Darbdaviai įvertino keturių metų Vyriausybės darbą
Koa­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jai bai­gian­tis, Lie­tu­vos vers­lo at­sto­vai įver­ti­no pa­grin­di­nius jos nu­veik­tus dar­bus – kas bu­vo ža­dė­ta ir kas įvyk­dy­ta. 

Kaip svar­biau­si įvar­dy­ti – eu­ro įve­di­mas, val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­to su­ma­ži­ni­mas, in­ten­sy­vus in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas, ko­va su še­šė­liu, pri­im­tas Dar­bo ko­dek­sas, ra­šo­ma Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja (LVK) ir Lie­tu­vos darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­ja (LDK) 2012 m. prieš Sei­mo rin­ki­mus pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su vi­so­mis koa­li­ci­ją su­da­riu­sio­mis par­ti­jo­mis. Do­ku­men­te ak­cen­tuo­ta bū­ti­ny­bė lai­ky­tis Mas­trich­to kri­te­ri­jų, už­ti­krin­ti mo­kes­čių sis­te­mos sta­bi­lu­mą, ge­rin­ti ir skaid­rin­ti vers­lo ap­lin­ką, ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas ir ap­mo­kė­ji­mą dar­buo­to­jams, to­bu­lin­ti vals­ty­bės val­dy­mą, už­ti­krin­ti ener­ge­ti­nį sau­gu­mą, ma­žin­ti gy­ven­to­jų emig­ra­ci­ją, stip­rin­ti pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę.

LVK pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus ir LDK ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­nu­kas Ar­laus­kas šį val­dan­čių­jų ir vers­lo par­tne­rys­tės su­si­ta­ri­mą ver­ti­na kaip vie­ną iš svar­biau­sių po­zi­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo ins­tru­men­tų, nes so­cia­li­niams par­tne­riams pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl es­mi­nių ša­lies plė­tros pri­ori­te­tų ir jų įgy­ven­di­ni­mo bū­dų.

„Silp­nė­jan­tis su­si­do­mė­ji­mas rin­ki­mais į Sei­mą yra tie­sio­giai su­si­jęs su pi­lie­ti­nės ga­lios ma­žė­ji­mu. To­dėl vi­suo­me­nės in­te­re­sų gru­pės, pir­miau­sia, to­kios or­ga­ni­zuo­tos kaip darb­da­vių ir vers­li­nin­kų tu­ri ak­ty­vin­ti so­cia­li­nį dia­lo­gą ir bend­ra­dar­bia­vi­mą su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis ir val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis. Tik ta­da par­ti­jų rin­ki­mi­nė­se prog­ra­mo­se at­si­ras dau­giau ne tai, kas la­biau pa­tin­ka rin­kė­jams, o tai, ko jiems iš ti­krų­jų rei­kia“, – tei­gė D. Ar­laus­kas.

Penk­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­teik­ta 2012–2016 me­tams nu­ma­ty­tų Vy­riau­sy­bės tiks­lų ir dar­bų vyk­dy­mo ana­li­zė.

V. Su­tkus iš vi­sų Vy­riau­sy­bės dar­bų iš­sky­rė nau­jai pri­im­tą Dar­bo ko­dek­są. Pa­sak LVK pre­zi­den­to, mo­der­nes­nis dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mas ir, aps­kri­tai, vi­sas nau­ja­sis so­cia­li­nis mo­de­lis at­ei­ty­je pa­dės ša­liai kon­ku­ruo­ti glo­ba­lio­je rin­ko­je.

LVK prezidentas Valdas Sutkus.

„XXI am­žiu­je yra bū­ti­na dar­bo san­ty­kių for­mų įvai­ro­vė, kad su­da­ry­tu­me są­ly­gas nau­jiems ino­va­ty­viems vers­lams, ska­tin­tu­me ofi­cia­liai įsi­dar­bin­ti ne­le­ga­liai dir­ban­čius žmo­nes, su­da­ry­tu­me są­ly­gas į dar­bo rin­ką pa­laips­niui įsi­trauk­ti stu­den­tams, iš­nau­do­tu­me ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių no­rą, ir ga­li­my­bes dirb­ti ne vi­są dar­bo die­ną ar ne vi­są dar­bo sa­vai­tę. Be pa­trauk­lios ap­lin­kos vers­lui, bū­tų la­bai su­nku var­žy­tis su ki­to­mis vals­ty­bė­mis dėl in­ves­ti­ci­jų į Lie­tu­vos ūkį. Dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mo ma­ži­ni­mas taip pat yra di­de­lis sti­mu­las dar­bo vie­tų kū­ri­mui“, – tei­gė V. Su­tkus.

Prieš ke­tu­ris me­tus bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma ak­ty­vaus da­ly­va­vi­mo Eu­ro­pos in­teg­ra­ci­jos pro­ce­se svar­ba. Kaip di­džiau­sias pa­sie­ki­mas įvar­dy­tas nuo 2015 m. įves­tas eu­ras ir su­kur­tas veiks­min­gas eu­ro įve­di­mo koor­di­na­vi­mo me­cha­niz­mas.

Vals­ty­bės įsis­ko­li­ni­mo ma­ži­ni­mas taip pat bu­vo sėk­min­gas. Val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas 2012–2015 m. nuo­lat ma­žė­jo: 2012 m. sie­kė 3,1 proc. BVP, 2013 m. – 2,6 proc., 2014 m. – 0,7 proc. 2015 m. šis ro­dik­lis su­ma­žė­jo iki že­miau­sio nuo Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir sie­kė tik 0,2 proc. BVP.

2012 m. me­tais bu­vo opi sa­vi­val­dy­bių pra­sis­ko­li­ni­mo prob­le­ma. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo nuo­sta­tas, 2016 ir 2017 me­tams jau yra nu­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bių sko­los, sko­li­ni­mo­si ir ga­ran­ti­jų li­mi­tai. Sa­vi­val­dy­bės nuo šiol ga­li sko­lin­tis tik in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams, ku­rie yra nau­din­gi bend­ruo­me­nei, duo­da eko­no­mi­nę grą­žą, ma­ži­na sa­vi­val­dy­bės iš­lai­das.

Tarp vers­lo ap­lin­kos ge­ri­ni­mo ini­cia­ty­vų, vers­lo at­sto­vai iš­ski­ria in­ten­sy­vią už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo veik­lą. „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ nuo 2012 m. iki da­bar pri­trau­kė 121 tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą, ku­riuos įgy­ven­di­nus įsi­pa­rei­go­ta su­kur­ti 9,2 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų.

Be to, 2013 m. pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je bu­vo at­lik­ta sis­te­mi­nė vi­sų ūkio su­bjek­tus kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jų per­žiū­ra ir pra­dė­tas jų kon­so­li­da­vi­mo pro­ce­sas. Iki šios die­nos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jų skai­čius su­ma­žė­jo 7 ins­ti­tu­ci­jo­mis – nuo 57 iki 50.

Še­šė­li­nės eko­no­mi­kos trau­ki­ma­sis Lie­tu­vo­je bu­vo in­ten­sy­viau­sias tarp Bal­ti­jos ša­lių. Pro­fe­so­riaus Fried­ri­cho Schnei­de­rio ver­ti­ni­mu, per me­tus še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­tas Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo 1,3 proc. iki 25,8 proc. (2014 m. jis su­da­rė – 27,1 proc. BVP), Lat­vi­jo­je – 0,8 proc. (2014 m. – 24,7 proc. BVP), Es­ti­jo­je 0,5 proc. (2014 m. – 27,1 proc. BVP).

2015 me­tais pa­vy­ko pa­siek­ti lū­žį ir ko­vo­je su ne­le­ga­lia ta­ba­ko ga­mi­nių pre­ky­ba, ku­ri su­da­ro di­džiau­sią da­lį iš vi­sų ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių. Ne­prik­lau­so­mos rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Niel­sen“ at­lik­to Tuš­čių pa­ke­lių ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ne­ap­mo­kes­tin­tų ta­ba­ko ga­mi­nių rin­kos da­lis su­ma­žė­jo nuo 41,3 proc. (2010 m.) iki 17,7 proc. (2016 m. I pusm.).

Be nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, tei­gia­mų po­ky­čių dar­bo rin­ko­je at­ne­šė ir pa­ki­lu­si mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga (MMA). 2016 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo 350 eu­rų MMA, pa­ly­gin­ti su 2012 m. gruo­džio 31 d. ga­lio­ju­sia 246,17 eu­ro (850 Lt) al­ga, pa­ki­lo 42,2 proc.

To­bu­li­nant vals­ty­bės val­dy­mą, pa­tvir­tin­ta kan­di­da­tų į vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bas par­in­ki­mo tvar­ka, ku­ri nu­ma­to, jog į šias val­dy­bas tu­ri bū­ti pa­skir­ta ne ma­žiau nei treč­da­lis ne­prik­lau­so­mų na­rių.

Taip pat sie­kia­ma di­din­ti eko­no­miš­kai nau­din­giau­sio kri­te­ri­jaus tai­ky­mą vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se. Šiuo me­tu Vy­riau­sy­bė­je yra svars­to­mas pa­to­bu­lin­tas vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas.

Prieš ke­tu­ris me­tus bu­vo ypač ak­tua­lus Lie­tu­vos ener­ge­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mas. Šiuo lai­ko­tar­piu veik­lą pra­dė­jo Klai­pė­dos Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las. Taip pat – už­baig­ta Lie­tu­vos gam­ti­nių du­jų sek­to­riaus pert­var­ka pa­gal ES Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to nuo­sta­tas, vi­siš­kai at­skir­tos du­jų tie­ki­mo, skirs­ty­mo ir per­da­vi­mo veik­los.

2015 m. pa­baig­ti „Nord­Balt“ ir „Lit­Pol Link“ pro­jek­tai, lei­dę di­ver­si­fi­kuo­ti im­por­to srau­tus bei taip pa­di­din­ti elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mo sau­gu­mą. Šie pro­jek­tai žy­miai su­ma­ži­no elek­tros kai­nas vi­siems var­to­to­jams. Ne­bui­ti­niams var­to­to­jams elek­tros ener­gi­jos de­da­mo­ji nuo 2013 iki 2016 m. vi­du­ti­niš­kai su­ma­žė­jo apie 30–35 proc., o bui­ti­niams var­to­to­jams – 19 proc.

Tei­gia­mų po­ky­čių at­ne­šė ir taip va­di­na­ma „dvi­pu­sės aps­kai­tos sis­te­ma“, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę var­to­to­jui elek­tros ener­gi­ją ga­min­tis nuo­sa­vo­je sau­lės elek­tri­nė­je, o ne­su­var­to­tą ener­gi­ją tiek­ti į elek­tros tink­lus ir ją at­gau­ti, kai tam bus po­rei­kis. Ši sis­te­ma pa­ska­ti­no sau­lės elek­tri­nių plė­trą be par­amos ir tu­ri tei­gia­mą po­vei­kį vers­lui, su­ak­ty­vė­jo sta­ty­bos sek­to­rius.

Tarp sėk­min­gų pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės stip­ri­ni­mo ini­cia­ty­vų iš­ski­ria­mos vie­šo­sios kon­sul­ta­ci­jos. 2013 m. mi­nis­te­ri­jos su­ren­gė 66 to­kias kon­sul­ta­ci­jas, 2014 m. – 50, o 2015 m. – 135. Taip pat – nau­jas Vy­riau­sy­bės por­ta­las „Ma­no Vy­riau­sy­bė“, ku­ris gy­ven­to­jams su­tei­kia ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su Vy­riau­sy­bės spren­di­mais, da­ly­vau­ti vie­šo­sio­se kon­sul­ta­ci­jo­se bei teik­ti pa­siū­ly­mus, įsi­trau­kiant į rū­pi­mų spren­di­mų pri­ėmi­mą.