Darbdaviai siūlo 20 dienų atostogas, profsąjungos nori 22-jų
Nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų svars­ty­mą tę­sian­ti Tri­ša­lė ta­ry­ba an­tra­die­nį su­ta­rė dėl dar­bo lai­ko reg­la­men­ta­vi­mo klau­si­mų, ta­čiau ta­ry­bos na­riams ne­pa­vy­ko su­tar­ti dėl at­os­to­gų il­gu­mo.

„Ma­nau, kad tu­rė­tu­me su­spė­ti iki ko­vo pra­džios iš­nag­ri­nė­ti Dar­bo ko­dek­są, o dis­ku­si­jos tarp na­rių vyks­ta ga­na ra­miai“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­trė Eg­lė Ra­di­šaus­kie­nė.

Anot jos, Tri­ša­lė ta­ry­ba an­tra­die­nį su­ta­rė dėl dar­bo lai­ko re­ži­mų, kai dir­ban­tiems pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko aps­kai­tą bū­tų tai­ko­mas tri­jų mė­ne­sių aps­kai­ti­nis lai­ko­tar­pis, o vi­siems ki­tiems – vie­no mė­ne­sio aps­kai­ti­nis lai­ko­tar­pis. Pir­muo­ju at­ve­ju mak­si­ma­lus dar­bo lai­kas per sa­vai­tę, įskai­tant virš­va­lan­džius, ne­ga­lės vir­šy­ti 48 va­lan­dų, o an­truo­ju at­ve­ju – 60 va­lan­dų per sa­vai­tę.

Vis dėl­to E.Ra­di­šaus­kie­nė tei­gė, kad Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­bu­vo spė­ta pri­im­ti spren­di­mų dėl kas­me­ti­nių at­os­to­gų il­gu­mo – šis klau­si­mas bus svars­to­mas vė­les­niuo­se po­sė­džiuo­se.

„Po­sė­dy­je ne­spė­jo­me su­si­tar­ti dėl at­os­to­gų il­gu­mo. Darb­da­viai siū­lo 20 die­nų il­gu­mo at­os­to­gas per me­tus, o pro­fe­si­nės są­jun­gos no­ri 22 die­nų. Šį klau­si­mą mes nag­ri­nė­si­me vė­liau, o at­ei­nan­čia­me po­sė­dy­je va­sa­rio 7 die­ną svars­ty­si­me Dar­bo ko­dek­so klau­si­mus, su­si­ju­sius su dar­bo ta­ry­bos ir pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis“, – tvir­ti­no E.Ra­di­šaus­kie­nė.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, jog Tri­ša­lė ta­ry­ba taip pat bu­vo pri­tar­ta pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės siū­ly­mams as­me­nims, įsi­vai­ki­nan­tiems vai­kus, su­teik­ti tei­sę į tė­vys­tės ir vai­ko prie­žiū­ros at­os­to­gas.

Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nas Ar­laus­kas BNS tei­gė, jog pa­siū­ly­mas per me­tus dar­buo­to­jams skir­ti 22 die­nas at­os­to­gų nė­ra ar­gu­men­tuo­tas, to­dėl darb­da­viai ne­ke­ti­na šio­je vie­to­je nu­si­leis­ti.

„Mes ne­ma­to­me sva­rių ar­gu­men­tų, ko­dėl at­os­to­gos tu­rė­tų bū­ti 22 die­nų il­gu­mo. Jei­gu ne­pa­vyks su­si­tar­ti dėl to, kad at­os­to­gos bū­tų 20 die­nų il­gu­mo, tai šį klau­si­mą pa­lik­si­me Sei­mui, ku­ris nu­spręs, ko­kio il­gu­mo tu­ri bū­ti at­os­to­gos“, – kal­bė­jo D.Ar­laus­kas.

Sa­vo ruo­žtu Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas BNS tei­gė, kad 22 die­nų il­gu­mo at­os­to­gos yra ge­ras spren­di­mas.

„Darb­da­viai lai­ko­si 20 dar­bo die­nų. Mes pri­ta­ria­me 22 die­noms. Ne­aiš­ku, koks bus pri­im­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas. 22 die­nų il­gu­mas yra ob­jek­ty­vu. Jei­gu darb­da­viams ar­gu­men­tų bus ma­žai, tai pa­lik­si­me šį klau­si­mą Sei­mui, kad jis nu­spręs­tų kaip ar­bi­tras“, – tei­gė A.Čer­niaus­kas.

Sau­sio pra­džio­je po su­si­ti­ki­mo su Tri­ša­lės ta­ry­bos at­sto­vais prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė ti­kin­tis, jog dis­ku­si­jos dėl gin­čy­ti­nų Dar­bo ko­dek­so straips­nių bus baig­tos iki Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džios ko­vo 10-ąją, kad jo­je ko­dek­sas bū­tų pri­im­tas ir lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­tų.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pus­me­čiui ati­dė­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio vie­na pa­grin­di­nių da­lių yra nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, įsi­ga­lio­ji­mą. S.Skver­ne­lis anks­čiau ža­dė­jo, kad šie įsta­ty­mai bus pa­tai­sy­ti iki 2017-ųjų lie­pos, kad per pus­me­tį vers­las ir gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­reng­ti bū­si­moms nau­jo­vėms. Jis yra tei­gęs, kad po pus­me­čio so­cia­li­nis mo­de­lis bus „vi­siš­kai kitoks“