Dar vienas anoniminis pranešimas apie sprogmenį, šįkart – Panevėžyje
Tre­čia­die­nį po pra­ne­ši­mo apie ne­va pa­dė­tą sprog­me­nį Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­me jį ap­žiū­rė­ję iš­mi­nuo­to­jai nu­sta­tė, kad pra­ne­ši­mas bu­vo me­la­gin­gas.

Kaip BNS sa­kė Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai Ra­sa Čer­naus­kai­tė, po „A­ro“ iš­mi­nuo­to­jų ap­žiū­ros pla­nas „Sky­das“ at­šauk­tas, te­ri­to­ri­ja vėl leis­ta nau­do­tis, į pa­sta­tą grįž­ta dar­buo­to­jai.

Tre­čia­die­nio po­pie­tę pra­neš­ta, kad par­ei­gū­nai su­lai­kė įta­ria­mą­jį me­la­gin­gu pra­ne­ši­mu. Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to duo­me­ni­mis, apie sprog­me­nį pra­ne­šė pa­ne­vė­žie­tis, ku­ris tą die­ną ga­li­mai tu­rė­jo da­ly­vau­ti teis­mo pro­ce­se.

Pra­ne­ši­mas apie sprog­me­nį Bend­ruo­ju pa­gal­bos cen­tru gau­tas apie pu­sę de­vy­nių ry­to. Iš pra­džių bu­vo teig­ta, kad už­mi­nuo­tas ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas, ta­čiau perk­lau­sius įra­šą, pa­aiš­kė­jo, kad kal­ba­ma apie Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mą. Po­li­ci­ja pa­žy­mi, kad skam­bi­nęs as­muo kal­bė­jo ne­aiš­kiai ir ne­riš­liai.