Dar vienas tautos išrinktasis belsis į teismų duris
Ma­žiau nei pus­me­tį dir­ban­čia­me Sei­me pir­mą kar­tą vie­nas iš tau­tos iš­rink­tų­jų li­ko be im­uni­te­to. Par­la­men­ta­rų spren­di­mu jis ati­mtas iš Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) na­rio Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus, tei­sė­sau­gi­nin­kų įta­ria­mo pikt­nau­džia­vus įga­lio­ji­mais ir Sei­mo na­rio prie­sai­kos su­lau­žy­mu.

Tam, kad vie­nas li­be­ra­lų ly­de­rių ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, va­kar vie­nin­gai pri­ta­rė vi­si 109 bal­sa­vi­me da­ly­va­vę Sei­mo na­riai.

„Nep­ra­šau jū­sų pa­lai­ky­mo, nes esu tiek tvir­tas, kad tei­sy­bę įro­dy­siu nor­ma­liu ir ci­vi­li­zuo­tu de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je ke­liu – teis­me“, – prieš bal­sa­vi­mą kreip­da­ma­sis į ko­le­gas kal­bė­jo G. Ste­po­na­vi­čius.

Ki­taip nei ki­ti du ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo is­to­ri­jos he­ro­jai – bu­vęs LS ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys, ku­rie, ne­gai­šin­da­mi par­la­men­to lai­ko, Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­kė sa­vo no­ru, G. Ste­po­na­vi­čius ne­lie­čia­my­bės at­ėmi­mo pro­ce­dū­rą ry­žo­si iš­mė­gin­ti sa­vo kailiu. Ši te­tru­ko 20 mi­nu­čių, pu­sę lai­ko kal­bė­jo pats G. Ste­po­na­vi­čius.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be Sei­mo lei­di­mo ne­ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ta jo lais­vė.

Rė­mė idė­jas

Iš par­la­men­to tri­bū­nos li­be­ra­las ti­ki­no kal­ban­tis ne tam, kad grau­din­tų ar dangs­ty­tų­si tei­si­ne ne­lie­čia­my­be. „E­su čia, kad ap­gin­čiau sa­vo re­pu­ta­ci­ją“, – tvir­ti­no jis. Po­li­ti­kas sa­kė ne­nei­giąs, kad pra­šė par­amos iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vo Rai­mon­do Kur­lians­kio. Ta­čiau jos esą rei­kė­jo ne jam as­me­niš­kai ar par­ti­jai, o vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. „Tei­sy­bė ir rea­ly­bė yra ta, kad per vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas mes, ak­ty­vūs žmo­nės, no­rė­jo­me pa­da­ry­ti mū­sų Lie­tu­vą stip­res­nę“, – ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

Pa­sak G. Ste­po­na­vi­čiaus, per jo var­du pa­va­din­tą fon­dą bu­vo „re­mia­mos žmo­nių idė­jos“ ir jo­kio „pi­ni­gų skal­bi­mo“, kaip skam­ba vie­šo­jo­je erd­vė­je, ne­bu­vo.

„Ma­no at­žvil­giu for­mu­luo­ja­mi įta­ri­mai ne­tu­ri nie­ko bend­ra su ko­rup­ci­ja. Ma­no pri­sta­ty­ta, ar­gu­men­tuo­ta ir fak­tais grin­džia­ma, do­ku­men­tais pa­tvir­tin­ta veik­la yra trak­tuo­ja­ma kaip ga­li­mas pikt­nau­džia­vi­mas – aš su tuo ne­su­tin­ku“, – tei­gė Sei­mo na­rys. Jis ti­ki­no, kad su­si­ti­ki­muo­se su kon­cer­no at­sto­vu nie­ka­da ne­kal­bė­jęs apie ko­kį nors at­ly­gį už gau­tą par­amą. To­dėl, anot po­li­ti­ko, ku­ria­ma iliu­zi­ja, kad už fi­nan­si­nę par­amą jis esą tu­rė­jęs ati­tin­ka­mai bal­suo­ti Sei­me.

Bū­ti­ni vi­di­niai pokyčiai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas da­bar­ti­nę li­be­ra­lų pa­dė­tį pa­gal de­šimt­ba­lę sis­te­mą sa­kė ga­lįs įver­tin­ti še­še­tu. Jis tei­gė ne­ma­nąs, kad LS rei­kė­tų sku­bė­ti pa­leis­ti par­ti­ją ir kur­ti nau­ją da­ri­nį.

„Par­ti­ja eg­zis­tuo­ja, tu­ri struk­tū­rą, idė­jų, žmo­nių. Ta­čiau par­ti­jos na­riai tu­rė­tų aiš­kiai ap­sib­rėž­ti, ko­kia veik­la jiems pri­im­ti­na, ko­kia – ne, ko­kioms ver­ty­bėms jie at­sto­vau­ja, į ko­kius rin­kė­jus ape­liuo­ja“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Min­dau­go Jur­ky­no nuo­mo­ne, kri­zi­nė Li­be­ra­lų są­jū­džio pa­dė­tis ki­toms par­ti­joms ga­li pa­dė­ti per­si­vi­lio­ti rin­kė­jų. Dau­giau­sia lai­mė­tų kon­ser­va­to­riai.

Jo nuo­mo­ne, li­be­ra­lai tu­rė­tų aiš­kiai dek­la­ruo­ti po­ky­čius skaid­ru­mo sri­ty­je, tie pri­nci­pai tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti par­ti­jos na­rių bei ly­de­rių at­ran­ko­je, bū­si­mų kan­di­da­tų są­ra­šuo­se. „Bū­ti­nas ne­komp­ro­mi­si­nis po­žiū­ris į ga­li­mą po­li­ti­nio po­vei­kio pir­ki­mą ir aiš­kus at­si­ri­bo­ji­mas nuo as­me­nų, ku­rie to­kia veik­la už­siė­mė (jei už­siė­mė), taip mė­gi­nant įti­kin­ti rin­kė­jus, kad li­be­ra­lai pa­si­sa­ko už šva­rią po­li­ti­ką“, – tei­gė M. Jur­ky­nas.

vdu.lt nuotrauka

Jis taip pat ne­ma­no, kad šio­je si­tua­ci­jo­je tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mas LS ly­de­ris sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. „Jam ten­ka di­de­lė naš­ta, ki­ta ver­tus, jo ran­ko­se vi­si sver­tai vyk­dy­ti tuos po­ky­čius. Tai, kaip R. Ši­ma­šius juos da­rys – pra­de­dant at­si­ri­bo­ji­mu nuo par­ti­jai še­šė­lį me­tan­čių as­me­nų, bai­giant sa­vo dar­bais Vil­niu­je, – lems li­be­ra­lų po­pu­lia­ru­mą“, – ma­no M. Jur­ky­nas.

Anot po­li­to­lo­go, kri­zi­nė LS pa­dė­tis ki­toms par­ti­joms ga­li pa­dė­ti per­si­vi­lio­ti rin­kė­jų. Dau­giau­sia lai­mė­tų kon­ser­va­to­riai – apie nau­ją­jį ly­de­rį Gab­rie­lių Lands­ber­gį be­si­bu­rian­tis li­be­ra­lu­sis flan­gas. Val­dan­čio­sios par­ti­jos ga­lė­tų džiaug­tis silp­nė­jan­čia opo­zi­ci­ja. Ta­čiau, po­li­to­lo­go žo­džiais, li­be­ra­lai pa­tys pui­kiai su­pran­ta, kad ne­išsp­ren­dę sa­vų prob­le­mų at­ei­ty­je šan­sų jie tu­rės ne­daug.

Teks įveik­ti mi­nų lauką

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to My­ko­lo Kat­kaus tei­gi­mu, ar­ti­miau­si dve­ji me­tai LS bus mi­nų lau­kas. E. Ma­siu­lio ir G. Ste­po­na­vi­čiaus by­la bus dė­me­sio cen­tre ir nuo­lat pik­tins li­be­ra­lų elek­to­ra­tą. Ta­čiau, pa­sak eks­per­to, LS tu­ri ir dar di­des­nę – ta­pa­ty­bės prob­le­mą.

„A­ki­vaiz­du, kad li­be­ra­lams la­biau no­ri­si (ir vis la­biau no­rė­sis) at­sig­ręž­ti į so­cia­li­nį li­be­ra­liz­mą, ku­ris po­pu­lia­rė­ja, ypač tarp jau­ni­mo. Bet so­cia­li­nis li­be­ra­liz­mas ei­na ko­ja į ko­ją su eko­no­mi­niu kai­ru­mu. Tai yra vi­sai pers­pek­ty­vi kryp­tis, ta­čiau tai iš es­mės per­kur­tų vi­są par­ti­jos ta­pa­ty­bę, o to­kie pro­ce­sai yra su­nkiai prog­no­zuo­ja­mi. Be to, so­cia­li­nis li­be­ra­liz­mas iki šiol li­be­ra­lams bal­sų pri­dė­jo, ta­čiau bu­vo ne pa­grin­di­nis ark­liu­kas“, – aiš­ki­no M. Kat­kus.

Ki­ta par­ti­jos prob­le­ma – ly­de­rys­tė. „Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris R. Ši­ma­šius, jo pa­ties žo­džiais ta­riant, pa­te­ko į to­kią ne­pa­vy­dė­ti­ną pa­dė­tį, kad jo nuo­šir­džiai gai­la. Su­nku ob­jek­ty­viai ver­tin­ti „me­ra­vi­mą“, ta­čiau kol kas vie­šo­jo­je erd­vė­je jis ne­atro­do toks sklan­dus, kaip at­ro­dė po trium­fi­nio rin­ki­mų žy­gio. Ar­tū­ro Zuo­ko vi­zi­jų iš­pai­kin­ti vil­nie­čiai ne­gir­di ar ne­prii­ma pa­sa­ko­ji­mų apie he­ro­jiš­ką ko­vą už fis­ka­li­nę draus­mę ir skaid­ru­mą, o gat­vių re­mon­tas ir sta­ty­ba kol kas nė­ra li­be­ra­lų stip­ry­bė“, – ma­no M. Kat­kus.

Jo nuo­mo­ne, R. Ši­ma­šiui rei­kė­tų už­baig­ti par­ti­jos ap­va­ly­mą bei re­for­mas ir at­sis­ta­ty­din­ti „iš la­bai karš­tos par­ti­jos pir­mi­nin­ko kė­dės“, kad su­telk­tų dė­me­sį į mies­to rei­ka­lus. „Nau­juo­ju ly­de­riu rei­kia iš­rink­ti vie­nin­te­lį nau­ją ryš­kų vei­dą par­ti­jo­je – Auš­ri­nę Ar­mo­nai­tę. G. Lands­ber­gis bu­vo dar ma­žiau pa­ty­ręs ir bend­ro­je kar­tų kai­to­je at­ro­do vi­siš­kai na­tū­ra­liai. Juk kas prieš me­tus ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad dėl so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ko kė­dės ko­vos ne, tar­ki­me, Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, o Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius su Gin­tau­tu Pa­luc­ku?“ – tei­gė M. Kat­kus. LS jis taip pat pa­tar­tų ne­keis­ti par­ti­jos ta­pa­ty­bės, lai­ky­tis for­mu­lės „svei­kas pro­tas + so­cia­li­nis li­be­ra­liz­mas + vers­lo au­gi­mas“.

Vyks­ta ty­ri­mas

An­tra­die­nį kreip­da­ma­sis į Sei­mą dėl G. Ste­po­na­vi­čiaus ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis tvir­ti­no, kad par­la­men­ta­ras su kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vu R. Kur­lians­kiu ta­rė­si dėl ne­tei­sė­to par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mo, o bal­suo­da­mas dėl kon­cer­nui pa­lan­kių tei­sės ak­tų pa­že­mi­no par­la­men­to au­to­ri­te­tą ir dis­kre­di­ta­vo Sei­mo na­rio var­dą.

Pro­ku­ro­ras įvar­di­jo du G. Ste­po­na­vi­čiaus ir R.Kur­lians­kio su­si­ti­ki­mus 2015 ir 2016 me­tais bei du bal­sa­vi­mus Sei­me dėl tei­sės ak­tų. Pa­sak pro­ku­ro­ro, 2016 me­tų sau­sį G. Ste­po­na­vi­čius su R. Kur­lians­kiu ap­ta­rė ne­tei­sė­to LS fi­nan­sa­vi­mo de­ta­les, su­si­ta­rė, kad vers­lo at­sto­vas nu­ro­dys iš kon­cer­no įmo­nių sąs­kai­tų per­ves­ti 10 tūkst. eu­rų į vie­šo­sios įstai­gos Lais­vės stu­di­jų cen­tro sąs­kai­tą, 5 tūkst. eu­rų – G. Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­dui. Pro­ku­ro­rai nu­sta­tė, kad gau­ti pi­ni­gai bu­vo pa­nau­do­ti sko­loms už LS ir pa­ties po­li­ti­ko veik­los vie­ši­ni­mą su­mo­kė­ti.

Nuo pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės tei­sė­sau­gi­nin­kai at­lie­ka po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mą, ku­ria­me, be G. Ste­po­na­vi­čiaus, fi­gū­ruo­ja E. Ma­siu­lis, kaip įta­ria­ma, iš R. Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą mi­nė­to kon­cer­no nau­dai, taip pat V. Gap­šys. By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ir R. Kur­lians­kiui, ir pa­čiam kon­cer­nui „MG Bal­tic“.

Bran­giai kai­nuo­ja

Par­la­men­ta­rų tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės svars­ty­mai – bran­gus ma­lo­nu­mas tiek fi­nan­siš­kai, tiek su­gaiš­ta­mo lai­ko po­žiū­riu. Tei­si­nės to­kių pro­ce­dū­rų pa­sek­mės ne­re­tai bū­na bep­ras­mės, nes by­los ar­ba nu­trau­kia­mos, ar­ba ap­si­ri­bo­ja­ma pa­pras­čiau­sio­mis bau­do­mis.

Prieš ke­le­rius me­tus Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja bu­vo aps­kai­čia­vu­si, kad vie­no par­la­men­ta­ro im­uni­te­to svars­ty­mas Sei­me mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­siei­na maž­daug 3 tūkst. eu­rų. 2012–2016 me­tų ka­den­ci­jos Sei­me bran­giau­siai – per 10 tūkst. eu­rų at­siė­jo tri­jų tuo­me­čių „dar­bie­čių“ – Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, V. Gap­šio ir Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės – im­uni­te­to nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ra. Be G. Ste­po­na­vi­čiaus, leis­ti pa­trauk­ti bau­žia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn šią ka­den­ci­ją pra­šy­ta „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį ir kon­ser­va­to­rių Man­tą Ado­mė­ną. Abiem at­ve­jais Sei­mas lei­di­mo ne­da­vė.