Darbą Lietuvoje pradeda naujasis Ukrainos ambasadorius
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pri­ėmė ka­den­ci­ją Lie­tu­vo­je pra­de­dan­tį Ukrai­nos am­ba­sa­do­rių Vo­lo­dy­my­rą Ja­cen­kivs­kį.

„Lie­tu­va ir to­liau tvir­tai re­mia Ukrai­nos ne­prik­lau­so­my­bę, su­ve­re­nu­mą ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą. „No­ri­me stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pa­dė­ti Ukrai­nai įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas struk­tū­ri­nes re­for­mas eu­roin­teg­ra­ci­jos ke­ly­je“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas do­mė­jo­si, kaip Ukrai­na įgy­ven­di­na Lais­vo­sios pre­ky­bos aso­cia­ci­jos su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) su­tar­tį. „Lie­tu­vos pa­tir­tis ro­do, kad tai – vie­nin­te­lis bū­das mo­der­ni­zuo­ti ša­lies eko­no­mi­ką, di­din­ti jos kon­ku­ren­cin­gu­mą“, – tei­gė A. But­ke­vi­čius.

Prem­je­ro nuo­mo­ne, Aso­cia­ci­jos su­tar­tis ne­abe­jo­ti­nai su­ak­ty­vins pre­ky­bą tarp Ukrai­nos ir ES ir kar­tu pa­ska­tins dvi­ša­lį Lie­tu­vos ir Ukrai­nos eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Kal­bant apie du­jų tie­ki­mą Eu­ro­pos ša­lims, prem­je­ras pa­brė­žė, kad Lie­tu­va ne­pri­ta­ria ini­cia­ty­vai ties­ti du­jo­tie­kį „Nord Stream 2“, nes šis pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja ES tiks­lams ma­žin­ti ener­ge­ti­nę pri­klau­so­my­bę nuo šal­ti­nių Ry­tuo­se.

Po­kal­bio me­tu ak­cen­tuo­ta, jog itin svar­bu įgy­ven­din­ti vi­sus Mins­ko su­ta­ri­mų punk­tus, vi­sa vals­ty­bi­nės sie­nos su Ru­si­ja kon­tro­lė tu­ri pe­rei­ti Ukrai­nos val­džiai.

Ukrai­nos am­ba­sa­do­rius V. Ja­cen­kivs­kis pa­dė­ko­jo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei ir per­da­vė ukrai­nie­čių tau­tos pa­dė­ką Lie­tu­vai bei jos žmo­nėms už su­teik­tą pa­gal­bą, ypač gy­dant Ukrai­nos ka­rius.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius am­ba­sa­do­riui pa­lin­kė­jo sėk­mės stip­ri­nant dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą bei pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va ir to­liau pa­si­ry­žu­si teik­ti vi­so­ke­rio­pą par­amą Ukrai­nai.