Danijos žvalgai - jau Lietuvoje
Apie 140 da­nų žval­gų kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų da­li­nių žval­gais da­ly­vaus bend­ro­se pra­ty­bo­se. Į Lie­tu­vą jie at­si­ga­be­no ir ka­ri­nę tech­ni­ką. Pla­nuo­ja­ma, kad mū­sų ša­ly­je Da­ni­jos ka­riai bus apie mė­ne­sį.

Stip­ri­nant NA­TO su­tar­tas at­gra­sy­mo prie­mo­nes Bal­ti­jos re­gio­ne bend­roms pra­ty­boms ir mo­ky­mams į Lie­tu­vą at­vy­ko ka­riai iš Da­ni­jos at­vy­ko lap­kri­čio 19 die­ną.

„Mū­sų par­tne­riai at­vyks­ta bū­tent ta­da, ka­da mums jų rei­kia, tai ne­ati­dė­lio­ti­nas NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mas ir pa­ti­ki­ni­mo prie­mo­nės Lie­tu­vai, kad ji ne­lie­ka vie­na re­gio­ne, ku­ria­me pa­si­kei­tė sau­gu­mo si­tua­ci­ja“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pra­ty­bo­se Da­ni­jos ka­riai kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų žval­gy­bos vie­ne­tais tre­ni­ruo­sis vyk­dy­ti mo­to­ri­zuo­tą­ją žval­gy­bą, ku­ri nau­do­ja­ma įvai­rių ti­pų ope­ra­ci­jo­se – puo­li­mo, gy­ny­bos, tai­kos rė­mi­mo ir ki­to­se.

Į Lie­tu­vą 140 ka­rių at­vy­ko iš Da­ni­jos ka­riuo­me­nės di­vi­zi­jos 1-os bri­ga­dos žval­gų kuo­pos. Da­ni­jos ka­riai pra­ty­boms Lie­tu­vo­je at­si­ga­be­na apie 70 vie­ne­tų įvai­rios tech­ni­kos. Tai šar­vuo­ti žval­gy­bos au­to­mo­bi­liai MO­WAG „Eag­le IV“, ka­ri­niai su­nkve­ži­miai. Tech­ni­ka iš Klai­pė­dos tą pa­čią die­ną per­dis­lo­kuo­ja­ma į Ruk­lo­je esan­tį Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­tą­jį pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną.

Lie­tu­va at­vy­ku­siems są­jun­gi­nin­kų ka­riams tei­kia vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą – už­ti­kri­na ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ki­tą rei­ka­lin­gą lo­gis­ti­nę par­amą.

Nuo šių me­tų pa­va­sa­rio stip­ri­nant NA­TO su­tar­tas at­gra­sy­mo prie­mo­nes Bal­ti­jos re­gio­ne Lie­tu­vo­je nuo pa­va­sa­rio yra dis­lo­kuo­ti ro­tuo­ja­mos JAV sau­su­mo pa­jė­gų kuo­pos ka­riai, nuo spa­lio pa­bai­gos iki gruo­džio pa­bai­gos – ir 140 Veng­ri­jos ka­rių kuo­pa.

Al­jan­sas, rea­guo­da­mas į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją re­gio­ne, yra su­stip­ri­nęs ir Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erd­vės ir jū­ros ap­sau­gą.