Dar vienas muzikos festivalis neapsiėjo be alkoholio ir narkotikų
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Mo­lė­tų ra­jo­ne vy­kęs mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ra­dis­tai Vil­la­ge 2016“ pa­tvir­ti­no tra­giš­ką fak­tą: kas­met va­sa­rą vyks­tan­tys mu­zi­kos fes­ti­va­liai ne­praei­na be in­ci­den­tų – į šiuos ren­gi­nius ver­žia­si nar­ko­ti­kų pla­tin­to­jai ir jų var­to­to­jai, su­lai­ko­mi ne­blai­vūs ne­pil­na­me­čiai.

Kaip pra­ne­šė Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas (NTAKD), pir­mą­ją fes­ti­va­lio „Ra­dis­tai Vil­la­ge 2016“ die­ną, lie­pos 22 –ą­ją, Mo­lė­tų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai vyk­dė pa­ti­kri­ni­mą dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų tu­rė­ji­mo – bu­vo stab­do­mi ir ti­kri­na­mi į fes­ti­va­lį „Ra­dis­tai Vil­la­ge 16“ vyks­tan­tys au­to­mo­bi­liai ir as­me­nys.

Po­li­ci­jos rei­do me­tu bu­vo nu­sta­ty­ti 5 ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ga­li­mai nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis at­ve­jai, pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 str. 1 d.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, dviem as­me­nims vis dėl­to pa­vyk­ti įsi­neš­ti nar­ko­ti­kų į fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­ją. Ki­tą die­ną, lie­pos 23-čią­ją, jie bu­vo su­lai­ky­ti ap­sau­gos dar­buo­to­jų ir per­duo­ti po­li­ci­jai. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Įsta­ty­mus ir fes­ti­va­lio tai­syk­les pa­žei­dė ne tik da­ly­viai, bet ir al­ko­ho­lio pre­ky­bi­nin­kai.

NTAKD bend­ro pa­ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­tė, kad fes­ti­va­ly­je „Ra­dis­tai Vil­la­ge 16“ bu­vo pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, ne­tu­rint nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­tų li­cen­ci­jų. Pra­ne­ši­me NTAKD pa­žy­mi, kad pre­ky­bos vie­to­se bu­vo pre­kiau­ja­ma ne tik alu­mi ir sid­ru, bet ir spi­ri­ti­niais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, ku­riais pre­kiau­ti ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se drau­džia­ma (vis­kiu, deg­ti­ne ir kt.).

Be to, pa­ti­krin­ta pre­ky­bos įmo­nė nė vie­no­je pre­ky­bos vie­to­je ne­nau­do­jo elek­tro­ni­nių ka­sos apa­ra­tų.

Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas at­lie­ka ty­ri­mą dėl šios įmo­nės ga­li­mai pa­da­ry­tų Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­žei­di­mų. Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja at­lie­ka ty­ri­mą dėl įmo­nės pa­da­ry­tų Ka­sos apa­ra­tų die­gi­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­žei­di­mų.

Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Kon­tro­lės de­par­ta­men­to Ope­ra­ty­vios kon­tro­lės sky­riaus par­ei­gū­nai taip pat ti­kri­no ren­gi­ny­je pre­kiau­jan­čių bei pra­mo­gas siū­lan­čių as­me­nų veik­los vyk­dy­mo do­ku­men­tus. Nu­sta­ty­ti trys as­me­nys, veik­lą vyk­dę jos ne­įre­gis­tra­vę tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Už tai jiems gre­sia ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se nu­ma­ty­ta bau­da nuo 144 iki 289 eu­rų.