Darbą baigė JAV ambasadorė Lietuvoje D.McCarthy
Dar­bą šią sa­vai­tę bai­gė Jung­ti­nių Vals­ti­jų am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je De­bo­rah McCart­hy.

„Ji iš­vy­ko šią sa­vai­tę“, – BNS in­for­ma­vo Vil­niu­je įsi­kū­ru­si JAV am­ba­sa­da.

Nuo 2013 me­tų am­ba­sa­do­re Lie­tu­vo­je dir­bu­sią D.McCart­hy pa­keis dip­lo­ma­tė An­ne Hall, ta­čiau į Lie­tu­vą ji at­vyks rug­sė­jo pa­bai­go­je ar­ba spa­lio pra­džio­je. JAV Se­na­tas jau yra pri­ta­ręs A.Hall kan­di­da­tū­rai va­do­vau­ti am­ba­sa­dai Vil­niu­je, o am­ba­sa­do­rius Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ski­ria pre­zi­den­tas.

Iki tol JAV am­ba­sa­dai Lie­tu­vo­je va­do­vaus dip­lo­ma­tas Ho­war­das So­lo­mo­nas.

Bū­si­ma JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je A.Hall yra kar­je­ros dip­lo­ma­tė, nuo 2014 me­tų ei­nan­ti vy­riau­sio­sios se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jos par­ei­gas Van­de­ny­nų ir tarp­tau­ti­nių ap­lin­ko­sau­gos bei moks­lo rei­ka­lų biu­re (OES) prie JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­to.

Anks­čiau A.Hall dir­bo vy­riau­sią­ja par­ei­gū­ne ir ge­ne­ra­li­ne kon­su­le JAV ge­ne­ra­li­nia­me kon­su­la­te Kro­ku­vo­je, taip pat užė­mė aukš­tas par­ei­gas Eu­ro­pos ir Eu­ra­zi­jos rei­ka­lų biu­re prie Vals­ty­bės de­par­ta­men­to.

2010–2013 me­tais ji taip pat dir­bo JAV am­ba­sa­do­je Vil­niu­je.