na­me­čius gau­tų pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą ar su­bsi­di­jas.

Mo­ki­niams darb­da­viai daž­niau­siai siū­lo ter­mi­nuo­tus ir pa­gal­bi­nius dar­bus, ku­rie vy­res­niems žmo­nėms yra ma­žiau pa­trauk­lūs. Dar­buo­to­jai iki 18 me­tų dau­giau­sia dar­bo ran­da pa­slau­gų ir že­mės ūkio sek­to­riuo­se: jie dir­ba pa­gal­bi­niais dar­bi­nin­kais, pa­kuo­to­jais, da­li­ja skra­ju­tes, at­lie­ka apk­lau­sas, rek­la­muo­ja nuo­lai­dų kor­te­les ar siū­lo par­agau­ti tam ti­krų mais­to pro­duk­tų, pri­žiū­ri ap­lin­ką, ra­vi gė­ly­nus bei ren­ka uo­gas.

In­ter­ne­ti­nės per­so­na­lo at­ran­kos kom­pa­ni­jos „CV-On­li­ne“ mar­ke­tin­go va­do­vė Ri­ta Ka­ra­vai­tie­nė taip pat pa­žy­mi, kad dėl rei­ka­la­vi­mų, tai­ko­mų įdar­bi­nant ne­pil­na­me­čius, darb­da­viai ven­gia to­kių kan­di­da­tų į lais­vas dar­bo vie­tas. Vis dėl­to tam ti­kri se­zo­ni­niai dar­bai, pa­vyz­džiui, pre­ky­ba le­dais ar aki­niais nuo sau­lės, be­maž ne­iš­ven­gia­mai pri­trau­kia jau­nų dar­buo­to­jų, ir darb­da­viai tam ne­sip­rie­ši­na.

“Se­zo­ni­niams dar­bams įdar­bin­ti ne­pil­na­me­čius yra par­an­ku: jau­ni žmo­nės grei­tai dir­ba, yra im­lūs. At­lik­da­mi ga­my­bi­nes ope­ra­ci­jas, ku­rios, ži­no­ma, yra pa­pras­tos ir ne­pa­vo­jin­gos, jau­ni­mas grei­čiau pri­si­tai­ko, jo tem­pai itin grei­ti. O ir nė­ra di­de­li at­ly­gi­ni­mo, są­ly­gų rei­ka­la­vi­mai – ne­pil­na­me­čiai kan­di­da­tai, ieš­kan­tys dar­bo, su­vo­kia sa­vo am­žių ir per­ne­lyg daug ne­rei­ka­lau­ja”, - pra­na­šu­mus dės­tė R. Ka­ra­vai­tie­nė. Anot jos, jau­ni­mą ten­ki­na ne­di­de­lis at­ly­gi­ni­mas, to­dėl jis daž­niau­siai svy­ruo­ja, bet ne­vir­ši­ja mi­ni­ma­laus mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo.

Mo­ty­vuo­ja esa­mus darbuotojus

Tie­sa, Kau­no te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos at­sto­vai pa­brė­žia, kad įmo­nių dar­bo pa­siū­ly­mai moks­lei­viams grin­džia­mi so­cia­li­ne at­sa­ko­my­be, o ne no­ru gau­ti pi­gios dar­bo jė­gos. Mat moks­lei­viams mo­ka­mas ne ma­žes­nis nei mi­ni­ma­lus at­ly­gis. „Y­ra ži­no­ma, jog kai ku­rie maž­me­ni­nės pre­ky­bos cen­trai va­sa­rą įdar­bi­na sa­vo dar­buo­to­jų vai­kus, taip par­ody­da­mi sa­vo so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę“, - pa­žy­mė­jo ir LDB at­sto­vė M. Jan­kaus­kie­nė.

Bū­tent to­kią mo­ty­va­ci­nę prie­mo­nę esa­miems dar­buo­to­jams tai­ko įmo­nė „U­te­nos pre­ky­ba“. Įmo­nės Per­so­na­lo or­ga­ni­za­ci­nio sky­riaus vir­ši­nin­kė Sta­sė Ma­čiu­lie­nė LŽ pa­sa­ko­jo, kad va­sa­ros lai­ko­tar­piui įdar­bi­na­ma apie 40 vai­kų. Daž­niau­siai jie dar­buo­ja­si par­duo­tu­vių sa­lė­se, į len­ty­nas dė­lio­ja pre­kes: li­mo­na­dą, vais­van­de­nius, le­dus.

„Aiš­ku, po­pie­riz­mo įdar­bi­nant vai­kus yra daug. At­ro­do, at­ei­na dirb­ti su­au­gę vai­ki­nai, ta­čiau jiems tai­ko­mi įvai­riau­si ap­ri­bo­ji­mai. Pa­vyz­džiui, sa­vait­ga­lis jiems tu­ri bū­ti lais­vas – ne­ga­li­me skir­ti lais­va­die­nių sa­vai­tės vi­du­ry­je. Ki­ta ver­tus, kaip vai­kai iš­moks dirb­ti, jei ne­duo­si­me jiems dar­bo? Vai­kų no­ras dirb­ti di­džiu­lis - jau ko­vo ir ba­lan­džio mė­ne­siais jie at­ei­na pas mus tar­tis dėl są­ly­gų. Kai ku­rie va­sa­ro­mis dir­ba jau 2-3 me­tus iš ei­lės ir net pra­dė­ję stu­di­juo­ti“, - aiš­ki­no S. Ma­čiu­lie­nė.

Svar­bu ras­ti poziciją

Kau­ne įsi­kū­ru­sios in­di­vi­dua­lios įmo­nės, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus “Lai­vė” va­do­vė Ne­rin­ga Gri­šo­nai­tė-Li­pei­kie­nė LŽ sa­kė ne­ma­tan­ti prob­le­mų dėl for­ma­lu­mų ir ap­ri­bo­ji­mų įdar­bi­nant ne­pil­na­me­čius. Esą su­de­rin­ti dar­bo gra­fi­kus ne­su­dė­tin­ga, o tė­vų su­ti­ki­mą ir gy­dy­to­jo pa­žy­mą vai­kas tu­ri pa­teik­ti pats. Tad darb­da­vių pa­sy­vu­mą įdar­bi­nant ne­pil­na­me­čius įmo­nės va­do­vė vei­kiau aiš­ki­no tin­ka­mų vie­tų sty­giu­mi. “Gal­būt darb­da­vys tie­siog ne­ma­to po­zi­ci­jos, ku­rią vai­kas ga­lė­tų užim­ti ir tuo įmo­nei duo­tų nau­dos. Nes jei ma­ty­tų, ne­bi­jo­tų jo­kių for­ma­lu­mų. Jų ti­krai nė­ra daug”, - įsi­ti­ki­nu­si pa­šne­ko­vė.

Anot jos, įmo­nė ne­ieš­ko iš­skir­ti­nai ne­pil­na­me­čių dar­buo­to­jų, ta­čiau ma­ty­da­mi tin­ka­mą šios am­žiaus gru­pės kan­di­da­tą, jo ne­ven­gia. Pa­vyz­džiui, įmo­nei pra­dė­jus ieš­ko­ti žmo­gaus, ga­lin­čio po­rą va­lan­dų per die­ną skir­ti so­cia­li­nių tink­lų prie­žiū­rai, į šias par­ei­gas kan­di­da­ta­vęs vai­kas pa­si­ro­dė esąs tin­ka­miau­sias dar­buo­to­jas. “Mums, čia dir­ban­tiems su­au­gu­sie­siems, ne­la­bai lie­ka lai­ko to­kiems dar­bams. Be to, vai­kai šio­je sri­ty­je ap­len­kia bet ku­rį su­au­gu­sį­jį. Ma­ža to, ne­pil­na­me­čiui tai - ir dar­bas, ir pra­mo­ga”, - pa­žy­mė­jo N. Gri­šo­nai­tė-Li­pei­kie­nė. Va­do­vė taip pat tei­gia, kad vai­kai ir pa­aug­liai įmo­nė­je mo­ko­si dirb­ti ir su­au­gu­sių­jų dar­bus. “Ži­no­ma, ne­ri­zi­kuo­ja­me klien­tų sau­gu­mu ir pi­ni­gais - vai­kams pa­ti­ki­me pa­pras­tes­nius dar­bus, pa­vyz­džiui, duo­me­nų su­ve­di­mą į sis­te­mą”, - sa­kė ji.

Pa­šne­ko­vė taip pat pa­brė­žia, kad vai­kai įmo­nė­je dir­ba ne tik va­sa­rą, bet ir per moks­lo me­tus. Nors jų dar­bo lai­kas bū­na trum­pes­nis nei su­au­gu­sių­jų, ga­li­my­bė dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du esą pra­ple­čia vai­kų ga­li­my­bes. “Šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia vai­kams dirb­ti dau­giau nei anks­čiau”, - tvir­ti­no įmo­nės va­do­vė.

Pra­len­kia suaugusiuosius

“Vai­kai ati­des­ni, jie vis­ką ste­bi, į vis­ką gi­li­na­si. Mes, su­au­gu­sie­ji, daug ką pra­lei­džia­me pro akis”, - jau­nų dar­buo­to­jų pra­na­šu­mus var­di­jo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus “Lai­vė” va­do­vė. Ji ti­ki­na, kad ne­su­si­du­ria su jau­nuo­lių ap­lai­du­mu dar­be - vai­kai dir­ba no­riai ir į dar­bą vi­sa­da at­ei­na šyp­so­da­mie­si.

Tie­sa, „CV-On­li­ne“ mar­ke­tin­go va­do­vė R. Ka­ra­vai­tie­nė pri­pa­žįs­ta, kad pa­si­tai­ko ir at­ve­jų, kai darb­da­viai pa­sis­kun­džia dėl ne­pil­na­me­čių dar­bo. Pa­vyz­džiui, jau­nam žmo­gui net ne­šau­na į gal­vą pra­neš­ti darb­da­viui, kad vė­luos į dar­bą. Yra pa­si­tai­kę, kai po sa­vait­ga­lio jau­nas dar­buo­to­jas il­go­kai ne­pa­si­ro­dė dar­be. “A­tro­do, tai to­kie pa­pras­ti da­ly­kai, ta­čiau jau­nas žmo­gus kar­tais ne­sup­ran­ta, kad yra par­ei­gos, at­sa­ko­my­bė, nu­sta­ty­ta tvar­ka. Darb­da­viai daž­niau­siai tai “nu­ra­šo” kaip jau­nat­viš­ką ne­rū­pes­tin­gu­mą. Ir at­ei­ty­je ne­pil­na­me­čius vis tiek sam­do”, - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Pa­pra­šy­ta įver­tin­ti, kaip kei­čia­si ne­pil­na­me­čių įdar­bi­ni­mo ten­den­ci­jos, R. Ka­ra­vai­tie­nė sa­ko pa­ste­bė­ju­si, kad jau­ni žmo­nės tam­pa sa­va­ran­kiš­kes­ni. Jie ak­ty­viau ku­ria sau dar­bo vie­tas – dir­ba dar­bus, ne­rei­ka­lau­jan­čius įsi­dar­bin­ti įmo­nė­se, pa­vyz­džiui, ren­ka srai­ges.

Dar­buo­to­jų pa­ieš­kos įsibėgės

LDB duo­me­ni­mis, kai ku­rių ša­lies aps­kri­čių Jau­ni­mo dar­bo cen­trai (JDC) jau fik­suo­ja pir­mą­sias lais­vas dar­bo vie­tas mo­ki­niams bei darb­da­vių iš­reikš­tą po­rei­kį va­sa­rą sam­dy­ti to­kius dar­buo­to­jus. Štai Klai­pė­dos JDC at­lik­ta apk­lau­sa ro­do, kad aš­tuo­nios Klai­pė­dos, Pa­lan­gos ir Ne­rin­gos mies­tų įmo­nės va­sa­rai įdar­bin­tų be­veik 60 mo­ki­nių. Apie jau­nų dar­buo­to­jų po­rei­kį pra­ne­ša pa­slau­gų ir ap­tar­na­vi­mo sek­to­riuo­se vei­kian­čios įmo­nės. Tie­sa, re­gis­truo­ti lais­vų dar­bo vie­tų jos dar ne­sku­ba – lau­kia tu­riz­mui pa­lan­kes­nių orų. Kol kas yra tik pa­vie­niai siū­ly­mai mo­ki­niams - par­da­vi­nė­ti le­dus, pre­kiau­ti ke­pi­niais.

Ge­gu­žės vi­du­ry­je LDB fik­sa­vo 35 ne­pil­na­me­čiams siū­lo­mas lais­vas dar­bo vie­tas. Dau­giau­sia - 15 - dar­bo vie­tų uo­gų sky­nė­jams pa­siū­ly­ta Kau­no ra­jo­ne. Ki­tuo­se mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se jau yra pa­vie­nių pa­siū­ly­mų pa­gal­bi­niams dar­bi­nin­kams sta­ty­bo­se, apk­lau­sų at­li­kė­jams, le­dų par­da­vė­jams, dar­bi­nin­kams pa­ukš­čių gau­dy­mo bri­ga­do­je.

VDI gau­tų pra­ne­ši­mų apie už­re­gis­truo­tus dir­ban­čius vai­kus (nuo 14 iki 16 me­tų)

Me­tai Už­re­gis­truo­ta vaikų

2014 259

2013 199

2012 247

2011 208

Šal­ti­nis: Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos inf.

. . .

Vai­kų iki 16 me­tų įdarbinimas

No­rin­tiems įsi­dar­bin­ti as­me­nims nuo 14 iki 16 me­tų rei­kia vie­no iš tė­vų ar ki­to at­sto­vo pa­gal įsta­ty­mą raš­tiš­ko su­ti­ki­mo bei gy­dy­to­jo lei­di­mo su iš­va­da apie svei­ka­tą ir tin­ka­mu­mą dirb­ti kon­kre­čius dar­bus. Dir­bant moks­lo me­tų lai­ku darb­da­viui rei­kia pa­teik­ti ir mo­kyk­los, ku­rio­je vai­kas mo­ko­si, raš­tiš­ką su­ti­ki­mą.

Vai­kams ga­li­ma dirb­ti tik to­kius dar­bus, ku­rie ne­kenk­tų jo sau­gai, svei­ka­tai, vys­ty­mui­si - leng­vus dar­bus kul­tū­ros, me­no, spor­to, rek­la­mos, pre­ky­bos, ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo, pa­slau­gų, in­for­ma­ci­jos ir ry­šių, fi­nan­si­nė­je ir drau­di­mo, ad­mi­nis­tra­ci­nė­je ir ap­tar­na­vi­mo, na­mų ūkio, že­mės ūkio sri­ty­se. Jie taip pat ne­tu­ri truk­dy­ti lan­ky­ti mo­kyk­los.

Ke­tu­rio­lik­me­čiai ga­li dirb­ti iki 2 va­lan­dų per die­ną ir 12 va­lan­dų per sa­vai­tę moks­lo me­tų lai­ku, ta­čiau ne ta­da, kai mo­kyk­lo­je vyks­ta pa­mo­kos, ar­ba 7 va­lan­das per die­ną ir 35 va­lan­das per sa­vai­tę, kai dir­ba­ma ne ma­žiau kaip sa­vai­tę ne moks­lo me­tų lai­ku. Pen­kio­lik­me­čiams šis dar­bo lai­kas ga­li bū­ti pa­il­gin­tas iki 8 va­lan­dų per die­ną ir 40 va­lan­dų per sa­vai­tę. Pa­žy­mė­ti­na, kad vai­kams drau­džia­ma dirb­ti ry­tais nuo 6 iki 7 va­lan­dos prieš pa­mo­kas, taip pat va­ka­rais nuo 20 va­lan­dos.

As­me­nys nuo 14 iki 16 me­tų per par­ą tu­ri ne­per­trau­kia­mai il­sė­tis ne trum­piau kaip 14 va­lan­dų pa­ei­liui. Šis poil­sis tu­ri bū­ti nuo 22 va­lan­dos va­ka­ro iki 6 va­lan­dos ry­to. Kai dar­bo die­nos truk­mė yra il­ges­nė kaip 4 va­lan­dos, as­me­niui pri­va­lo­ma su­teik­ti dar ma­žiau­siai 30 mi­nu­čių pa­pil­do­mą per­trau­ką dar­bo me­tu. Ji įskai­to­ma į dar­bo lai­ką. Šiems as­me­nims tu­ri bū­ti skir­tos ne ma­žiau kaip dvi poil­sio die­nos per sa­vai­tę.

. . .

Še­šio­lik­me­čių ir vy­res­nių vai­kų įdarbinimas

No­rin­tys dirb­ti pa­aug­liai nuo 16 iki 18 me­tų įdar­bi­na­mi bend­ra tvar­ka. Nors tė­vų lei­di­mas dar­bi­nan­tis to­kio am­žiaus as­me­niui ne­rei­ka­lin­gas, gy­dy­to­jo pa­žy­ma yra bū­ti­na. Dir­bant moks­lo me­tų lai­ku mo­kyk­los, ku­ria­me pa­aug­lys mo­ko­si, raš­tiš­ko su­ti­ki­mo ne­rei­kia.

16-18 me­tų as­me­nys ga­li dirb­ti ne dau­giau kaip 8 va­lan­das per par­ą kar­tu su kas­die­ni­ne pa­mo­kų truk­me ir ne dau­giau kaip 40 va­lan­dų per sa­vai­tę kar­tu su pa­mo­kų truk­me per sa­vai­tę. Dar­bas pa­aug­liams tu­ri pra­si­dė­ti ne anks­čiau kaip 6 va­lan­dą ir baig­tis ne vė­liau kaip 22 va­lan­dą.

As­me­nys nuo 16 iki 18 me­tų per par­ą tu­ri ne­per­trau­kia­mai il­sė­tis ne trum­piau kaip 12 va­lan­dų pa­ei­liui. Šis poil­sis tu­ri bū­ti nuo 22 va­lan­dos va­ka­ro iki 6 va­lan­dos ry­to. Kai dar­bo die­nos truk­mė yra il­ges­nė kaip 4 va­lan­dos, as­me­niui pri­va­lo­ma su­teik­ti dar ma­žiau­siai 30 mi­nu­čių pa­pil­do­mą per­trau­ką dar­bo me­tu. Ji įskai­to­ma į dar­bo lai­ką. Šiems as­me­nims tu­ri bū­ti skir­tos ne ma­žiau kaip dvi poil­sio die­nos per sa­vai­tę.

. . .

Ki­ti ap­ri­bo­ji­mai

As­me­nims iki 18 me­tų drau­džia­ma skir­ti virš­va­lan­di­nius dar­bus ar dar­bus nak­tį, siųs­ti juos į ko­man­di­ruo­tes, pa­skir­ti bu­dė­ti įmo­nė­je ar na­muo­se. Su šiais as­me­ni­mis ne­ga­li bū­ti su­da­ry­ta vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­tis. Poil­sio ir šven­čių die­no­mis šie as­me­nys ga­li bū­ti ski­ria­mi dirb­ti tik jiems su­ti­kus, jie taip pat ga­li par­ei­ka­lau­ti dirb­ti ne vi­są dar­bo lai­ką. Jau­niems dar­buo­to­jams su­teik­ta tei­sė pa­si­rink­ti kas­me­ti­nių at­os­to­gų lai­ką, ta­čiau ja ga­li pa­si­nau­do­ti ne anks­čiau kaip po pu­sės me­tų dar­bo įmo­nė­je. Kas­me­ti­nių at­os­to­gų truk­mė – 35 ka­len­do­ri­nės die­nos. Šiems as­me­nims tu­ri bū­ti su­tei­kia­ma ne ma­žiau kaip 14 ka­len­do­ri­nių die­nų iš ei­lės kas­me­ti­nių at­os­to­gų ar­ba ne­mo­ka­mų at­os­to­gų per mo­ki­nių va­sa­ros at­os­to­gas, jei jie dir­ba per vi­sas tų me­tų mo­ki­nių va­sa­ros at­os­to­gas.

As­me­nims iki 18 me­tų nė­ra tai­ko­ma nuo­sta­ta dėl darb­da­vio ga­li­my­bės iš­ban­dy­ti dar­buo­to­ją, ar šis tin­ka­mas siū­lo­mam dar­bui.