Dar viena policijos pareigūnų grupė padės valdyti pabėgėlių srautus Slovėnijoje
An­tra­die­nį į Slo­vė­ni­ją iš­vy­ko dar vie­na Lie­tu­vos po­li­ci­jos par­ei­gū­nų gru­pė, pa­dė­sian­ti vie­tos par­ei­gū­nams su­val­dy­ti pa­bė­gė­lių srau­tus.

Kaip BNS sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas spau­dai Ra­mū­nas Ma­to­nis, de­šimt par­ei­gū­nų pa­kei­tė po mė­ne­sį tru­ku­sio dar­bo Slo­vė­ni­jo­je grį­žu­sius ko­le­gas.

Slo­vė­ni­jo­je su šiais par­ei­gū­nais jau ap­si­lan­kė iš vi­so 50 par­ei­gū­nų iš Lie­tu­vos, nuo per­nai pa­tru­liuo­jan­čių kar­tu su Slo­vė­ni­jos par­ei­gū­nais, pa­de­dan­čių su­val­dy­ti au­gan­tį mig­ran­tų antp­lū­dį.

Slo­vė­ni­jo­je Lie­tu­vos po­li­ci­nin­kai dė­vi sa­vo ša­lies po­li­ci­jos uni­for­mą ir tu­ri spe­cia­lią­sias prie­mo­nes.

Pir­mą kar­tą į Slo­vė­ni­ją spa­lio pa­bai­go­je mė­ne­siui vy­ko 20 Lie­tu­vos po­li­ci­jos par­ei­gū­nų.

Pa­sak R.Ma­to­nio, kol kas nė­ra ži­no­ma, kiek dar lie­tu­vių po­li­ci­nin­kų vyks į Slo­vė­ni­ją.