Dar kartą siūlo Lietuvos komunistų partiją įvardinti nusikalstama organizacija
Ke­lių Sei­mo na­rių ini­cia­ty­va pa­teik­tas pa­teik­tas re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas, ku­riuo sie­kia­ma Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­ją įvar­din­ti nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja.

So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pių 1940–1941 ir 1944–1990 m. Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­ja bu­vo su­dė­ti­nė So­vie­tų Są­jun­gos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos da­lis ir at­li­ko pa­grin­di­nį vaid­me­nį Lie­tu­vo­je įtvir­ti­nant dik­ta­tū­rą bei rep­re­si­nį re­ži­mą, to­dėl yra at­sa­kin­ga už oku­pa­ci­jos me­tu pa­da­ry­tą ža­lą ir nu­si­kal­ti­mus, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Par­adok­sa­lu, kad nors 1998 m. Sei­me bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­riuo so­vie­ti­nės val­džios jė­gos ir sau­gu­mo struk­tū­ros (NKVD, NKGB, MGB, KGB) bu­vo pri­pa­žin­tos nu­si­kals­ta­mo­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, vyk­džiu­sio­mis ge­no­ci­dą, rep­re­si­jas, te­ro­rą ir po­li­ti­nį per­se­kio­ji­mą oku­puo­to­je Lie­tu­vos Res­pub­li­ka, pa­grin­di­nis oku­pa­ci­nės val­džios or­ga­nas LKP to­kio įver­ti­ni­mo ne­su­lau­kia iki šiol.

„Toks skau­daus ir su­dė­tin­go Lie­tu­vos is­to­ri­jos eta­po ne­nuo­sek­lus ver­ti­ni­mas yra vie­na iš is­to­ri­nės at­min­ties po­li­ti­kos trū­ku­mo ša­ly­je pa­sek­mių, lei­džian­tis įvai­riems oku­pa­ci­niu lai­ko­tar­piu LKP ir jos struk­tū­ros veik­lo­je ak­ty­viai da­ly­va­vu­siems vei­kė­jams šian­dien kal­bė­ti, jog „ir ta­da dir­bo­me Lie­tu­vai“ ar „is­to­ri­ją pa­li­ki­me is­to­ri­kams“. To­dėl šia re­zo­liu­ci­ja, ku­ri tei­kia­ma pa­kar­to­ti­nai, sie­kia­me iš­tai­sy­ti šią iki šiol eg­zis­tuo­jan­čią is­to­ri­nio ver­ti­ni­mo spra­gą ir pa­grin­di­nę oku­pa­ci­nį rep­re­si­nį re­ži­mą kon­tro­lia­vu­sią or­ga­ni­za­ci­ją įvar­din­ti nu­si­kals­ta­ma struk­tū­ra“, – re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to par­en­gi­mo mo­ty­vus aiš­ki­na vie­nas iš do­ku­men­to ren­gė­jų, kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis.

„Pa­na­šaus po­bū­džio na­cių įvyk­dy­ti nu­si­kal­ti­mai tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės bu­vo tei­siš­kai įver­tin­ti Niurn­ber­go Tri­bu­no­lo, kur ir pa­ti na­cio­nal­so­cia­lis­tų par­ti­ja bu­vo pri­pa­žin­ta nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja. Tai ta­po vie­nu pa­grin­di­nių po­ka­rio Eu­ro­pos is­to­ri­nės at­min­ties na­ra­ty­vų. De­ja, ta­čiau iki šiol Eu­ro­po­je so­vie­ti­nių nu­si­kal­ti­mų ver­ti­ni­mas ne­su­si­lau­kia ly­gia­ver­čio ir ati­tin­ka­mo įver­ti­ni­mo, o ir so­vie­ti­nį, ir na­cis­ti­nį te­ro­rą pa­ty­ru­sių Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių is­to­ri­nė at­min­tis ge­ro­kai ski­ria­si nuo tik na­cis­ti­nį re­ži­mą iš­gy­ve­nu­sių Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių. To­dėl siek­da­ma bend­ro is­to­ri­nio rau­do­no­jo te­ro­ro ver­ti­ni­mo tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad pir­miau­sia pa­tys sau iš­drįs­tu­me aukš­čiau­siu ly­giu įvar­din­ti daik­tus ti­krais var­dais“, – apie po­rei­kį įver­tin­ti nu­si­kals­ta­mą LKP veik­lą kal­bė­jo ki­tas re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to ren­gė­jas, kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.

Re­zo­liu­ci­jo­je pa­brė­žia­ma, kad ja yra spren­džia­ma Lie­tu­vos Ko­mu­nis­tų par­ti­jos kaip ju­ri­di­nio as­mens nu­si­kals­ta­mos veik­los ver­ti­ni­mo prob­le­ma, o kon­kre­čių as­me­nų, vyk­džiu­sių ar da­ly­va­vu­sių vyk­dant oku­pa­ci­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mus, bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės klau­si­mas yra spren­džia­mas šiuo me­tu ga­lio­jan­čiais, bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę rea­li­zuo­jan­čiais įsta­ty­mais.

Šis re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas, at­si­lie­piant į Lie­tu­vos pa­trio­ti­nių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kvie­ti­mą, Sei­me bu­vo įre­gis­truo­tas dar pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vų Sei­me pa­stan­go­mis pro­jek­tas bu­vo at­mes­tas ir iš­im­tas iš dar­bot­var­kės jo net ne­svars­čius. Pro­jek­to ren­gė­jai, pa­kar­to­ti­nai teig­da­mi re­zo­liu­ci­ją svars­ty­ti Sei­mui, ti­ki­si, kad nau­jos ka­den­ci­jos su­dė­tis su­tei­kia uni­ka­lų šan­są ženg­ti šį is­to­riš­kai svar­bų žings­nį.