Dar viena pradžia
Ket­ve­rių me­tų po­li­ti­nės veik­los cik­lą va­kar pra­dė­jęs Sei­mas su­lau­kė ir pa­mo­ky­mų, ir pa­lai­mi­ni­mo. Par­la­men­ta­rai bu­vo ra­gi­na­mi ma­žin­ti at­otrū­kį tarp pi­lie­čių ir val­džios, gir­dė­ti žmo­nių lū­kes­čius ir pa­ga­liau pa­tei­sin­ti rin­kė­jų vil­tis.

Ke­tu­rias va­lan­das va­kar tru­ku­si nau­jų­jų Sei­mo na­rių prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja tra­di­ciš­kai vy­ko is­to­ri­nė­je Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je. Sei­mo na­rių prie­sai­kas pri­ėmė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas. Į pir­mą­jį nau­jos ka­den­ci­jos po­sė­dį at­vy­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pir­ma­sis Lie­tu­vos va­do­vas at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę Vy­tau­tas Lands­ber­gis, ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas, dip­lo­ma­tai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai.

Pir­ma­jam po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vo vy­riau­sias am­žiu­mi Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ 75-erių Juo­zas Im­bra­sas. Jis pa­kei­tė prieš tai dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės šias gar­bias par­ei­gas ėju­sią Vi­dą Ma­ri­ją Čig­rie­jie­nę, ku­ri šį­kart man­da­to ne­lai­mė­jo. Pri­sie­kę są­ži­nin­gai tar­nau­ti tė­vy­nei, de­mo­kra­ti­jai bei žmo­nių ge­ro­vei nau­jie­ji Sei­mo na­riai ki­bo į kas­die­nius dar­bus. Va­kar bu­vo iš­rink­ti Sei­mo va­do­vai.

Rin­ki­mai be netikėtumų

Kaip ir bu­vo ti­kė­ta­si, Sei­mo pir­mi­nin­ku ta­po LVŽS at­sto­vas A. Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius 58-erių Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Dėl šio pos­to su juo kon­ku­ra­vo li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. „E­sa­me iš­rink­ti, bet ne­iš­rink­tie­ji“, – pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­mo na­riams tei­gė V. Pra­nckie­tis. Jis ra­gi­no ne­nu­vil­ti rin­kė­jų lū­kes­čių, dėl bend­ro tiks­lo vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms ieš­ko­ti są­ly­čio taš­kų, kel­ti par­la­men­to au­to­ri­te­tą, kad jį bū­tų ga­li­ma va­din­ti „vil­ties Sei­mu“. Kan­di­da­to nuo­mo­ne, ar­ti­miau­siu me­tu rei­kė­tų su­ri­kiuo­ti bū­ti­niau­sius dar­bus, pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bę bei jos prog­ra­mą ir pe­rei­ti prie tos prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo. Pa­sak V. Pra­nckie­čio, pir­miau­sia keis­tis tu­ri pats Sei­mas. „Daž­niau­siai žmo­nės pik­ti­na­si dėl smulk­me­nų, pir­miau­sia jiems kliū­va Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų lau­kian­tys vai­ruo­to­jai su au­to­mo­bi­liais. At­si­sa­ky­me. Tu­ri­me skelb­ti ge­ras ži­nias, žings­nis po žings­nio. Jei gė­ry­bių ne­at­si­sa­ky­si­me, žmo­nės mū­sų ne­sup­ras“, – kal­bė­jo V. Pra­nckie­tis.

Be­veik iš­im­ti­nai Sei­mo tri­bū­no­je ge­rą pus­va­lan­dį sto­vin­tį kan­di­da­tą eg­za­mi­na­vo kon­ser­va­to­riai. LVŽS at­sto­vas su­lau­kė klau­si­mų apie As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę, at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­tą, me­di­ci­nos, že­mės ūkio ak­tua­li­jas. „Mū­sų už­duo­tis – da­ry­ti ge­riau ir bū­ti ge­res­niems, bū­ki­me ge­ri, bet ne ge­ru­čiai. Žvel­ki­me į il­ga­lai­kę, ne trum­pa­lai­kę pers­pek­ty­vą“, – ra­gi­no V. Pra­nckie­tis.

E. Gent­vi­las pri­si­pa­ži­no į par­la­men­to pir­mi­nin­ko pos­tą kan­di­da­tuo­jan­tis ne to­dėl, kad la­bai trokš­tų val­džios. „Ma­no ap­sisp­ren­di­mą lė­mė sie­kis už­ti­krin­ti Sei­mo opo­zi­ci­jos tei­ses ir pres­ti­žą, kad ne­bū­tų ren­ka­ma iš vie­no kan­di­da­to. Ir pra­lai­mė­ji­mas ti­krai ne­bus nu­si­vy­li­mas „, – tei­gė li­be­ra­las. Kaip ir kon­ku­ren­tas, jis ti­ki­no siek­siąs Sei­me ma­žin­ti rie­te­nų, dė­siąs pa­stan­gas ins­ti­tu­ci­jos pres­ti­žui ge­rin­ti. Į Sei­mą jis taip pat ti­ki­no žvel­giąs su vil­ti­mi, nes „jau nė­ra kur trauk­tis“.

Pa­vyz­dys – Č. Jur­šė­nas

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio nuo­mo­ne, kaip ir kiek­vie­nam po­li­ti­kos nau­jo­kui, į to­kį aukš­tą ir svar­bų pos­tą pa­skir­tam V. Pra­nckie­čiui dirb­ti bus su­dė­tin­ga. „Ki­ta ver­tus, iš jo ne­gau­sių pa­sa­ky­mų ma­ty­ti, kad tai nė­ra spon­ta­niš­ko el­ge­sio žmo­gus. Aki­vaiz­du, kad jis yra iš­si­la­vi­nęs, sa­vo at­sa­ko­my­bę ir ne­pa­ty­ri­mą su­vo­kian­tis žmo­gus. To­dėl blai­vus po­žiū­ris, nuo­sai­ku­mas – svei­kin­ti­nas to­kio va­do­vo bruo­žas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas. Jo nuo­mo­ne, ne­pra­lenk­tas iš vi­sų iki šiol bu­vu­sių Sei­mo pir­mi­nin­kų yra Čes­lo­vas Jur­šė­nas. „Ma­no gal­va, jis vi­suo­met el­gė­si la­bai pro­fe­sio­na­liai, ger­bė ir Sei­mo na­rius, ir įsta­ty­mą. Tai bu­vo žmo­gus sa­vo vie­to­je“, – tei­gė L. Bie­li­nis. Jo ma­ny­mu, kvies­da­mas Č. Jur­šė­ną pa­ta­rė­ju V. Pra­nckie­tis pa­siel­gė iš­min­tin­gai.

Ka­dan­gi nau­ja­sis Sei­mo va­do­vas yra iš aka­de­mi­nės ap­lin­kos, L. Bie­li­nis vy­lė­si, kad spren­di­mus jis pri­imi­nės tik ge­rai aps­vars­tęs vi­sas įma­no­mas al­ter­na­ty­vas. „Sup­ran­ta­ma, vi­si pa­gy­ri­mai par­la­men­to va­do­vui da­bar sa­ko­mi avan­su. Kaip sek­sis iš tie­sų, ga­lė­si­me pa­kal­bė­ti bai­gian­tis ka­den­ci­jai“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

Po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Sei­mo pir­mi­nin­kais yra bu­vę Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Al­gir­das Bra­zaus­kas, Č. Jur­šė­nas (tris kar­tus), Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, Vik­to­ras Mun­tia­nas, Ire­na De­gu­tie­nė, Vy­das Ged­vi­las, Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Ta­po viltimi

„Šis Sei­mas tu­ri ga­li­my­bių pa­dė­ti pa­ma­tą vi­siš­kai ko­ky­biš­kai nau­jam vals­ty­bės rai­dos eta­pui ir už­ti­krin­ti tin­ka­mas są­ly­gas vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms kur­ti lai­min­ges­nį gy­ve­ni­mą tė­vy­nė­je“, – sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je va­kar ak­cen­ta­vo pre­zi­den­tė. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­ja­ja­me Sei­me – net 82 nau­ji vei­dai. „Jū­sų ran­ko­se – ne tik rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo man­da­tas, bet ir di­džiu­lė ga­li­my­bė. Jūs ga­li­te pri­si­dė­ti prie po­li­ti­nės sis­te­mos virs­mo iš už­da­ros ir vis dar no­menk­la­tū­ri­nės į skaid­rų, at­vi­rą ir žmo­nėms at­sto­vau­jan­tį mo­der­nų par­la­men­ta­riz­mą. Tai jū­sų ran­ko­se“, – tvir­ti­no D. Gry­baus­kai­tė. Pa­sak ša­lies va­do­vės, „pra­gaiš­tin­gai di­dė­jan­tis at­otrū­kis tarp val­džios ir žmo­gaus, ne­tei­sy­bės ir at­skir­ties jaus­mas, po­li­ti­nės va­lios sto­ka, nu­ver­tin­tas są­ži­nin­gas dar­bas nu­to­li­no ge­res­nį gy­ve­ni­mą mū­sų žmo­nėms“. „To­dėl tūks­tan­čiams Lie­tu­vos pi­lie­čių bū­tent jūs, nau­ja­sis Sei­mas, ta­po­te nau­ja vil­ti­mi. Jį rin­ko­si ti­kė­da­mi, kad po­li­ti­nė elg­se­na pa­si­keis, su­pra­ti­mas pa­keis abe­jin­gu­mą, at­sa­ko­my­bė pa­keis sa­va­nau­diš­ku­mą, o pro­fe­sio­na­lu­mas – ne­iš­ma­ny­mą, ne­veik­lu­mą pa­keis ryž­tin­ga po­li­ti­ka“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Va­kar D. Gry­baus­kai­tė taip pat pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo pri­ėmė Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės grą­ži­na­mus įga­lio­ji­mus ir pa­ve­dė jai lai­ki­nai ei­ti par­ei­gas, kol bus su­da­ry­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė. Jau šią sa­vai­tę ša­lies va­do­vė Sei­mui ke­ti­na teik­ti nau­jo prem­je­ro kan­di­da­tū­rą. Šian­dien pre­zi­den­tė su­si­tiks su LVŽS kan­di­da­tu į mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pos­tą Sau­liu­mi Skver­ne­liu.

Skųs­tis ne­ga­lė­tų

Sei­mo na­rio par­ei­gi­nė al­ga (be in­di­vi­dua­liai aps­kai­čiuo­ja­mo prie­do už tar­ny­bos vals­ty­bei sta­žą, ku­rį su­da­ro 3 proc. nuo par­ei­gi­nės al­gos už kiek­vie­nus tre­jus vals­ty­bės tar­ny­bo­je pra­leis­tus me­tus, bet ne dau­giau kaip 30 proc. par­ei­gi­nės al­gos) šiuo me­tu sie­kia 2531 eu­rą, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Par­la­men­to pir­mi­nin­ko at­ly­gi­ni­mas – 3366 eu­rai, jo pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo – 3027 eu­rai, pa­va­duo­to­jų, opo­zi­ci­jos ly­de­rio – 2923 eu­rai, ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų – 2831 eu­ras. Be to, sei­mū­nams kas mė­ne­sį at­sis­kai­ty­ti­nai ski­ria­ma 1 MVDU (mė­ne­si­nis vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, da­bar – 770 eu­rų) su­ma su par­la­men­ti­ne veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms pa­deng­ti. Sei­mo na­riams ne vil­nie­čiams ne­mo­ka­mai su­tei­kia­mos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos Sei­mo vieš­bu­ty­je. Sei­me dirbs 30 mo­te­rų ir 111 vy­rų par­la­men­ta­rų.

Sei­mo dau­gu­mą da­bar su­da­ro LVŽS frak­ci­ja, ku­rio­je dirbs 59 Sei­mo po­li­ti­kai, ir so­cial­de­mo­kra­tai, tu­rin­tys 19 na­rių. Kaip ma­žu­ma dirbs Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų 31 na­rys, Li­be­ra­lų są­jū­džio –14 na­rių, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos – po 8 na­rius ir 2 pa­vie­niai par­la­men­ta­rai.