Darbdaviai ragins darbuotojus sportuoti
Po at­os­to­gų į dar­bą grį­šian­tys Sei­mo na­riai ko­mi­te­tuo­se svars­tys, ar darb­da­viams, no­rin­tiems pa­le­pin­ti sa­vo dar­buo­to­jus ne­mo­ka­mais na­rys­tės spor­to klu­buo­se abo­ne­men­tais, rei­kė­tų su­teik­ti mo­kes­čių leng­va­tas. Pir­mą­jį bar­je­rą tai nu­ma­tan­čio įsta­ty­mo pro­jek­tas jau įvei­kė – po­li­ti­kai už jį pa­si­sa­kė vien­bal­siai.

Sei­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sai, ku­ria siū­lo­ma nuo 2017 me­tų įtei­sin­ti mo­kes­čio leng­va­tą darb­da­viams, ska­ti­nan­tiems dar­buo­to­jus rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, – iš­lai­dos, skir­tos dar­buo­to­jų abo­ne­men­tams į spor­to ar svei­ka­tin­gu­mo klu­bus, ne­bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mos. „Kuo svei­kes­ni bus žmo­nės, tuo ma­žiau lė­šų vals­ty­bei rei­kės iš­leis­ti jų gy­dy­mui“, – sa­kė vie­nas pa­tai­sos au­to­rių Do­mas Pe­tru­lis. Jei­gu Sei­mas ją pri­im­tų, to­kios pa­ja­mos ne­ga­lė­tų su­da­ry­ti dau­giau kaip 25 proc. dar­bo už­mo­kes­čio fon­do.

Ma­žai sportuojančiųjų

Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to (LSU) at­sto­vai kas ke­le­rius me­tus at­lie­ka gy­ven­to­jų apk­lau­sas ir pa­gal jas spren­džia­ma, kaip ša­ly­je kin­ta spor­tuo­jan­čių žmo­nių skai­čius. Pa­sta­rų­jų me­tų duo­me­nys by­lo­ja, kad kar­tą per me­tus bent vie­na­me iš spor­to ren­gi­nių da­ly­vau­ja kas de­šim­tas lie­tu­vis.

„Ta­čiau ši sta­tis­ti­ka ne­ats­pin­di rea­lios si­tua­ci­jos. Įpras­ta, kad re­gu­lia­riai be­si­mankš­ti­nan­čių­jų skai­čius nu­sta­to­mas pa­gal tai, kiek žmo­nių (pro­cen­tais) yra įsi­gi­ję na­rys­tės spor­to klu­buo­se abo­ne­men­tus“, – sa­kė LSU kanc­le­ris Min­dau­gas Bal­čiū­nas. Nors duo­me­nys kas mė­ne­sį šiek tiek kei­čia­si, anot jo, aki­vaiz­du, jog Lie­tu­vo­je į spor­to klu­bus ei­na vos šiek tiek dau­giau kaip 2 proc. gy­ven­to­jų. Tuo me­tu Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis sie­kia 12 pro­cen­tų. Ge­riau­siais ro­dik­liais ga­li pa­si­gir­ti Nor­ve­gi­ja – čia net 35 proc. žmo­nių yra spor­to klu­bų na­riai. To­kį re­zul­ta­tą, M. Bal­čiū­no įsi­ti­ki­ni­mu, le­mia iš­skir­ti­nis vals­ty­bės po­žiū­ris į gy­ven­to­jų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą.

51 proc. mū­sų ša­lies spor­to klu­bus lan­kan­čių res­pon­den­tų tei­gė, jog daž­niau­siai spor­tuo­ja nuo vie­no iki tri­jų kar­tų per sa­vai­tę. Dau­giau kaip treč­da­lis jų (35 proc.) į spor­to klu­bus ei­na 3–5 sy­kius per sa­vai­tę, o 8 proc. – kas­dien. Iš­vis ne­si­lan­kan­tie­ji (42 proc.) tvir­ti­no, kad spor­to klu­bai „y­ra ne jiems“. Dar 17 proc. ne­spor­tuo­jan­čių žmo­nių ti­ki­no „ran­dan­tys įdo­mes­nių už­siė­mi­mų“, o 16 proc. res­pon­den­tų nuo 45 me­tų sa­kė esan­tys per se­ni mankš­tin­tis spor­to klu­buo­se.

Tarp­tau­ti­nės svei­ka­tos ir spor­to klu­bų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, vi­so­je Eu­ro­po­je 48 tūkst. spor­to klu­bų tu­ri net 44 mln. na­rių. „Ak­ty­vus lais­va­lai­kis spor­tuo­jant dau­ge­lio vals­ty­bių ska­ti­na­mas dėl žmo­nių svei­ka­tos būk­lės pre­ven­ci­jos“, – pa­brė­žė M. Bal­čiū­nas. Eu­ro­po­je net 52 proc. gy­ven­to­jų tu­ri ants­vo­rio, 17 proc. yra nu­tu­kę. Lie­tu­vo­je šis ro­dik­lis sie­kia 19,7 pro­cen­to. Pa­gal jį mū­sų ša­lis len­kia ir Lat­vi­ją, ir Es­ti­ją – čia su šia prob­le­ma su­si­du­ria apie 17 proc. žmo­nių.

No­ri keis­ti požiūrį

Kaip par­odė gre­ta LSU įsi­kū­ru­sio SIL spor­to cen­tro dar­buo­to­jų at­lik­ta apk­lau­sa, Lie­tu­vo­je ga­na ma­žai gy­ven­to­jų ei­na į spor­to klu­bus dar ir to­dėl, kad ma­no, jog ten ren­ka­si tik kul­tū­ris­tai, nes spor­to klu­bų vers­lą mū­sų ša­ly­je pra­dė­jo bū­tent jie. Maž­daug penk­ta­da­lis at­sa­kiu­sių­jų į klau­si­mus ti­ki­no ne­no­rin­tys mo­kė­ti už tre­ni­ruo­čių pla­no par­en­gi­mą, nors ne­si­jau­čia ži­nan­tys, kaip tai­syk­lin­gai at­lik­ti vie­ną ar ki­tą pra­ti­mą.

Lie­tu­vos svei­ka­tin­gu­mo klu­bų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Au­ri­mas Ma­čiu­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, kad iki 2007-ųjų ša­ly­je ga­lio­jo įsta­ty­mas, su­tei­kian­tis įmo­nėms ga­li­my­bę sa­vo dar­buo­to­jams nu­pirk­ti spor­to klu­bų abo­ne­men­tus, o pa­tir­tas iš­lai­das įtrauk­ti į ne­ap­mo­kes­ti­na­mą ei­lu­tę. Ta­čiau pra­si­dė­jus kri­zei darb­da­vio nu­pirk­tas abo­ne­men­tas bu­vo pri­ly­gin­tas dar­buo­to­jo pa­ja­moms na­tū­ra. „Jei na­rys­tė klu­be kai­nuo­tų 100 eu­rų, ji darb­da­viui, su­mo­kė­jus mo­kes­čius, at­siei­tų 160 eu­rų, – pa­sa­ko­jo A. Ma­čiu­kas. – Esant to­kiai tvar­kai vers­li­nin­kai nu­spren­dė ne­be­pirk­ti spor­to klu­bų pa­slau­gų abo­ne­men­tų.“ Jo ži­nio­mis, po 2007-ųjų dar­buo­to­jų spor­ta­vi­mas įmo­nių ini­cia­ty­va su­ma­žė­jo net 80 pro­cen­tų.

„Šį­met iš­kė­lė­me ini­cia­ty­vą at­kur­ti bu­vu­sią tvar­ką, ir kol kas Sei­mo na­riai pa­lai­ko įsta­ty­mo pro­jek­tą“, – džiau­gė­si Lie­tu­vos svei­ka­tin­gu­mo klu­bų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas.

Ti­ki­si tei­gia­mo re­zul­ta­to

Par­la­men­ta­ras D. Pe­tru­lis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad įsta­ty­mas, su­tei­kian­tis įmo­nėms pri­vi­le­gi­jų, tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas. „Juk vie­nu do­ku­men­tu ga­li­me nu­šau­ti du zui­kius – su­da­ry­ti ga­li­my­bę dar­buo­to­jams spor­tuo­ti darb­da­vio lė­šo­mis ir pa­ska­tin­ti įmo­nes rū­pin­tis dar­buo­to­jų svei­ka­ta bei ge­ro­ve“, – sa­kė po­li­ti­kas. Sei­mo na­rys įsi­ti­ki­nęs, kad pi­ni­gai, iš­leis­ti gy­ven­to­jų fi­zi­niam ak­ty­vu­mui ska­tin­ti, su­grįš per ki­tus mo­kes­čius – di­dės spor­to klu­bų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, juo­se dau­gės dar­bo vie­tų, taip pat ma­žės ei­lės pas gy­dy­to­jus.

D. Pe­tru­lis su­ti­ko, kad su­skai­čiuo­ti rea­lią nau­dą vals­ty­bei su­nku, ta­čiau įvai­rio­se dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vę ir ne kar­tą spor­to fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mus nag­ri­nė­ję eks­per­tai tei­gė, jog eu­ras, in­ves­tuo­tas į šią sri­tį, at­si­per­ka de­šim­te­rio­pai. „2017-ie­ji Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti Spor­to me­tais, tad par­eng­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa – kon­kre­tus žings­nis sie­kiant įtvir­tin­ti šią nuo­sta­tą“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.