Dar viena pertvarka – aukštyn kojomis
Val­di­nin­kai ti­ki­na, kad Lie­tu­vo­je pra­dė­ta ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­ka nuo­ša­ly­je ne­pa­liks ir be­veik 3 tūkst. psi­chi­nę ar pro­ti­nę ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių – da­lis jų tu­rė­tų pa­lik­ti glo­bos įstai­gas, bū­ti in­teg­ruo­ti į vi­suo­me­nę ir gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai. Tuo me­tu ne­įga­lių­jų tei­ses gi­nan­čių or­ga­ni­za­ci­jų ir sa­vi­val­dos at­sto­vai bai­mi­na­si, kad „iš aukš­čiau“ nu­leis­tas pro­ce­sas komp­ro­mi­tuos pa­čią idė­ją, jei ne­bus tin­ka­mai fi­nan­suo­ja­mas.

Šiuo me­tu ša­ly­je vei­kia 41 so­cia­li­nės glo­bos įstai­ga pro­to ar psi­chi­nės ne­ga­lios as­me­nims, jo­se gy­ve­na apie 6 tūkst. ne­įga­lių­jų. Tarp šių įstai­gų yra 27 di­de­li vals­ty­bi­niai glo­bos na­mai. Iki 2022 me­tų pla­nuo­ja­ma pert­var­ky­ti aš­tuo­nias su­au­gu­sių­jų ir tris vai­kų įstai­gas.

Vyk­dys pamažu

„Jei ši pa­tir­tis pa­si­tei­sins, at­ei­ty­je bus svars­to­ma ga­li­my­bė pert­var­ky­ti ir ki­tas įstai­gas, o sa­vi­val­dy­bės ska­ti­na­mos su­teik­ti ne­įga­lie­siems pa­gal­bą bend­ruo­me­nė­je“, – LŽ tei­gė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Bui­vy­dai­tė-Garbš­tie­nė.

Anot jos, ins­ti­tu­ci­nė glo­ba – gy­ve­ni­mas di­de­lė­je, iki ke­lių šim­tų vie­tų glo­bos įstai­go­je – dėl sa­vo spe­ci­fi­kos ne­ga­li už­ti­krin­ti žmo­nių so­cia­li­nių ry­šių su bend­ruo­me­ne, ga­li­my­bės in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę. To­kioms įstai­goms bū­din­ga gru­pi­nė, o ne in­di­vi­dua­li as­mens prie­žiū­ra. To­dėl, D. Bui­vy­dai­tės-Garbš­tie­nės tei­gi­mu, įgy­ven­di­nant pert­var­ką nu­ma­to­ma pa­ma­žu pe­rei­ti prie pa­gal­bos psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms bend­ruo­me­nė­je.

Juozas Bertašius: „Gal pirmiausia reikėjo gerai išanalizuoti, ar tai, apie ką svajojama, apie ką kalbama, yra įmanoma įgyvendinti neskiriant papildomų lėšų.“

Kad žmo­gus ga­lė­tų gau­ti vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je, bū­ti­na su­kur­ti tam rei­kia­mas są­ly­gas ir al­ter­na­ty­vios ins­ti­tu­ci­nei glo­bai pa­gal­bos tink­lą. Pla­nuo­ja­ma ska­tin­ti sa­vi­val­dy­bes teik­ti as­me­ni­nio at­ve­jo va­dy­bi­nin­ko ir ap­sau­go­to būs­to pa­slau­gas, kur­ti užim­tu­mo cen­trus, so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trus, skir­tus žmo­nėms po il­gos hos­pi­ta­li­za­ci­jos ar gy­ve­ni­mo glo­bos na­muo­se, gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus, ku­riuo­se gy­ven­tų ne dau­giau kaip 10 žmo­nių. Jie die­nos me­tu ga­lė­tų lan­ky­ti bend­ruo­me­nė­je vei­kian­čius die­nos cen­trus, nau­do­tis ap­sau­go­ta dar­bo vie­ta, sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mus.

Ins­ti­tu­ci­jos iš­lik­tų tik tiems itin su­nkias ne­ga­lias tu­rin­tiems ne­įga­lie­siems, ku­riems rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė in­ten­sy­vi svei­ka­tos prie­žiū­ros slau­ga ir glo­ba. Svars­to­ma ga­li­my­bė kur­ti nau­jo ti­po spe­cia­li­zuo­tos slau­gos ir glo­bos įstai­gas.

Ne­la­bai ką žino

Kal­va­ri­jos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se šiuo me­tu glo­bo­ja­ma 110 žmo­nių. Šios įstai­gos di­rek­to­rė No­me­da Za­vic­kai­tė LŽ tei­gė dar ne­ži­nan­ti, kaip ir ka­da šie na­mai bus pert­var­ko­mi. „Gy­ven­to­jus nu­ma­to­ma in­teg­ruo­ti į vi­suo­me­nę, ži­no­ma, gal ne vi­sus. Dėl kiek­vie­no glo­bo­ti­nio bus spren­džia­ma in­di­vi­dua­liai, at­siž­vel­giant į jo svei­ka­tą, ge­bė­ji­mus ir sa­va­ran­kiš­ku­mo ly­gį“, – sa­kė ji.

Anot N. Za­vic­kai­tės, tik įver­ti­nus vi­sų glo­bo­ti­nių si­tua­ci­ją, pa­aiš­kės ir pa­čių glo­bos na­mų li­ki­mas. Jei as­me­nų, ku­riems la­bai rei­ka­lin­ga glo­ba įstai­go­je, bus di­de­lė da­lis, įstai­ga ga­li lik­ti, jei jų bus ne­daug, glo­bos na­mų gal ir ne­liks, o glo­bo­ti­niai bus per­kel­ti ki­tur.

Su­val­ki­jos so­cia­li­nės glo­bos na­mų (Ma­ri­jam­po­lės sav.) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas Že­mai­tis LŽ tvir­ti­no, kad bent kol kas ši įstai­ga pert­var­kos iš­vengs, nes ne­pa­te­ko į pir­miau­sia nu­ma­ty­tų pert­var­ky­ti įstai­gų są­ra­šą. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad šio pro­ce­so iš­vengs.

G. Že­mai­čio tei­gi­mu, ga­li bū­ti, kad įstai­go­je taip pat ma­žės glo­bo­ti­nių. Šiuo me­tu jų yra 208. Taip pat bus kei­čia­mos ir gy­ve­ni­mo są­ly­gos – kam­ba­riuo­se tu­rė­tų glaus­tis po 1–2 glo­bo­ti­nius. „Taip yra dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. Jis pa­žy­mė­jo, kad op­ti­ma­lus glo­bo­ti­nių skai­čius šio­je įstai­go­je tu­rė­tų bū­ti apie 100.

Nė­ra pinigų

Nors glo­bos įstai­gų pert­var­ka jau pra­si­dė­jo – ver­ti­na­mi jų gy­ven­to­jų po­rei­kiai ir pa­slau­gų ga­li­my­bės, ta­čiau ji kol kas pri­me­na į kal­ną stu­mia­mą ve­ži­mą: kuo to­liau, tuo dau­giau ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų.

Tau­ra­gės ra­jo­no Ada­ka­vo glo­bos na­mų, ku­riuo­se gy­ve­na 192 žmo­nės, di­rek­to­rė Kris­ti­na Anu­lie­nė pri­si­pa­ži­no, kad kol kas dar ne­ži­no­ma, kaip tu­rė­tų bū­ti ku­ria­mi ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai. Mat tai nė­ra ap­ra­šy­ta so­cia­li­nių pa­slau­gų ka­ta­lo­guo­se, ku­riais va­do­vau­ja­si glo­bą or­ga­ni­zuo­jan­čios įstai­gos.

Ša­kių ra­jo­no me­ro Juo­zo Ber­ta­šiaus tei­gi­mu, da­ry­ti pert­var­ką sku­ba­ma ne­ži­nant, ko­kie bus ti­krie­ji jos re­zul­ta­tai. „Gal pir­miau­sia rei­kė­jo ge­rai iš­ana­li­zuo­ti, ar tai, apie ką sva­jo­ja­ma, apie ką kal­ba­ma, yra įma­no­ma įgy­ven­din­ti ne­ski­riant pa­pil­do­mų lė­šų. To­dėl pert­var­kos su­ma­ny­to­jams rei­kė­tų pir­miau­sia pa­tiems ge­rai su­vok­ti, ką jie da­ro“, – tvir­ti­no jis. J. Ber­ta­šiaus ti­ki­ni­mu, pert­var­kant įstai­gas, ku­rio­se glo­bo­ja­mi ne­įga­lie­ji, tik ir kal­ba­ma, kad bus tau­po­mos lė­šos, bet ne­ži­nia ko­dėl nie­kas ne­svars­to, kas pa­si­rū­pins pa­sto­ge tų glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių, ku­rie ne­tu­ri sa­vo būs­to, kiek kai­nuos jų svei­ka­tą ir po­rei­kius ati­tin­kan­čių pa­slau­gų už­ti­kri­ni­mas.

Vaidotas Nikžentaitis: „Nors institucinė pertvarka jau vyksta, bendruomeninės paslaugos liko tokios pat, kokios ir buvo.“/Asmeninio albumo nuotrauka

Pa­sak J. Ber­ta­šiaus, ga­li bū­ti, kad per­da­vus psi­chiš­kai ne­įga­lių žmo­nių glo­bą bend­ruo­me­nėms jų iš­lai­ky­mo, in­teg­ra­ci­jos į vi­suo­me­nę naš­ta guls ant sa­vi­val­dy­bių pe­čių. „Bet mes jau dūs­tam nuo vi­so­kių nau­jų įpa­rei­go­ji­mų ir dar­bų, ne­gau­da­mi pa­pil­do­mų pi­ni­gų. In­teg­ra­lią pa­gal­bą žmo­nėms aš­tuo­nis mė­ne­sius „šel­pė­me“ iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, kol at­ėjo fi­nan­sa­vi­mas ne vie­ną kar­tą kel­tiems mi­ni­ma­liems at­ly­gi­ni­mams, kul­tū­ros dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui jo­kių pa­pil­do­mų pi­ni­gų taip pat nė­ra“, – tvir­ti­no Ša­kių ra­jo­no me­ras.

Anot jo, net ir vai­kų glo­bos na­mų dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti, kai įstai­ga bu­vo pert­var­ky­ta pa­gal SADM rei­ka­la­vi­mus ir dar­buo­to­jų pa­dvi­gu­bė­jo, nie­kas pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo ne­sky­rė.

Ne nuo to galo

Lie­tu­vos su­tri­ku­sios psi­chi­kos žmo­nių glo­bos bend­ri­jos va­do­vas Vai­do­tas Nik­žen­tai­tis LŽ ti­ki­no, jog glo­bos na­mų re­for­ma Lie­tu­vo­je jau ga­lė­jo vyk­ti kur kas anks­čiau. „Jei no­ri­me, kad vis­kas bū­tų taip, kaip Va­ka­rų Eu­ro­po­je, žmo­nės tu­rė­tų gy­ven­ti vien tik šei­mo­se ir bend­ruo­me­nė­se. Ta­čiau kai nė­ra al­ter­na­ty­vų, to­kią vi­zi­ją įgy­ven­din­ti su­nku“, – pa­žy­mė­jo jis.

Anot V. Nik­žen­tai­čio, nors ins­ti­tu­ci­nė pert­var­ka jau vyks­ta, bend­ruo­me­ni­nės pa­slau­gos li­ko to­kios pat, ko­kios ir bu­vo – jos nė­ra pa­kan­ka­mai vys­to­mos. Be to, glo­bo­ti­niai, net ir ga­lin­tys pa­lik­ti ins­ti­tu­ci­nės glo­bos įstai­gas, ne­la­bai tu­ri kur ei­ti, nes daž­nai ne­tu­ri nei sa­vo na­mų, nei šei­mos. Tuo me­tu sa­vi­val­dy­bės skir­ti so­cia­li­nį būs­tą ne­pa­jė­gios, jo ir taip la­bai trūks­ta. Glo­bo­ti žmo­nes ga­lin­tis ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius gau­na to­kį ma­žą fi­nan­sa­vi­mą, kad naš­ta plė­to­ti bend­ruo­me­ni­nes pa­slau­gas – to­li gra­žu ne jo pe­čiams. Net V. Nik­žen­tai­čio va­do­vau­ja­ma bend­ri­ja, nors ir tu­ri sky­rius dau­ge­ly­je ša­lies ra­jo­nų, ne­ga­lė­tų pri­siim­ti to­kios naš­tos.

„Ap­sau­go­to būs­to prog­ra­mos ne­ži­nia ko­dėl ku­ria­mos tik da­bar, nors siū­lė­me tai da­ry­ti prieš ke­le­tą me­tų, gal net nuo 2004-ųjų, kai Lie­tu­va įsto­jo į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Taip pat reng­ti ke­le­tą ban­do­mų­jų pro­jek­tų, kad bū­tų ga­li­ma įver­tin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes ir tin­ka­mai pa­si­reng­ti vi­sos sis­te­mos pert­var­kai“, – tvir­ti­no V. Nikžentaitis

Jis pa­žy­mė­jo, kad re­for­muo­ti ins­ti­tu­ci­jas bū­ti­na, bet tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma ly­giag­re­čiai plė­to­jant bend­ruo­me­ni­nes pa­slau­gas.