Darbą Lietuvoje pradeda nauja JAV ambasadorė
Dar­bą pra­de­da ke­tu­rio­lik­to­ji am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je, An­ne Hall.

A. Hall – yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos 28 die­ną. Am­ba­sa­do­rė A. Hall at­vyks­ta am­ba­sa­dai mi­nint 25-as ati­da­ry­mo me­ti­nes. JAV am­ba­sa­da Vil­niu­je du­ris at­vė­rė 1991 me­tų spa­lio 2 die­ną. A. Hall jau yra dir­bu­si Lie­tu­vo­je: 2010–2013 m. ėjo JAV am­ba­sa­do­rės Lie­tu­vo­je pa­va­duo­to­jos par­ei­gas, o vė­liau ku­rį lai­ką at­li­ko ir lai­ki­no­sios rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nės funk­ci­jas, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

„Jau­čiuo­si pa­gerb­ta ir su nuo­lan­ku­mu pri­imu Pre­zi­den­to B. Oba­mos ir Vals­ty­bės se­kre­to­riaus Dž. Ke­rio par­ody­tą man pa­si­ti­kė­ji­mą, – sa­kė am­ba­sa­do­rė A. Hall. – Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas ir Lie­tu­vą jau dau­ge­lį me­tų sie­ja glau­dūs ry­šiai. Jų pa­grin­dą su­da­ro ne­pa­ju­di­na­ma JAV po­zi­ci­ja, ne­pri­pa­žįs­tan­ti Lie­tu­vos pri­jun­gi­mo prie So­vie­tų Są­jun­gos, bei JAV ir ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos par­tne­rys­tė spren­džiant glo­ba­lius šian­die­nos iš­šū­kius de­mo­kra­ti­jai ir sau­gu­mui. Ne­kan­trau­ju pra­dė­ti dar­bus ir pri­si­dė­ti prie šios par­tne­rys­tės stip­ri­ni­mo.“

Pri­ėmė JAV am­ba­sa­do­rės ski­ria­muo­sius raštus

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pri­ėmė Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų am­ba­sa­do­rės An­nos Hall ski­ria­muo­sius raš­tus.

Pre­zi­den­tė su nau­ją­ja am­ba­sa­do­re ap­ta­rė Lie­tu­vos ir JAV dvi­ša­lius san­ty­kius, bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, eko­no­mi­nius, ener­ge­ti­nius ir sau­gu­mo klau­si­mus.

Su­si­ti­ki­me kal­bė­ta apie Lie­tu­vos ir JAV ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, sau­gu­mo pa­dė­tį ir ka­ri­nes grės­mes mū­sų kai­my­nys­tė­je. Pa­sak ša­lies va­do­vės, JAV yra vie­na svar­biau­sių Lie­tu­vos par­tne­rių už­ti­kri­nant sau­gu­mo ga­ran­ti­jas ir par­amą Bal­ti­jos vals­ty­bėms.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, Ru­si­jos grės­mių aki­vaiz­do­je JAV vaid­muo yra ypač svar­bus stip­ri­nant gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus. Taip pat bū­ti­nas ir ak­ty­vus dvi­ša­lis bend­ra­dar­bia­vi­mas spren­džiant in­for­ma­ci­nio ir ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mus.

Lie­tu­vos va­do­vė su am­ba­sa­do­re taip pat ap­ta­rė stip­rė­jan­tį Lie­tu­vos ir JAV eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

An­ne Hall biog­ra­fi­ja:

2016 m. lie­pos 14 d. JAV Se­na­tas ofi­cia­liai pa­tvir­ti­no A. Hall kan­di­da­tū­rą tap­ti JAV am­ba­sa­do­re Lie­tu­vo­je. Jos pri­saik­di­ni­mo ce­re­mo­ni­ja įvy­ko 2016 m. rug­sė­jo 16 d. Prieš JAV Pre­zi­den­tui Ba­ra­kui Oba­mai iš­ke­liant jos kan­di­da­tū­rą, A. Hall dir­bo Vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jo van­de­ny­nų ir tarp­tau­ti­nei ap­lin­kos ir moks­lo po­li­ti­kai pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja.

Am­ba­sa­do­rė A. Hall yra kar­je­ros dip­lo­ma­tė, JAV aukš­čiau­sio ran­go dip­lo­ma­tų tar­ny­bos na­rė, tu­rin­ti mi­nis­trės pa­ta­rė­jos ran­gą bei ne­ma­žai dar­bo su Eu­ro­pos ša­li­mis pa­tir­ties. 2013–2014 m. ji va­do­va­vo Vi­du­rio Eu­ro­pos rei­ka­lų pa­da­li­niui prie Eu­ro­pos ir Eu­ra­zi­jos rei­ka­lų biu­ro. Ei­da­ma šias par­ei­gas bu­vo at­sa­kin­ga už ry­šius su to­kio­mis ša­li­mis kaip Aus­tri­ja, Bul­ga­ri­ja, Če­ki­ja, Len­ki­ja, Lich­tenš­tei­nas, Ru­mu­ni­ja, Slo­va­ki­ja, Slo­vė­ni­ja, Švei­ca­ri­ja ir Veng­ri­ja. 2010–2013 m. dir­bo JAV am­ba­sa­do­rės pa­va­duo­to­ja ir ku­rį lai­ką ėjo lai­ki­no­sios rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nės par­ei­gas JAV am­ba­sa­do­je Vil­niu­je. Prieš tai, 2006–2009 m., va­do­va­vo JAV ge­ne­ra­li­niam kon­su­la­tui Kro­ku­vo­je.

2003–2005 m. dir­bo vyr. par­ei­gū­ne Pie­tų Eu­ro­pos rei­ka­lų pa­da­li­ny­je, kur bu­vo at­sa­kin­ga už ry­šius su Kip­ru. Ei­da­ma šias par­ei­gas tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti Jung­ti­nių Tau­tų de­ry­bo­se dėl Kip­ro su­vie­ni­ji­mo. 2001–2003 m., Bal­ti­jos ša­lims ren­gian­tis sto­ji­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gą ir NA­TO, A. Hall dir­bo Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių pa­da­li­ny­je, kur bu­vo at­sa­kin­ga už san­ty­kius su Da­ni­ja ir Nor­ve­gi­ja.

1994–1995 m. dir­bo vals­ty­bės se­kre­to­riaus spe­cia­lią­ja asis­ten­te; prieš tai, 1993–1994 m., dar­ba­vo­si vyk­do­mo­jo se­kre­to­ria­to sky­riu­je, bu­vo vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jo kon­su­li­niams rei­ka­lams spe­cia­lią­ja asis­ten­te. Be to, tar­na­vo Ki­ni­jo­je, Bra­zi­li­jo­je ir Ko­lum­bi­jo­je.

2009 m. ji ta­po pir­mą­ja JAV ge­ne­ra­li­ne kon­su­le, ku­riai bu­vo įteik­tas Or­di­no už nuo­pel­nus Len­ki­jos Res­pub­li­kai Ri­te­rio kry­žius. Ji kal­ba lie­tu­vių, len­kų, man­da­ri­nų ki­nų, is­pa­nų ir por­tu­ga­lų kal­bo­mis.