Darbą tęs parlamentarų grupė „Už Lietuvą be korupcijos“
Sei­me ir šią ka­den­ci­ją veiks lai­ki­no­ji par­la­men­ti­nė gru­pė „Už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“. Jos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta opo­zi­ci­nės Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bi­lo­tai­tė, gru­pei va­do­vau­jan­ti nuo pat įstei­gi­mo.

Ši gru­pė, įkur­ta dar 2010 me­tais, sie­kiant ini­ci­juo­ti ir ak­ty­viai rem­ti an­ti­ko­rup­ci­nius įsta­ty­mų pro­jek­tus, vie­ni­ja po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos at­sto­vus, no­rin­čius to­bu­lin­ti ko­vos su ko­rup­ci­ja sis­te­mą. Iki šiol įsi­trauk­ti į gru­pės veik­lą pa­no­ro 24 nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo na­riai, at­sto­vau­jan­tys skir­tin­goms frak­ci­joms.

Pa­sak A. Bi­lo­tai­tės, kiek­vie­na nau­jos ka­den­ci­jos val­dan­čio­ji dau­gu­ma sa­vo prog­ra­mo­je įvar­di­ja ko­vą su ko­rup­ci­ją kaip vie­ną svar­biau­sių pri­ori­te­tų. Ta­čiau kai ten­ka pri­im­ti vals­ty­bei bū­ti­nas įsta­ty­mų pa­tai­sas, už­ker­tan­čias ke­lią pikt­nau­džia­vi­mui ir ne­skaid­riems pro­ce­sams, ne­re­tai pri­stin­ga po­li­ti­nės va­lios.

Anot par­la­men­ta­rės, bū­ti­nas nuo­sek­lus dar­bas ren­giant įsta­ty­mų pro­jek­tus, juos tei­kiant svars­ty­ti Sei­mui ir aiš­ki­nant vi­suo­me­nei, ko­kie jie svar­būs ma­ži­nant ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ga­li­my­bes vals­ty­bės gy­ve­ni­me.

„Per še­še­rius gru­pės veik­los me­tus nu­vei­kė­me ne­ma­žai, tuo la­bai džiau­giuo­si ir di­džiuo­juo­si. Šiuo me­tu su­sto­ti reikš­tų pri­pa­žin­ti, kad ko­vos su ko­rup­ci­ja ne­lai­mė­jo­me ir nu­lei­džia­me ran­kas. Kaip ro­do nau­jau­sios apk­lau­sos, ko­rup­ci­jos mas­tai ša­ly­je ma­žė­ja la­bai lė­tai. Tad mū­sų par­ei­ga tęs­ti tai, ką pra­dė­jo­me ir dar ryž­tin­giau dirb­ti sie­kiant už­kirs­ti ke­lią bet ko­kioms ko­rup­ci­jos ir pikt­nau­džia­vi­mo for­moms, kar­tu sė­jant vi­suo­me­nė­je vi­siš­ką ne­pa­kan­tu­mą ko­rup­ci­jai“, – tei­gė A. Bi­lo­tai­tė.

Par­la­men­ti­nė gru­pė „Už Lie­tu­vą be ko­rup­ci­jos“ iki šiol tei­kė Sei­mui įsta­ty­mų pa­tai­sas, ren­gė iš­va­žiuo­ja­muo­sius po­sė­džius re­gio­nų sa­vi­val­dy­bė­se, dis­ku­si­jas Sei­me. A. Bi­lo­tai­tės tei­gi­mu, ir to­liau bū­ti­na nuo­sek­liai dirb­ti ren­giant įsta­ty­mų pro­jek­tus, juos tei­kiant svars­ty­ti Sei­mui ir aiš­ki­nant vi­suo­me­nei, ko­kie jie svar­būs ma­ži­nant ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ga­li­my­bes vals­ty­bės gy­ve­ni­me.