Darbą pradeda LR kultūros atašė Vokietijoje R. Valiukonytė
Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nė­je Res­pub­li­ko­je dar­bą pra­de­da Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros at­ašė Ri­ta Va­liu­ko­ny­tė. 

Ji yra bai­gu­si vo­kie­čių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ba­ka­lau­ro ir vo­kie­čių fi­lo­so­fi­jos ma­gis­tro stu­di­jas, tu­ri Eu­ro­pos moks­lų ma­gis­tro laips­nį. 2008–2012 m. R. Va­liu­ko­ny­tė dir­bo LR kul­tū­ros at­ašė dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Aus­tri­jo­je ir Kroa­ti­jos Res­pub­li­kai, nuo 2012 m. iki da­bar – LR kul­tū­ros at­ašė dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.

Kon­kur­sas į LR kul­tū­ros at­ašė Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nė­je Res­pub­li­ko­je par­ei­gas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je įvy­ko bir­že­lio 9 die­ną. Iš kon­kur­se da­ly­va­vu­sių 9 pre­ten­den­tų dau­giau­sia ko­mi­si­jos ba­lų su­rin­ko Ri­ta Va­liu­ko­ny­tė.

Kon­kur­sai į kul­tū­ros at­ašė par­ei­gas LR dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se vyks­ta pa­gal šių me­tu ko­vo 22 die­ną kul­tū­ros mi­nis­tro pa­tvir­tin­tą Kon­kur­so į kul­tū­ros at­ašė par­ei­gas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se ir kon­su­li­nė­se įstai­go­se tvar­kos ap­ra­šą.

Kon­kur­są lai­mė­jęs pre­ten­den­tas ga­li pra­dė­ti ei­ti par­ei­gas ga­vęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­da­mą as­mens pa­ti­ki­mu­mo pa­žy­mė­ji­mą bei už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui pri­ta­rus raš­tu.